ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.30                                                                                                                   Květen 2007

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí -
Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené
a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN
EN 1996-1-1

73 1101

 

Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1: Règles communes pour ouvrages en maçonnerie armeé
et non armeé

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1996-1-1:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1996-1-1:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) z února 2006.

S účinností od 2010-03-01 se zrušuje ČSN 73 1101 z 1980-09-17, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78018


Strana 2

Národní předmluva

Všeobecně

ČSN EN 1996-1-1 přejímá evropskou normu EN 1996-1-1:2005 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí -
Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, včetně jejích příloh A až J. Nahrazuje předběžné normy ČSN P ENV 1996-1-1:1996 (73 1101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, včetně jejího národního aplikačního dokumentu a ČSN P ENV 1996-1-3:1996 (73 1101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Podrobná pravidla pro bočně zatížené stěny, které budou zrušeny po zavedení příslušného souboru EN Eurokódů, nejpozději do března 2010.

Součástí ČSN EN 1996-1-1 je národní příloha NA k EN 1996-1-1, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.

Podmínky pro používání normy ČSN EN 1996-1-1:2006

ČSN EN 1996-1-1 zahrnuje:

      národní předmluvu,

      hlavní text s přílohami A až J,

      národní přílohu.

Národní předmluva poskytuje pokyny pro používání normy v České republice.

Hlavní text s přílohami A až J je identickým překladem evropské normy EN 1996-1-1.

Národní příloha určuje národně stanovené parametry (NSP) v těch článcích evropské normy EN 1996-1-1, v nichž je dovolena národní volba.

Tyto národně stanovené parametry mají pro stavby umístěné na území České republiky normativní charakter.

Národně stanovené parametry se určují v následujících článcích:

2.4.3(1)P               Mezní stav únosnosti;

2.4.4(1)                 Mezní stav použitelnosti;

3.2.2 (1)                Specifikace malt pro zdění;

3.6.1.2(1)               Charakteristická pevnost zdiva v tlaku kromě zdiva s obvodovými pruhy malty;

3.6.2(3), (4) a (6)    Charakteristická pevnost zdiva ve smyku;

3.6.3(3)                 Charakteristická pevnost zdiva v tahu za ohybu;

3.7.2(2)                 Modul pružnosti;

3.7.4(2)                 Dotvarování, nabývání a smrštování vlivem vlhkosti, tepelná roztažnost;

4.3.3(3) a (4)          Ocelová výztuž;

5.5.1.3(3)               Účinná tloušťka zděných stěn;

6.1.2.2(2)               Hodnota štíhlostního poměru lc, do které lze zanedbat vliv dotvarování;

8.1.2(2)                 Nejmenší tloušťka stěny;

8.5.2.2(2)               Dutinové stěny;

8.5.2.3(2)               Dvouvrstvé stěny;

8.6.2(1)                 Svislé drážky a výklenky;

8.6.3(1)                 Vodorovné a šikmé drážky.

ČSN EN 1996-1-1:2007 stanovuje pravidla pro návrh konstrukcí z nevyztuženého a vyztuženého zdiva, která se používají pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1997 a ČSN EN 1998.

ČSN EN 1996-1-1:2007 (stejně tak jako další Eurokódy) rozlišuje zásady a aplikační pravidla (článek 1.4), které se používají v České republice jako normativní.


Strana 3

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1996-1-1:2006 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1996-1-1 z listopadu 2005 převzala EN 1996-1-1 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 206-1 zavedena v ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 771-1 zavedena v ČSN EN 771-1 (72 2634) Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

EN 771-2 zavedena v ČSN EN 771-2 (72 2634) Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

EN 771-3 zavedena v ČSN EN 771-3 (72 2634) Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

EN 771-4 zavedena v ČSN EN 771-4 (72 2634) Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

EN 771-5 zavedena v ČSN EN 771-5 (72 2634) Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

EN 771-6 zavedena v ČSN EN 771-6 (72 2634) Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

EN 772-1 zavedena v ČSN EN 772-1 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 845-1 zavedena v ČSN EN 845-1 (72 2710) Specifikace pomocných prvků pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky

EN 845-2 zavedena v ČSN EN 845-2 (72 2710) Specifikace pomocných prvků pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

EN 845-3 zavedena v ČSN EN 845-3 (72 2710) Specifikace pomocných prvků pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár

