ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.30                                                                                                                    Duben 2007

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí -
Část 2: Volba materiálů, konstruování
a provádění zdiva

ČSN
EN 1996-2

73 1101

 

Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution
of masonry

Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 2: Conception, choix des matériaux et mise en oeuvre
des maçonneries

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe
und Ausführung von Mauerwerk

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1996-2:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1996-2:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1996-2 (73 1101) z dubna 2006.

S účinností od 2010-03-01 se zrušuje ČSN 73 2310 z 1987-08-10, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77706


Strana 2

Národní předmluva

Všeobecně

ČSN EN 1996-2 přejímá evropskou normu EN 1996-2:2006 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, včetně jejích příloh A až C. Nahrazuje předběžnou normu ČSN P ENV 1996-2:1998 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, včetně jejího národního aplikačního dokumentu, které budou zrušeny po zavedení příslušného souboru EN Eurokódů, nejpozději do března 2010.

Součástí ČSN EN 1996-2 je národní příloha NA k EN 1996-2, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.

Podmínky pro používání normy ČSN EN 1996-2

ČSN EN 1996-2 zahrnuje:

         národní předmluvu,

         hlavní text s přílohami A až C,

         národní přílohu.

Národní předmluva poskytuje pokyny pro používání normy v České republice.

Hlavní text s přílohami A až C je identickým překladem evropské normy EN 1996-2.

Národní příloha určuje národně stanovené parametry (NSP) v těch článcích evropské normy EN 1996-2, v nichž je dovolena národní volba.

Tyto národně stanovené parametry mají pro stavby umístěné na území České republiky normativní charakter.

Národně stanovené parametry se určují v následujících článcích:

      2.3.4.2(2) Vzdálenost mezi dilatačními spárami

      3.5.3.1(1) Vyspárování

Kromě výše uvedených doplňujících informací, které nejsou s Eurokódem v rozporu, jsou v NA uvedeny ještě specifické odkazy u následujících článků/ odstavců:

         1.1.(2)P Rozsah platnosti Části 2 Eurokódu 6

         2.3.1.(1) Konstrukční detaily

         3.4.(3) Povolené odchylky

ČSN EN 1996-2 stanovuje doplňující pravidla pro volbu materiálů, konstruování a provádění zdiva, která se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1996, ČSN EN 1997 a ČSN EN 1998.

ČSN EN 1996-2 (stejně tak jako další Eurokódy) rozlišuje zásady a aplikační pravidla (článek 1.4), které se používají v České republice jako normativní.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1996-2 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1996-2 z dubna 2006 převzala EN 1996-2 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 206-1 zavedena v ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 771 (soubor) zavedeny v souboru ČSN EN 771 (72 2634) Specifikace zdicích prvků

EN 998-2 zavedena v ČSN EN 998-2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění

EN 845 (soubor) zavedeny v souboru ČSN EN 845 (72 2710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce (všechny části)


Strana 3

EN 1015-11 zavedena v ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

EN 1015-17 zavedena v ČSN EN 1015-17 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

EN 1052 (soubor) zavedeny v souboru ČSN EN 1052 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1996-1-1 zavedena v ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí -
Část 1-1: Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

EN 13914-1 zavedena v ČSN EN 13914-1 (72 2410) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky

Souvisící ČSN

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 1.1.(2), 2.3.1.(1), 2.3.4.2.(2), 3.4.(3) a 3.5.3.1.(1) doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje 2 strany textu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., IČ 00015679, Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zdivo a zděné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 1996-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                             Leden 2006

ICS 91.010.30; 91.080.30                                                                              Nahrazuje ENV 1996-2:1998

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů,
konstruování a provádění zdiva

Eurocode 6: Design of masonry structures - Part-2: Design considerations,
selection of materials and execution of masonry

 

Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 2: Conception, choix des matériaux et mise en oeuvre des maçonneries

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks- bauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-11-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány zemí Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1996-2:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

Vývoj Eurokódů................................................................................................................................................................................. 8

Status a rozsah použití Eurokódů................................................................................................................................................. 9

Národní normy zavádějící Eurokódy............................................................................................................................................. 9

Vztah mezi Eurokódy a harmonizovanými technickými specifikacemi (ENs a ETAs) pro výrobky.................................... 9

Doplňující informace specifické pro EN 1996-2...................................................................................................................... 10

Národní příloha k EN 1996-2....................................................................................................................................................... 10

1             Všeobecně....................................................................................................................................................................... 10

1.1          Rozsah platnosti Části 2 Eurokódu 6......................................................................................................................... 10

1.2          Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................. 11

1.3          Předpoklady..................................................................................................................................................................... 12

1.4          Rozlišení mezi zásadami a aplikačními pravidly...................................................................................................... 12

1.5          Definice............................................................................................................................................................................ 12

