ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                    Únor 2007

Zkoušení stříkaného betonu -
Část 6: Tloušťka betonu na podkladu

ČSN
EN 14488-6

73 1304

 

Testing sprayed concrete - Part 6: Thickness of concrete on a substrate

Essais pour béton projeté - Partie 6: Epaisseur du béton sur un support

Prüfverfahren für Spritzbeton - Teil 6: Dicke des Betons auf einem Untergrund

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14488-6:2006 Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of European Standard EN 14488-2:2006. It has been translated by Czech Standard Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77537


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební, s.p. Praha, IČ 00015679, pobočka Brno - Ing. Anna Nohelová

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce, SK 1 Technologie betonu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 14488-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Červen 2006

ICS 91.100.30

Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu

Testing sprayed concrete - Part 6: Thickness of concrete on a substrate

 

Essais pour béton projeté - Partie 6: Epaisseur
du béton sur un support

Prüfverfahren für Spritzbeton - Teil 6: Dicke des Betons auf einem Untergrund

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-05-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14488-6:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy................................................................................................................................................................ 6

2          Normativní odkazy........................................................................................................................................................... 6

3          Podstata zkoušky............................................................................................................................................................ 6

4          Zkušební zařízení a pomůcky........................................................................................................................................ 6

5          Zkušební postup............................................................................................................................................................. 6

5.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 6

5.2       Označování míst.............................................................................................................................................................. 7

5.3       Vyvrtávání otvorů nebo vývrtů......................................................................................................................................... 7

5.4       Měření................................................................................................................................................................................ 7

5.4.1    Čerstvý beton................................................................................................................................................................... 7

5.4.2    Ztvrdlý beton..................................................................................................................................................................... 7

6          Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................... 7

7          Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................... 7

Bibliografie.................................................................................................................................................................................... 8


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14488-6:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a související výrobky“, se sekretariátem v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2007.

Tento návrh evropské normy je jednou z řady norem, zabývajících se zkoušením stříkaného betonu.

Tato řada EN 14488 „Zkoušení stříkaného betonu“, obsahuje následující části:

      Část 1:         Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu

      Část 2:         Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu

      Část 3:         Ohybová únosnost (při vzniku trhliny, mezní a zbytková) vláknobetonových trámcových
                   zkušebních těles

      Část 4:         Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu

      Část 5:         Stanovení kapacity absorbované energie vláknobetonových deskových zkušebních těles

      Část 6:         Tloušťka betonu na podkladu

      Část 7:         Obsah vláken ve vláknobetonu

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část evropské normy popisuje metody pro stanovení tloušťky stříkaného betonu na podkladu po nastříkání. Výsledky mohu také poskytnout údaj o rovnoběžnosti betonu vzhledem k podkladu. Podkladem může být skála, zemina, beton nebo jiný povrch.-- Vynechaný text --