EN 846-2 zavedena v ČSN EN 846-2 (72 2711) Zkušební metody pro pomocné prvky pro zděné konstrukce -
Část 2: Stanovení soudržnosti prefabrikované výztuže do ložných spár v maltových spárách

EN 998-1 zavedena v ČSN EN 998-1 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

EN 998-2 zavedena v ČSN EN 998-2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění

EN 1015-11 zavedena v ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

EN 1052-1 zavedena v ČSN EN 1052-1 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 1052-2 zavedena v ČSN EN 1052-2 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

EN 1052-3 zavedena v ČSN EN 1052-3 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční smykové pevnosti

EN 1052-4 zavedena v ČSN EN 1052-4 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací

EN 1052-5 zavedena v ČSN EN 1052-5 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu

EN 1990 (soubor) zavedena v ČSN EN 1990 (soubor) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991 (soubor) zavedena v ČSN EN 1991 (soubor) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

EN 1992 (soubor) zavedena v ČSN EN 1992 (soubor) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

EN 1993 (soubor) zavedena v ČSN EN 1993 (soubor) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí


Strana 4

EN 1994 (soubor) zavedena v ČSN EN 1994 (soubor) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

EN 1995 (soubor) zavedena v ČSN EN 1995 (soubor) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

EN 1996-2 zavedena v ČSN EN 1996-2 (73 1101) Eurokód 6: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

EN 1997 (soubor) zavedena v ČSN EN 1997 (soubor) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

EN 1999 (soubor) zavedena v ČSN EN 1999 (soubor) Eurokód 9: Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin

EN 10080 zavedena v ČSN EN 10080 (42 1039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně

prEN 10138 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8558) Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Tato norma se musí pro stavby umístěné na území České republiky používat s národní přílohou NA, která obsahuje údaje platné pro území ČR.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny národní poznámky odkazující na články národní přílohy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Kloknerův ústav ČVUT Praha, IČ 61384101, Ing. Dimitrij Pume, DrSc., doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 1996-1-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         
Listopad 2005

ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.30                           Nahrazuje ENV 1996-1-1:1995 a ENV 1996-1-3:1998

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1- 1: Obecná pravidla
pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Eurocode 6: Design of masony structures - Part 1-1: General rules
for reinforced and unreiforced masonry structures

 

Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie -
Partie 1-1: R
ègles communes pour ouvrages
en maçonnerie armeé et non armeé

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine
Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-06-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 1996-1-1:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... 11

Vývoj Eurokódů............................................................................................................................................................................... 11

Status a rozsah použití Eurokódů............................................................................................................................................... 12

Národní normy zavádějící Eurokódy........................................................................................................................................... 12

Vztah mezi Eurokódy a harmonizovanými technickými specifikacemi (ENs a ETAs) pro výrobky.................................. 12

Národní příloha k EN 1996-1-1................................................................................................................................................... 13

1             Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

1.1          Rozsah platnosti............................................................................................................................................................. 14

1.1.1       Rozsah platnosti Eurokódu 6....................................................................................................................................... 14

1.1.2       Rozsah platnosti Části 1-1 Eurokódu 6..................................................................................................................... 14

1.1.3       Další části Eurokódu 6.................................................................................................................................................. 14

1.2          Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................. 14

1.3          Předpoklady..................................................................................................................................................................... 16

1.4          Rozlišení zásad a aplikačních pravidel...................................................................................................................... 16

1.5          Termíny a definice.......................................................................................................................................................... 16

1.5.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 16

1.5.2       Zdivo.................................................................................................................................................................................. 17

1.5.3       Pevnost zdiva................................................................................................................................................................... 17

1.5.4       Zdicí prvky......................................................................................................................................................................... 18

1.5.5       Malta.................................................................................................................................................................................. 18

1.5.6       Výplňový beton................................................................................................................................................................. 19

1.5.7       Výztuž................................................................................................................................................................................. 19

1.5.8       Pomocné prvky................................................................................................................................................................ 19

1.5.9       Maltové spáry................................................................................................................................................................... 20

1.5.10    Typy stěn.......................................................................................................................................................................... 20

1.5.11    Různé termíny................................................................................................................................................................. 21

1.6          Značky............................................................................................................................................................................... 22

