ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 01.040.93; 91.010.01; 93.010                                                                                         Červenec 2006

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie -
Část 1: Obecné termíny

ČSN
ISO 6707-1

73 0000

 

Building and civil engineering - Vocabulary - Part 1: General terms

Bâtiment et génie civil - Vocabulaire - Partie 1: Termes généraux

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6707-1:2004. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6707-1:2004. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76094
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

ČSN ISO 6707-1 je překladem mezinárodní normy ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie -
Část 1: Obecné termíny, která uvádí termíny a definice obecně užívané v dokumentaci staveb, při provádění
staveb a pro specifikaci výrobků.

Při překladu některých anglických termínů se v češtině uplatní více významů, které jsou uváděny podle
souvislosti v definicích jiných termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, Praha, IČ 48135283, Ing. Marie Plachá; spolupráce Ing. Vladimír Švec,
Ing. Milan Strnad, CSc.

Technická normalizační komise: TNK stavebního sektoru

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie -                                              ISO 6707-1
Část 1: Obecné termíny                                                                                       
Třetí vydání
                                                                                                                                    2004-06-15

ICS 91.080.01

Obsah

 

Contents

                                                                               Strana

 

                                                                                 Page

Předmluva........................................................................... 5

Úvod...................................................................................... 6

1       Předmět normy.......................................................... 7

2       Struktura slovníku..................................................... 7

3       Druhy pozemních a inženýrských staveb.............. 8

3.1    Základní termíny........................................................ 8

3.2    Inženýrské stavby...................................................... 9

3.3    Inženýrské stavby - Dopravní stavby..................... 13

3.4    Pozemní stavby, budovy......................................... 21

4       Prostory..................................................................... 23

4.1    Základní termíny...................................................... 23

4.2    Prostory přiřazené jednotlivým částem
pozemních staveb................................................... 24

4.3    Funkční prostory...................................................... 26

4.4    Prostory souvisící s komunikacemi
a pohybem................................................................ 28

5       Části pozemních a inženýrských staveb............. 30

5.1    Nosné části.............................................................. 30

5.2    Dělicí a ohraničující části....................................... 40

5.3    Otvory a výplně otvorů.............................................. 48

5.4    Rozvody, armatury a vybavení ............................... 53

5.5    Další části................................................................. 60

6       Materiály.................................................................... 70

6.1    Základní termíny...................................................... 70

6.2    Zemina a kámen..................................................... 72

6.3    Dřevo a řezivo........................................................... 73

6.4    Funkční materiály.................................................... 77

7       Činnosti, dokumentace a vybavení ..................... 83

7.1    Činnosti..................................................................... 83

7.2    Dokumentace........................................................... 89

7.3    Vybavení.................................................................... 90

8       Účastníci výstavby a uživatelé staveb................... 93

 

Foreword.............................................................................. 5

Introduction.......................................................................... 6

1       Scope.......................................................................... 7

2       Vocabulary structure................................................. 7

3       Types of building and civil engineering works.... 8

3.1    Base terms................................................................ 8

3.2    Civil engineering works........................................... 9

3.3    Civil engineering works - Transport..................... 13

3.4    Buildings................................................................... 21

4       Spaces ..................................................................... 23

4.1    Base terms............................................................... 23

4.2    Spaces associated with particular parts
of the buildings........................................................ 24

4.3    Functional spaces................................................... 26

4.4    Spaces associated with circulation and
movement................................................................. 28

5       Parts of building and civil engineering works.... 30

5.1    Structural parts......................................................... 30

5.2    Dividing and enclosing parts................................ 40

5.3    Openings and associated closing parts............ 48

5.4    Services, fitments and equipment....................... 53

5.5    Other parts................................................................ 60

6       Materials.................................................................... 70

6.1    Base terms............................................................... 70

6.2    Earth and stone....................................................... 72

6.3    Wood and timber..................................................... 73

6.4    Functional materials............................................... 77

7       Operations, documentation and equipment ..... 83

7.1    Operations................................................................ 83

7.2    Documentation........................................................ 89

7.3    Equipment................................................................ 90

8       Persons involved in projects and users............. 93

 


Strana 4

 

                                                                               Strana

9       Charakteristiky a funkční vlastnosti...................... 94

9.1    Základní termíny...................................................... 94

9.2    Velikost a rozměry................................................... 95

9.3   Funkční vlastnosti...................................................   99

9.4    Zkušební pomůcky............................................... 107

10     Prostředí a územní plánování............................. 108

Příloha A (informativní) Synonyma a pravopisné
varianty používané ve Velké Británii/Spojeném
království (GB)
...................................................... 112