1.5.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 13

1.5.2       Termíny a definice vztahující se ke konstruování..................................................................................................... 13

1.5.3       Termíny vztahující se ke klimatickým podmínkám a vlivům prostředí.................................................................. 13

1.5.4       Termíny vztahující se ke zdicím prvkům..................................................................................................................... 13

1.5.5       Ostatní termíny................................................................................................................................................................ 13

1.6          Značky............................................................................................................................................................................... 13

2             Předpoklady konstruování............................................................................................................................................ 14

2.1          Faktory ovlivňující trvanlivost zdiva............................................................................................................................... 14

2.1.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

2.1.2       Klasifikace podmínek působení prostředí................................................................................................................ 14

2.1.2.1   Mikropodmínky prostředí............................................................................................................................................... 14

2.1.2.2   Klimatické vlivy (makropodmínky prostředí).............................................................................................................. 14

2.1.3       Agresivní chemické prostředí....................................................................................................................................... 14

2.2          Volba materiálů............................................................................................................................................................... 14

2.2.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

2.2.2       Zdicí prvky......................................................................................................................................................................... 15

2.2.3       Malta pro zdění a výplňový beton.................................................................................................................................. 15

2.2.3.1   Všeobecně....................................................................................................................................................................... 15

2.2.3.2   Volba průmyslově vyráběné malty pro zdění a výplňového betonu....................................................................... 15

2.2.3.3   Volba malty pro zdění a výplňového betonu připravovaných na staveništi........................................................... 15

2.2.4       Pomocné prvky a výztuž................................................................................................................................................. 16

2.3          Zdivo.................................................................................................................................................................................. 16

2.3.1       Konstrukční detaily......................................................................................................................................................... 16

2.3.2       Úprava spár..................................................................................................................................................................... 16

2.3.3       Dilatace zdiva.................................................................................................................................................................. 16

2.3.4       Dilatační spáry................................................................................................................................................................ 16

2.3.4.1   Všeobecně....................................................................................................................................................................... 16

2.3.4.2   Vzdálenost mezi dilatačními spárami........................................................................................................................ 17

2.3.5       Povolené odchylky.......................................................................................................................................................... 18

2.3.6       Odolnost obvodových stěn proti pronikání vlhkosti.................................................................................................. 18


Strana 7

Strana

3             Provádění......................................................................................................................................................................... 18

3.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 18

3.2          Přejímka materiálů, manipulace a skladování......................................................................................................... 18

3.2.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 18

3.3          Příprava materiálů.......................................................................................................................................................... 19

3.3.1       Malty a výplňový beton připravované na staveništi.................................................................................................... 19

3.3.1.1   Všeobecně....................................................................................................................................................................... 19

3.3.1.2   Obsah chloridů............................................................................................................................................................... 19

3.3.1.3   Pevnost malty a výplňového betonu............................................................................................................................ 19

3.3.1.4   Přísady a příměsi........................................................................................................................................................... 19

3.3.1.5   Dávkování......................................................................................................................................................................... 19

3.3.1.6   Způsob a doba míchání................................................................................................................................................ 19

3.3.1.7   Doba zpracovatelnosti malt a výplňového betonu obsahujících cement............................................................. 19

3.3.1.8   Míchání za chladného počasí....................................................................................................................................... 20

3.3.2       Průmyslově vyráběné malty pro zdění, předem dávkované malty pro zdění, předem umísené
vápenopískové směsi pro zdění a výplňový transportbeton................................................................................... 20

3.4          Povolené odchylky.......................................................................................................................................................... 21

3.5          Provádění zdiva............................................................................................................................................................... 22

3.5.1       Přídržnost......................................................................................................................................................................... 22

3.5.2       Ukládání zdicích prvků................................................................................................................................................... 22

3.5.3       Vyspárování a spárování u zdiva s jinými než tenkými spárami............................................................................ 22

3.5.3.1   Vyspárování..................................................................................................................................................................... 22

3.5.3.2   Spárování......................................................................................................................................................................... 22

3.5.4       Vkládání vrstev izolace proti vlhkosti........................................................................................................................... 22

3.5.5       Dilatační spáry................................................................................................................................................................ 22

3.5.6       Zabudování tepelně izolačních materiálů.................................................................................................................. 22

3.5.7       Čištění lícového zdiva.................................................................................................................................................... 22

3.6          Ošetřování a ochrana zdiva během provádění......................................................................................................... 23

3.6.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 23

3.6.2       Ochrana před deštěm................................................................................................................................................... 23

3.6.3       Ochrana před střídavým působením mrazu a tání................................................................................................... 23

3.6.4       Ochrana před účinky nízké vlhkosti............................................................................................................................. 23

3.6.5       Ochrana proti mechanickému poškození.................................................................................................................. 23