2             Základy navrhování......................................................................................................................................................... 25

2.1          Základní požadavky........................................................................................................................................................ 25

2.1.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 25

2.1.2       Spolehlivost..................................................................................................................................................................... 26

2.1.3       Životnost a trvanlivost..................................................................................................................................................... 26

2.2          Zásady navrhování podle mezních stavů................................................................................................................... 26

2.3          Základní veličiny.............................................................................................................................................................. 26

2.3.1       Zatížení............................................................................................................................................................................. 26

2.3.2       Návrhové hodnoty zatížení............................................................................................................................................. 26

2.3.3       Vlastnosti materiálů a výrobků..................................................................................................................................... 26

2.4          Ověřování metodou dílčích součinitelů...................................................................................................................... 26

2.4.1       Návrhové hodnoty vlastností materiálů...................................................................................................................... 26

2.4.2       Kombinace zatížení........................................................................................................................................................ 26

2.4.3       Mezní stavy únosnosti.................................................................................................................................................... 27


Strana 7

Strana

2.4.4       Mezní stavy použitelnosti............................................................................................................................................... 27

2.4.5       Navrhování pomocí zkoušek........................................................................................................................................ 27

3             Materiály........................................................................................................................................................................... 27

3.1          Zdicí prvky......................................................................................................................................................................... 27

3.1.1       Skupiny a kategorie zdicích prvků................................................................................................................................ 27

3.1.2       Vlastnosti zdicích prvků - pevnost v tlaku................................................................................................................... 29

3.2          Malty.................................................................................................................................................................................. 29

3.2.1       Druhy malt........................................................................................................................................................................ 29

3.2.2       Specifikace malt pro zdění............................................................................................................................................ 29

3.2.3       Vlastnosti malt................................................................................................................................................................ 30

3.3          Výplňový beton................................................................................................................................................................. 30

3.3.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 30

3.3.2       Specifikace výplňového betonu.................................................................................................................................... 30

3.3.3       Vlastnosti výplňového betonu....................................................................................................................................... 30

3.4          Ocelová výztuž.................................................................................................................................................................. 31

3.4.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 31

3.4.2       Vlastnosti betonářské výztuže...................................................................................................................................... 31

3.4.3       Vlastnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár............................................................................................ 31

3.5          Předpínací výztuž............................................................................................................................................................. 31

3.6          Vlastnosti zdiva............................................................................................................................................................... 31

3.6.1       Charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku....................................................................................................... 31

3.6.1.1   Všeobecně....................................................................................................................................................................... 31

3.6.2       Charakteristická hodnota pevnosti zdiva ve smyku................................................................................................. 34

3.6.3       Charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu....................................................................................... 36

3.6.4       Charakteristická hodnota pevnosti kotvení výztuže.................................................................................................. 37

3.7          Deformační vlastnosti zdiva.......................................................................................................................................... 38

3.7.1       Vztah mezi napětím a poměrným přetvořením......................................................................................................... 38

3.7.2       Modul pružnosti............................................................................................................................................................... 39

3.7.3       Modul pružnosti ve smyku............................................................................................................................................. 39

3.7.4       Dotvarování, nabývání a smršťování vlivem vlhkosti a tepelná roztažnost.......................................................... 39

3.8          Pomocné výrobky............................................................................................................................................................ 40

3.8.1       Izolační vrstvy proti vlhkosti........................................................................................................................................... 40

3.8.2       Stěnové spony................................................................................................................................................................. 40

3.8.3       Tahové pásky, třmeny pro stropnice, konzolky.......................................................................................................... 40

3.8.4       Předem zhotovené překlady......................................................................................................................................... 40

3.8.5       Zařízení pro předpínání................................................................................................................................................. 40

4             Trvanlivost........................................................................................................................................................................ 40

4.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 40

4.2          Klasifikace podmínek prostředí................................................................................................................................... 40

4.3          Trvanlivost zdiva.............................................................................................................................................................. 40

4.3.1       Zdicí prvky......................................................................................................................................................................... 40

4.3.2       Malty.................................................................................................................................................................................. 41


Strana 8

Strana

4.3.3       Ocelová výztuž.................................................................................................................................................................. 41

4.3.4       Předpínací výztuž............................................................................................................................................................. 42

