ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.10; 97.200.10; 97.220.10                                                                                                       Červen 2006

Zařízení pro diváky -
Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky

ČSN
EN 13200-3

73 5905

 

Spectator facilities - Part 3: Separating elements - Requirements

Installations pour spectateurs - Partie 3: Eléments de séparation - Exigences

Zuschaueranlagen - Teil 3: Abschrankungen - Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13200-3:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard 13200-3:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75966
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13200-1 zavedena v ČSN EN 13200-1:2005 (73 5905) Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Novotech s.r.o., IČ 14799367, Ing. Karel Novotný

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13200-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                        
Listopad 2005

ICS 91.040.10; 97.200.10; 97.220.10

Zařízení pro diváky -
Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky

Spectator facilities -
Part 3: Separating elements - Requirements

 

Installations pour spectateurs -
Partie 3: Eléments de séparation - Exigences

Zuschaueranlagen -
Teil 3: Abschrankungen - Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13200-3:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato norma byla vypracovaná technickou komisí CEN/TC 315 „Zařízení pro diváky“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 2006.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................. .. 6

1        Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2        Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3        Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4        Obecné požadavky.............................................................................................................................................................. 8

4.1     Předběžná kritéria............................................................................................................................................................... 8

4.2     Návrh a zatížení zábran...................................................................................................................................................... 8

4.3     Postupy návrhu.................................................................................................................................................................... 9

4.4     Výšky zábran......................................................................................................................................................................... 9

4.5     Průhyb................................................................................................................................................................................... 9

4.6     Upevnění............................................................................................................................................................................... 9

4.7     Bezpečnostní detaily........................................................................................................................................................... 9

4.8     Podpora sousedícími konstrukcemi............................................................................................................................. 10

4.9     Údržba................................................................................................................................................................................. 10

4.10    Zábrany a kritéria linie výhledu........................................................................................................................................ 10

5        Specifické požadavky........................................................................................................................................................ 10

5.1     Obecně................................................................................................................................................................................ 10

5.2     Obvodové zábrany............................................................................................................................................................. 10

5.3     Zábrany u hrací plochy...................................................................................................................................................... 10

5.4     Oddělovací prvky................................................................................................................................................................ 11

5.5     Zábrany proti návalu diváků............................................................................................................................................. 11

5.5.1   Hlavní kritéria návrhu........................................................................................................................................................ 11

5.5.2   Zábrany proti návalu - faktory pro stanovení horizontálně působícího tlaku........................................................... 12

5.6     Zábrany před a za sedadly............................................................................................................................................... 12

5.7     Zábrany na galeriích pro diváky...................................................................................................................................... 13

5.8     Vstupy a turnikety............................................................................................................................................................... 13

5.8.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

5.8.2   Požadavek počítání diváků............................................................................................................................................... 13

5.8.3   Zatížení................................................................................................................................................................................ 13

5.9     Výstupní dveře a brány...................................................................................................................................................... 13

5.9.1   Zatížení................................................................................................................................................................................ 13

5.10    Dočasné zábrany............................................................................................................................................................... 13

5.11    Zábrany před podiem....................................................................................................................................................... 13

Příloha A (normativní) Tabulky a obrázky.................................................................................................................................. 14

A.1     Všeobecné poznámky k tabulkám A.1, A.2 a A.3......................................................................................................... 15

A.2     Poznámky k tabulce A.1.................................................................................................................................................... 15

A.3     Poznámky k tabulce A.2.................................................................................................................................................... 15

A.4     Poznámky k tabulce A.3.................................................................................................................................................... 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma stanovuje všeobecná kritéria pro navrhování tribun pro diváky (pevných, pojízdných, demontovatelných a teleskopických) a zajištění jejich funkčnosti.

V této normě jsou na některých místech uvedeny nejmenší a doporučené hodnoty pro dimenzování a zatížení. Je třeba respektovat, že tyto hodnoty musí být považovány za hodnoty, které uznávají částečně rozdílné národní požadavky jako základní ustanovení.

Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že v některých zemích mohou platit na základě současných národních předpisů a rovnocenných nařízení, dodatečné/odlišné požadavky.

Tato evropská norma sestává ze šesti částí:

EN 13200-1 Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace

prCEN/TR 13200-2 Zařízení pro diváky - Kritéria pro navrhování provozních prostor - Část 2: Charakteristiky a národní situace

EN 13200-3 Zařízení pro diváky - Část 3:Oddělovací prvky - Požadavky

prEN 13200- 4 Zařízení pro diváky - Část 4: Sedačky - Charakteristiky výrobků

prEN 13200-5 Zařízení pro diváky - Část 5:Teleskopické tribuny

prEN 13200-6 Zařízení pro diváky - Část 6:Demontovatelné (provizorní) tribuny

Důležité poznámky

POZNÁMKA 1 Navržené hodnoty zatížení uvedené v tabulkách A.1, A.2 a A.3 mohou být stanoveny i na základě experimentálního ověření hodnot, které zajistí bezpečnou funkci zábrany.

POZNÁMKA 2 Oddělovací prvky pro demontovatelné a teleskopické tribuny jsou zahrnuty do této normy.

POZNÁMKA 3 Organizace zajištění bezpečnosti není do této normy zahrnuta.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na dimenzování, charakteristiku výrobků a na návrh prostorového uspořádání oddělovacích prvků v prostorech pro diváky v trvalých nebo dočasných zábavních a sportovních zařízeních, včetně stadiónů, sportovních hal, vnitřních i venkovních sportovních zařízení, s cílem zajistit jejich funkci.

Ostatní trvalá zařízení jako divadla, kina, koncertní sály, přednáškové sály apod. jsou z této normy vyjmuta.

Prvky a zábrany zahrnuté do této normy jsou:

a)    obvodové zábrany (5.2);

b)    zábrany u hrací plochy (5.3);

c)    oddělovací prvky (5.4);

d)    zábrany proti návalu diváků (5.5);

e)    zábrany před a za sedadly (5.6);

f)      zábrany na galeriích pro diváky (5.7);

g)    vstupy a turnikety (5.8);

h)    výstupní dveře a brány (5.9);

i)      dočasné zábrany (5.10);

j)      zábrany před pódiem (5.11).-- Vynechaný text --