ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                   Srpen 2006

Komíny - Tepelně technické
a hydraulické výpočtové metody -
Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek
pro komíny s jedním připojeným spotřebičem

ČSN
EN 13384-3

73 4206

 

Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 3: Methods for the development of diagrams and tables
for chimneys serving one heating appliance

Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 3: Verfahren für die Entwicklung von
Diagrammen und Tabellen für Abgasanlagen mit einer Feuerstätte

Conduits de fume - Methode de calcul thermo-aéraulique - Partie 3: Methode pour la réalisation de diagrammes et de
tableaux pour les conduits de fumée desservant un seul générateur de chaleur

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13384-3:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13384-3:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                       76286
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1443:2003 zavedena v ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky

EN 13384-1:2002 zavedena v ČSN EN 13384-1:2003 (73 4206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

EN 13384-2:2003 zavedena v ČSN EN 13384-2:2004 (73 4206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Společné komíny

EN 12391-1:2003 zavedena v ČSN EN 12391-1:2005 (73 4241) Komíny - Provádění kovových komínů -
Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

Souvisící ČSN

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Vypracování normy

Zpracovatel: JELÍNEK Praha, IČ 15927458, Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13384-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Říjen 2005

ICS 91.060.40

Komíny - Tepelně technické
a hydraulické výpočtové metody -
Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek
pro komíny s jedním připojeným spotřebičem

Chimneys - Thermal
and fluid dynamic calculation methods -
Part 3: Methods for the development of diagrams and tables
for chimneys serving one heating appliance

 

Conduits de fume -
Methode de calcul thermo-aéraulique -
Partie 3: Methode pour la réalisation de
diagrammes et de tableaux pour les conduits
de fumée desservant un seul générateur
de chaleur

Abgasanlagen -
Wärme- und strömungstechni-sche
Berechnungsverfahren -
Teil 3: Verfahren für die Entwicklung von
Diagrammen und Tabellen für Abgasanlagen
mit einer Feuerstätte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-09-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky   Ref. č. EN 13384-3:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................. 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Princip metody........................................................................................................................................................................... 6

5    Postup......................................................................................................................................................................................... 7

6    Výsledky....................................................................................................................................................................................... 7

Příloha A (normativní)..................................................................................................................................................................... 8

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 13

Příloha C (informativní)................................................................................................................................................................. 22

Příloha D (informativní)................................................................................................................................................................. 28


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 13384-3:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2006.

Tato evropská norma je jednou ze souboru norem zpracovaných CEN/TC 166, které zahrnují normy výrobků a provádění komínů.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí návod na vývoj diagramů a tabulek, které se mohou používat pro snadnější stanovení funkčních parametrů samostatného komína s připojením jednoho spotřebiče podle EN 13384-1. Diagramy a tabulky mohou být vyvinuty jako pomůcka pro návrh spalinové cesty, vhodné pro určené použití, bez nutnosti provádění podrobného výpočtu podle EN 13384-1.

Tato evropská norma neuvádí přímo diagramy a/nebo tabulky pro použití při navrhování komína; poskytuje pouze metodu pro vytvoření těchto diagramů a tabulek.-- Vynechaný text --