4.3.5       Předpínací zařízení......................................................................................................................................................... 42

4.3.6       Pomocné výrobky a opěrné úhelníky.......................................................................................................................... 42

4.4          Zdivo pod úrovní terénu................................................................................................................................................. 43

5             Analýza konstrukce......................................................................................................................................................... 43

5.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 43

5.2          Chování konstrukcí v mimořádných situacích (jiných než při zemětřesení a požáru)....................................... 43

5.3          Odchylky tvaru.................................................................................................................................................................. 44

5.4          Účinky II. řádu.................................................................................................................................................................. 44

5.5          Analýza nosných prvků................................................................................................................................................... 44

5.5.1       Zděné stěny zatížené svislým zatížením..................................................................................................................... 44

5.5.2       Vyztužené zděné prvky zatížené svislým zatížením................................................................................................... 48

5.5.3       Zděné smykové stěny zatížené smykem.................................................................................................................... 51

5.5.4       Vyztužené prvky zatížené smykem............................................................................................................................... 52

5.5.5       Zděné stěny zatížené příčně......................................................................................................................................... 52

6             Mezní stav únosnosti..................................................................................................................................................... 54

6.1          Nevyztužené zděné stěny zatížené zejména svislým zatížením............................................................................. 54

6.1.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 54

6.1.2       Ověření nevyztužených zděných stěn zatížených zejména svislým zatížením...................................................... 54

6.1.3       Stěny zatížené soustředěným zatížením.................................................................................................................... 56

6.2          Nevyztužené zděné stěny namáhané smykem......................................................................................................... 58

6.3          Nevyztužené zděné stěny zatížené příčně.................................................................................................................. 58

6.3.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 58

6.3.2       Ověření stěny s klenbovým účinkem.......................................................................................................................... 59

6.3.3       Stěny zatížené větrem.................................................................................................................................................... 60

6.3.4       Stěny příčně zatížené zemním a vodním tlakem....................................................................................................... 61

6.3.5       Stěny zatížené vodorovně vlivem mimořádných situací........................................................................................... 61

6.4          Nevyztužené zděné stěny zatížené kombinací svislého a příčného zatížení........................................................ 61

6.4.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 61

6.4.2       Metoda s použitím součinitelů F................................................................................................................................. 61

6.4.3       Metoda zvýšené pevnosti zdiva v tahu za ohybu........................................................................................................ 61

6.4.4       Metoda ekvivalentních součinitelů pro ohybové momenty...................................................................................... 61

6.5          Stěnové spony................................................................................................................................................................. 61

6.6          Vyztužené zděné prvky namáhané ohybem, kombinací ohybu a osové sily nebo osovou silou..................... 62

6.6.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 62

6.6.2       Ověření vyztužených zděných prvků namáhaných ohybem a/nebo normálovou silou....................................... 62

6.6.3       Prvky s průřezy tvaru T a L............................................................................................................................................. 64

6.6.4       Vysoké nosníky............................................................................................................................................................... 66

6.6.5       Spřažené překlady.......................................................................................................................................................... 67

6.7          Prvky z vyztuženého zdiva namáhané smykem......................................................................................................... 67

6.7.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 67


Strana 9

Strana

6.7.2       Ověření vyztužené zděné stěny zatížené vodorovným zatížením v rovině stěny................................................... 67

6.7.3       Ověření vyztuženého zděného nosníku namáhaného smykem............................................................................ 68

6.7.4       Ověření stěnového (vysokého) nosníku namáhaného smykem........................................................................... 69

6.8          Předpjaté zdivo................................................................................................................................................................ 69

6.8.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 69

6.8.2       Ověření prvků................................................................................................................................................................... 70

6.9          Sevřené zdivo.................................................................................................................................................................. 70

6.9.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 70

6.9.2       Ověření prvků................................................................................................................................................................... 70

7             Mezní stav použitelnosti................................................................................................................................................. 71

7.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 71

7.2          Nevyztužené zděné stěny.............................................................................................................................................. 71

7.3          Vyztužené zděné prvky.................................................................................................................................................... 71

7.4          Předpjaté zděné prvky.................................................................................................................................................... 71

7.5          Prvky ze sevřeného zdiva............................................................................................................................................... 72

