ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Červen 2006

Nestmelené směsi - Specifikace

ČSN
EN 13285

73 6155

 

Unbound mixtures - Specification

Graves non traitées - Spécifications

Ungebundene Gemische - Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13285:2003. Evropská norma EN 13285:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13285:2003. The European Standard EN 13285:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13285 (73 6155) z prosince 2003.

Touto normou společně s ČSN 73 6126-1 z června 2006 a ČSN 73 6126-2 z června 2006 se nahrazuje
ČSN 73 6126 z července 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75942
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13285:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13285 z prosince 2003 převzala EN 13285:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma je jednou z norem, které nahrazují ČSN 73 6126, která byla zpracována jako kmenová norma pro pět technologií používaných pro nestmelené konstrukční vrstvy vozovky a stanovila požadavky na stavební materiál, stavební směs i hotovou konstrukční vrstvu. Nová ČSN 73 6126-1 stanoví požadavky na vrstvu mechanicky zpevněného kameniva (MZK), požadavky na vrstvu ze štěrkodrti (ŠD) a štěrkopísku (ŠP) a požadavky na mechanicky zpevněnou zeminu (MZ). Samostatná norma ČSN 73 6126-2 stanoví požadavky na vrstvu z vibrovaného štěrku (VŠ). Tímto postupem byla společně se zavedením příslušných evropských norem zajištěna úplná náhrada ČSN 73 6126.

Citované normy

EN 933-1 zavedena v ČSN EN 933-1 (72 1183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

EN 1744-1 zavedena v ČSN EN 1744-1 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor

EN 13242 zavedena v ČSN EN 13242 (72 1504) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

EN 13286-1 zavedena v ČSN EN 13286-1 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků

EN 13286-2 zavedena v ČSN EN 13286-2 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška

EN 13286-3 zavedena v ČSN EN 13286-3 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační tlak s řízenými parametry

EN 13286-4 zavedena v ČSN EN 13286-4 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch

EN 13286-5 zavedena v ČSN EN 13286-5 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační stůl

Souvisící ČSN

ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (72 1007) Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení konzistenčních mezí

ČSN EN 1097-5 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

ČSN EN 13286-7 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji

ČSN EN 13286-47:2005 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

ČSN EN 933-8 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku


Strana 3

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje doplňující ustanovení a rozsah hodnot nebo mezních hodnot vlastností používaných v ČR podle kapitol a článků normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. - CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Ing. Janem Zajíčkem - APT SERVIS, IČ 61980536

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13285
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.080.20

Nestmelené směsi - Specifikace

Unbound mixtures - Specification

 

Graves non traitées - Spécifications

Ungebundene Gemische - Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-12-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska,Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13285:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

4.1       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 9

4.2       Požadavky na kamenivo..................................................................................................................................................... 9

4.3       Požadavky na směs.......................................................................................................................................................... 10

4.4       Požadavky na zrnitost........................................................................................................................................................ 11

4.5       Ostatní požadavky.............................................................................................................................................................. 13

5          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 13

5.1       Příprava vzorků................................................................................................................................................................... 13

5.2       Systém řízení výroby (u výrobce)..................................................................................................................................... 13

5.3       Deklarace laboratorní suché objemové hmotnosti a optimální vlhkosti................................................................ 13

5.4       Deklarace vodou rozpustného obsahu síranů............................................................................................................ 14

6          Označení a popis............................................................................................................................................................... 14

7          Označování a značení štítkem......................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Popis směsí obsahujících recyklované kamenivo........................................................................ 15

Příloha B (informativní) Použití dodavatelem deklarovaných hodnot................................................................................... 18

Příloha C (informativní) Návod na posouzení mechanického chování nestmelených směsí......................................... 19

Příloha D (normativní) Řízení výroby (u výrobce)...................................................................................................................... 20

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2003.

Přílohy A, B a C jsou informativní, příloha D je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma předepisuje požadavky pro nestmelené směsi použité pro provádění a údržbu pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch (viz dále jen vozovek). Požadavky jsou definovány pomocí příslušných vzájemných odkazů na EN 13242.

Tato evropská norma se používá pro nestmelené směsi z přírodního, umělého a recyklovaného kameniva (viz příloha A) s velikostí horního síta (D) od 8 mm do 80 mm a velikostí dolního síta (d) = 0 v místě dodávky.

POZNÁMKA 1 Směsi s velikostí horního síta (D) vyšší než 80 mm nejsou předmětem této normy, ale mohou být specifikovány v místě použití.

POZNÁMKA 2 Vlhkost směsi a objemová hmotnost položené vrstvy nejsou pro směs specifikovanými požadavky. Oba parametry jsou závislé na způsobu provádění pokládky vrstvy a nejsou předmětem této normy.-- Vynechaný text --