ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040, 79.120.10                                                                                                                    Červenec 2006

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo
obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti -
Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího
stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj

ČSN
EN 14081- 4

73 2823

 

Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 4: Machine grading - Grading
machine settings for machine controlled systems

Structures en bois - Bois de structure de section rectangulaire classé selon le résistance - Partie 4: Classement
par machine - Réglages pour les systèmes de contrôle par machine

Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigen Querschnitt - Teil 4: Maschinelle
Sortierung - Einstellung von Sortiemaschinen für maschinenkontrollierte Systeme

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14081-4:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14081-4:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75996
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 336 zavedena v ČSN EN 336 (73 2822) Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

EN 14081-1 zavedena v ČSN EN 14081-1 (73 2823) Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

EN 14081-2 zavedena v ČSN EN 14081-2 (73 2823) Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Aldabaghová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14081- 4
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
                                                                                         Listopad 2005

ICS 79.040, 79.120.10

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu
tříděné podle pevnosti -
Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy
s kontrolou vztaženou na stroj

Strength graded structural timber with rectangular cross section -
Part 4: Machine grading - Grading machine settings for machine controlled systems

 

Structures en bois - Bois de structure de section
rectangulaire classé selon le résistance -
Partie 4: Classement par machine - Réglages
pour les systèmes de contrôle par machine

Holzbauwerke - Nach Festigkeit sotiertes
Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigen
Querschnitt -
Teil 4: Maschinelle Sortierung - Einstellung
von Sortiemaschinen für maschinenkontrollierte
Systeme

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-08-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14081- 4:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Značky................................................................................................................................................................................... 6

5          Nastavovací hodnoty pro stroje na třídění dřeva podle pevnosti................................................................................ 6


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14081- 4:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2007.

Další části této normy jsou:

EN 14081-1 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti -
Část 1: Obecné požadavky

EN 14081-2 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti -
Část 2: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu

EN 14081-3 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti -
Část 3: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro řízení výroby (u výrobce)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí hodnoty pro nastavení stroje pro třídění dřeva, odvozené podle požadavků EN 14081-2, pro různé kombinace tříd pevnosti nebo jakostních tříd, třídicích strojů a druhů dřeva z jednotlivých růstových oblastí. Tyto nastavovací hodnoty se vztahují pouze na dřevo z růstových oblastí uvedených v tabulkách.-- Vynechaný text --