3.6.6       Výška pracovního záběru zdiva při provádění zděných stěn................................................................................... 23

Příloha A (informativní) Klasifikace mikropodmínek prostředí působícího na hotové zdivo........................................... 24

A.1          Klasifikace....................................................................................................................................................................... 24

A.2          Vystavení zdiva provlhčení............................................................................................................................................. 25

Příloha B (informativní) Přípustné specifikace zdicích prvků a malty pro trvanlivé zdivo v závislosti na různých
podmínkách prostředí................................................................................................................................................... 27

B.1          Volba zdicích prvků a malty........................................................................................................................................... 27

Příloha C (informativní)................................................................................................................................................................. 29

C.1          Třídy působícího prostředí............................................................................................................................................ 29

C.2          Volba materiálů............................................................................................................................................................... 29

Národní příloha NA (informativní) Národně stanovené parametry a doplňující informace.............................................. 33


Strana 8

Předmluva

Tato Evropská norma (EN 1996-2:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC250 Eurokódy pro stavební konstrukce, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2010.

CEN/TC 250 je zodpovědná za všechny Eurokódy.

Tato norma nahrazuje ENV 1996-2:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, České Republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Vývoj Eurokódů

Komise evropského společenství v roce 1975 rozhodla o akčním programu v oblasti stavebnictví založeném na článku 95 Smlouvy. Cílem tohoto programu bylo odstranění technických překážek obchodu a harmonizace technických specifikací.

V rámci tohoto akčního programu převzala Komise iniciativu k vytvoření souboru harmonizovaných technických pravidel pro navrhování stavebních konstrukcí, které mají zpočátku sloužit jako alternativa k národním pravidlům platným v členských státech a nakonec je nahradit.

Po dobu patnácti let řídila Komise, s pomocí řídicího výboru složeného ze zástupců členských států, vývoj programu Eurokódů, což vedlo ke zveřejnění první generace evropských norem v 80. letech.

V roce 1989 Komise a členské státy EU a EFTA rozhodly na základě dohody1) mezi Komisí a CEN předat tvorbu a vydávání Eurokódů prostřednictvím řady mandátů organizaci CEN tak, aby Eurokódy mohly mít v budoucnu status evropských norem (EN). Eurokódy jsou tímto tedy spojeny s ustanoveními všech směrnic Rady a/nebo s rozhodnutími Komise týkajícími se evropských norem (např. směrnice Rady 89/106/EEC pro stavební výrobky - CPD - a směrnice Rady 93/37/EEC, 92/50/EEC a 89/440/EEC pro veřejné stavby a služby, a odpovídající směrnice EFTA usilující o vytvoření vnitřního trhu).

Program Eurokódů pro stavební konstrukce tvoří následující normy, které obvykle sestávají z několika částí:

EN 1990 Eurokód:           Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991 Eurokód 1:         Zatížení konstrukcí

EN 1992 Eurokód 2:         Navrhování betonových konstrukcí

EN 1993 Eurokód 3:         Navrhování ocelových konstrukcí

EN 1994 Eurokód 4:         Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

EN 1995 Eurokód 5:         Navrhování dřevěných konstrukcí

EN 1996 Eurokód 6:         Navrhování zděných konstrukcí

EN 1997 Eurokód 7:         Navrhování geotechnických konstrukcí

EN 1998 Eurokód 8:         Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

EN 1999 Eurokód 9:      Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin

Normy Eurokódy uznávají zodpovědnost řídicích orgánů v jednotlivých členských státech a ponechávají jejich právo stanovit hodnoty týkající se otázek bezpečnosti v předpisech na národní úrovni, takže se tyto hodnoty v jednotlivých státech nadále odlišují.

_______________

1)    Dohoda mezi Komisí evropského společenství a Evropským výborem pro normalizaci (CEN) týkající se prací na
EUROKÓDECH pro navrhování pozemních a inženýrských staveb (BC/CEN/03/89).


Strana 9

Status a rozsah použití Eurokódů

Členské státy EU a EFTA považují Eurokódy za základní dokumenty pro následující účely:

         jako prostředek k posouzení souladu pozemních a inženýrských staveb se základními požadavky směrnice Rady 89/106/EEC, zvláště pak se základním požadavkem č. 1 - Mechanická odolnost a stabilita - a se základním požadavkem č. 2 - Požární bezpečnost;

         jako podklad pro specifikaci smluv na stavby a příslušné inženýrské služby;

         jako rámec pro tvorbu harmonizovaných technických specifikací pro stavební výrobky (ENs a ETAs).

Eurokódy, tak jak se týkají staveb, mají podle článku 12 CPD přímou vazbu na interpretační dokumenty2), i když se svou podstatou liší od harmonizovaných norem výrobků3). Technické aspekty vyplývající z Eurokódů musí být proto náležitě zváženy technickými komisemi CEN a/nebo pracovními skupinami EOTA zpracovávajícími normy výrobků tak, aby se dosáhlo plné kompatibility těchto technických specifikací s Eurokódy.