7.6          Stěny zatížené soustředěným zatížením.................................................................................................................... 72

8             Konstrukční uspořádání................................................................................................................................................ 72

8.1          Uspořádání zdiva............................................................................................................................................................ 72

8.1.1       Zdicí materiály................................................................................................................................................................. 72

8.1.2       Nejmenší tloušťka stěny............................................................................................................................................... 72

8.1.3       Nejmenší plocha stěny................................................................................................................................................. 72

8.1.4       Vazba zdiva...................................................................................................................................................................... 72

8.1.5       Maltové spáry................................................................................................................................................................... 73

8.1.6       Uložení v místech soustředěných zatížení................................................................................................................. 73

8.2          Uspořádání výztuže........................................................................................................................................................ 73

8.2.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 73

8.2.2       Krytí výztuže...................................................................................................................................................................... 74

8.2.3       Nejmenší průřezová plocha výztuže............................................................................................................................ 74

8.2.4       Velikost výztužných prutů............................................................................................................................................... 75

8.2.5       Kotvení a stykování......................................................................................................................................................... 75

8.2.6       Zajištění tlačené výztuže................................................................................................................................................ 77

8.2.7       Vzdálenosti výztuže......................................................................................................................................................... 78

8.3          Detaily pro předpínání................................................................................................................................................... 78

8.4          Detaily sevřeného zdiva................................................................................................................................................. 78

8.5          Připojování stěn.............................................................................................................................................................. 78

8.5.1       Připojování stěn ke stropům a střechám................................................................................................................... 78

8.5.2       Stykování stěn................................................................................................................................................................. 79

8.6          Drážky a výklenky ve stěnách........................................................................................................................................ 80

8.6.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 80

8.6.2       Svislé drážky a výklenky................................................................................................................................................. 80

8.6.3       Vodorovné a šikmé drážky............................................................................................................................................ 81

8.7          Izolační vrstvy proti vodě................................................................................................................................................ 81


Strana 10

Strana

8.8          Teplotní a dlouhodobé objemové změny................................................................................................................... 81

9             Provádění......................................................................................................................................................................... 81

9.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 81

9.2          Návrh nosných prvků...................................................................................................................................................... 82

9.3          Zatížení zdiva................................................................................................................................................................... 82

Příloha A (informativní) Dílčí součinitele podle provádění stavebních prací...................................................................... 83

Příloha B (informativní) Metoda výpočtu výstřednosti ztužujícího jádra................................................................................ 84

Příloha C (informativní) Zjednodušená metoda výpočtu výstřednosti zatížení stěn.......................................................... 85

Příloha D (informativní) Určení hodnot r3 a r4.......................................................................................................................... 89

Příloha E (informativní) Součinitele ohybového momentu a2 pro jednovrstvé, vodorovně zatížené stěny
o tloušťce
£ 250 mm..................................................................................................................................................... 90

Příloha F (informativní) Mezní hodnoty poměrů výšky k tloušťce a délky k tloušťce stěn z hlediska použitelnosti...... 95

Příloha G (informativní) Zmenšovací součinitel vlivu štíhlosti a výstřednosti..................................................................... 97

Příloha H (informativní) Zvětšující součinitel b podle 6.1.3.................................................................................................... 99

Příloha I (informativní) Úprava bočního zatížení stěn podepřených po třech nebo čtyřech okrajích a zatížených
vodorovným zatížením kolmo k rovině stěny a svislým zatížením....................................................................... 100

Příloha J (informativní) Vyztužené zděné prvky namáhané smykem: zvětšení hodnoty fvd............................................. 101

Národní příloha (informativní)................................................................................................................................................... 102

NA.1       Rozsah přílohy.............................................................................................................................................................. 102

NA.2       Národně stanovené parametry.................................................................................................................................. 102

NA.3       Uplatnění příloh............................................................................................................................................................ 104

NA.4       Úpravy textu................................................................................................................................................................... 104

Bibliografie.................................................................................................................................................................................... 105


Strana 11

Předmluva

Tato Evropská norma (EN 1996-1-1:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 250 Eurokódy pro stavební konstrukce, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2010.

CEN/TC 250 je zodpovědná za všechny Eurokódy.