Příloha B (informativní) Rejstřík synonym
používaných v USA............................................... 114

Anglicko-český abecední rejstřík............................ 120

Česko-anglický abecední rejstřík............................ 144

 

                                                                                 Page

9       Characteristics and performance........................ 94

9.1    Base terms............................................................... 94

9.2    Size and dimensions ............................................. 95

9.3   Functional properties.............................................   99

9.4    Testing properties................................................ 107

10     Environment and physical planning.................. 108

Annex A (informative) Synonyms and alternative
spellings used in Great Britain/United Kingdom
(GB) ........................................................................ 112

Anex B (informative) Alphabetical index of US
synonyms
............................................................. 114

English-Czech alphabetical index............................ 120

Czech-English alphabetical index............................ 144


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se také zúčastňují vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Mezinárodní normy jsou zpracovávány podle pravidel uvedených ve směrnicích ISO/IEC, část 2.

 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členským organizacím ISO k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Je třeba věnovat pozornost tomu, že některá část této mezinárodní normy může být předmětem patentových práv. Za identifikaci libovolného z těchto patentových práv nenese ISO zodpovědnost.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 6707-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 59 Stavební konstrukce, subkomisí SC 2 Terminologie a harmonizace jazyků

 

ISO 6707-1 was prepared by Technical Committee ISO/TC 59, Building construction, Subcommittee SC 2, Terminology and harmonization of languages.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 6707-1:1989), které bylo technicky revidováno.

 

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 6707-1:1989), which has been technically revised.

ISO 6707 sestává z následujících částí, s hlavním názvem: Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie

 

ISO 6707 consists of the following parts, under the general title Building and civil engineering -
Vocabulary
:

         Část 1: Obecné termíny

         Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky

 

         Part 1: General terms

         Part 2: Contract terms


Strana 6

Úvod

 

Introduction

S růstem počtu mezinárodních stavebních projektů a s rozvojem mezinárodního trhu stavebních výrobků se v této oblasti zvyšuje potřeba dohody o společném jazyku.

 

With the growth in the number of international construction projects and the development of the international market in construction products, there is an increasing need for agreement on a common language in the domain.

Tato část ISO 6707 je první krok k úplnému souboru obecných termínů používaných ve stavebním průmyslu. Bude aktualizována, jakmile bude dosažena shoda o dalších termínech a definicích.

 

This part of ISO 6707 is a first step towards a complete set of general terms for use by the construction industry. It will be updated as further terms and definitions are agreed upon.

ISO 6707 zahrnuje termíny a pojmy obecně užívané v dokumentaci, kterou se řídí stavební práce, jakož i termíny užívané ke specifikaci výrobků a prací. Je důležité si všimnout, že některé obecné stavební termíny mají při použití v legislativě užší interpretaci a tudíž definice uvedené v této mezinárodní normě nemusí platit.

 

ISO 6707 includes terms and concepts that are commonly used in documentation governing construction work as well as terms used to specify products and works. It is important to note that when used in legislation some general construction terms have a narrower interpretation and hence the definition given in this International Standard will not apply.

Přijetí této mezinárodní normy stavebním průmyslem různých zemí zlepší komunikaci při návrhu, provádění a údržbě staveb v rámci tohoto průmyslu. Její využití v jiných normách podpoří harmonizaci a poskytne základ pro specializovanou terminologii.

 

The adoption of this International Standard by the various national construction industries will improve communication in the design, execution and maintenance of construction works within those industries. Its use in other standards will aid harmonization and provide a basis for specialist terminology.


Strana 7

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato část ISO 6707 definuje obecné termíny s cílem zavést terminologii použitelnou v pozemních a inženýrských stavbách.

 

This part of ISO 6707 defines general terms to establish a vocabulary applicable to building and civil engineering.

Zahrnuje

a)  základní pojmy, které mohou být východiskem pro další specifičtější definice, a

 

It comprises

a)  fundamental concepts, which may be the starting point for other, more specific, definitions, and

b)  specifičtější pojmy používané v několika oblastech stavebnictví a často užívané v normách, předpisech a smlouvách.

 

b)  more specific concepts, used in several areas of construction and frequently used in standards, regulations and contracts.-- Vynechaný text --