Eurokódy uvádějí obecná návrhová pravidla pro navrhování celých konstrukcí i jednotlivých prvků, a to jak obvyklého, tak i inovačního charakteru. Neobvyklé tvary konstrukce nebo návrhové podmínky nejsou specificky zahrnuty, v takových případech se bude vyžadovat doplňující odborné posouzení.

Národní normy zavádějící Eurokódy

Národní normy zavádějící Eurokódy obsahují úplný text Eurokódu (včetně všech příloh) vydaného CEN. Textu může předcházet národní titulní strana a národní předmluva, za textem může následovat národní příloha (informativní).

Národní příloha může obsahovat informace pouze o těch parametrech, které jsou v Eurokódu ponechány otevřené pro národní výběr jako národně stanovené parametry, a které jsou používány pro navrhování pozemních a inženýrských staveb v daném státu. Jde např. o:

         hodnoty a/nebo třídy, které se mají použít, pokud jsou v Eurokódu uvedeny alternativy;

         hodnoty, které se mají použít, pokud je v Eurokódu uvedena pouze značka (veličiny);

         specifické údaje pro stát (geografické, klimatické atd.), např. mapa sněhových oblastí;

         postup, který se má použít, pokud Eurokód uvádí alternativní postupy

a dále mohou obsahovat:

         rozhodnutí o používání informativních příloh;

         odkazy na doplňující informace, které uživateli usnadní používání Eurokódu a nejsou s ním v rozporu.

Vztah mezi Eurokódy a harmonizovanými technickými specifikacemi (ENs a ETAs) pro výrobky

Mezi harmonizovanými technickými specifikacemi pro stavební výrobky a technickými pravidly pro stavby4) má být soulad. Navíc průvodní údaje stavebních výrobků s označením CE, které se odvolávají na Eurokódy, musí zřetelně uvádět, které národně stanovené parametry se uvažovaly.

Tato evropská norma je částí normy EN 1996, která sestává z následujících částí:

Část 1-1: Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce.

Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.

Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí.

_______________

2)    Podle článku 3.3 z CPD musí mít základní požadavky (ERs) konkrétní podobu v interpretačních dokumentech umožňující vytvořit spojení mezi základními požadavky a mandáty pro harmonizaci ENs a ETAGs/ETAs.

3)    Podle článku 12 CPD interpretační dokumenty:

a)    dávají konkrétní podobu základním požadavkům tím, že harmonizují terminologii a technické podklady, a tam, kde je to nezbytné, uvádějí třídy nebo úrovně pro každý požadavek;

b)    určují metody vzájemného vztahu těchto tříd nebo úrovní požadavků a technických specifikací, např. metody výpočtu a zkoušek, technická pravidla pro navrhování, atd.;

c)     slouží jako podklad pro vypracování harmonizovaných norem a řídicích pokynů pro evropská technická schválení.

Eurokódy plní ve skutečnosti podobnou úlohu v oblasti ER 1 a v části ER 2.

4)    Viz články 3.3 a 12 CPD a také články 4.2, 4.3.1, 4.3.2 a 5.2 ID 1.


Strana 10

Část 3: Zjednodušené výpočetní metody pro nevyztužené zděné konstrukce.

EN 1996-2 popisuje zásady a požadavky pro konstruování, volbu materiálů a provádění zděných konstrukcí.

Pro navrhování nových staveb je určena k používání EN 1996-1-1, pro přímé použití společně s EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1996, EN 1998 a EN 1999.

EN 1996-2 je určena pro používání společně s EN 1990, EN 1991-1-2, EN 1996-1-1, EN 1996-1-2 a EN 1996-3.

Doplňující informace specifické pro EN 1996-2

Rozsah platnosti Eurokódu 6 je definován v EN 1996-1-1, která obsahuje informace o ostatních částech Eurokódu 6.

Národní příloha k EN 1996-2

Tato norma stanovuje alternativní postupy, hodnoty a doporučení pro třídy s poznámkou uvádějící, kde je možné uplatnit národní výběr. Z tohoto důvodu má mít národní norma implementující EN 1996-2 národní přílohu obsahující veškeré národně stanovené parametry, které se mají používat při návrhu budov a inženýrských staveb prováděných v příslušném státě.

Národní výběr v rámci EN 1996-2 umožňují články:

         2.3.4.2.(2)

         3.5.3.1.(1).

Kromě všeobecných odkazů na doplňující informace, které nejsou s Eurokódem v rozporu, mohou být v následujících článcích uvedeny specifické odkazy:

         1.1.(2)P

         2.3.1.(1)

         3.4.(3).-- Vynechaný text --