Tato norma nahrazuje ENV 1996-1-1:1995 a ENV 1996-1-3:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Vývoj Eurokódů

Komise evropského společenství v roce 1975 rozhodla o akčním programu v oblasti stavebnictví založeném na článku 95 Smlouvy NP1). Cílem tohoto programu bylo odstranění technických překážek obchodu a harmonizace technických specifikací.

V rámci tohoto akčního programu převzala Komise iniciativu k vytvoření souboru harmonizovaných technických pravidel pro navrhování stavebních konstrukcí, které mají zpočátku sloužit jako alternativa k národním pravidlům platným v členských státech a nakonec je nahradit.

Po dobu patnácti let řídila Komise, s pomocí Řídícího výboru složeného ze zástupců členských států, vývoj programu Eurokódů, což vedlo ke zveřejnění první generace evropských norem v 80. letech.

V roce 1989 Komise a členské státy EU a EFTA rozhodly na základě dohody1) mezi Komisí a CEN předat tvorbu a vydávání Eurokódů prostřednictvím řady mandátů organizaci CEN tak, aby Eurokódy mohly mít v budoucnu status evropských norem (EN). Eurokódy jsou tímto tedy spojeny s ustanoveními všech směrnic Rady a/nebo s rozhodnutími Komise týkajícími se evropských norem (např. směrnice Rady 89/106/EHS pro stavební výrobky - CPD - a směrnice Rady 93/37/EHS, 92/50/EHS a 89/440/EHS pro veřejné stavby a služby, a odpovídající směrnice EFTA usilující o vytvoření vnitřního trhu).

Program Eurokódů pro stavební konstrukce tvoří následující normy, které obvykle sestávají z několika částí:

EN 1990 Eurokód:           Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991 Eurokód 1:         Zatížení konstrukcí

EN 1992 Eurokód 2:         Navrhování betonových konstrukcí

EN 1993 Eurokód 3:         Navrhování ocelových konstrukcí

EN 1994 Eurokód 4:         Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

EN 1995 Eurokód 5:         Navrhování dřevěných konstrukcí

EN 1996 Eurokód 6:         Navrhování zděných konstrukcí

EN 1997 Eurokód 7:         Navrhování geotechnických konstrukcí

EN 1998 Eurokód 8:         Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

EN 1999 Eurokód 9:         Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin

Normy Eurokódy uznávají zodpovědnost řídicích orgánů v jednotlivých členských státech a ponechávají jim jejich právo stanovit hodnoty týkající se otázek bezpečnosti v předpisech na národní úrovni, takže se tyto hodnoty v jednotlivých státech nadále odlišují.

_______________

NP1)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Jedná se o Smlouvu o založení Evropského společenství.

1)       Dohoda mezi Komisí evropského společenství a Evropským výborem pro normalizaci (CEN) týkající se prací na
EUROKÓDECH pro navrhování pozemních a inženýrských staveb (BC/CEN/03/89).


Strana 12

Status a rozsah použití Eurokódů

Členské státy EU a EFTA považují Eurokódy za základní dokumenty pro následující účely:

      jako prostředek k prokázání shody pozemních a inženýrských staveb se základními požadavky směrnice
Rady 89/106/EHS, zvláště pak se základním požadavkem č. 1 - Mechanická odolnost a stabilita -
a se základním požadavkem č. 2 - Požární bezpečnost;

      jako podklad pro specifikaci smluv na stavby a příslušné inženýrské služby;

      jako rámec pro tvorbu harmonizovaných technických specifikací pro stavební výrobky (EN a ETA).

Eurokódy, tak jak se týkají staveb, mají podle článku 12 CPD přímou vazbu na interpretační dokumenty2), i když se svou podstatou liší od harmonizovaných norem výrobků3). Technické aspekty vyplývající z Eurokódů musí být proto náležitě zváženy technickými komisemi CEN a/nebo pracovními skupinami EOTA zpracovávajícími normy výrobků tak, aby se dosáhlo plné kompatibility těchto technických specifikací s Eurokódy.

Eurokódy uvádějí obecná návrhová pravidla pro navrhování celých konstrukcí i jednotlivých prvků, a to jak obvyklého, tak i inovačního charakteru. Neobvyklé tvary konstrukce nebo návrhové podmínky nejsou specificky zahrnuty, v takových případech se má vyžádat doplňující odborné posouzení.-- Vynechaný text --