ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10; 91.180                                                                                                                    Červenec 2006

Navrhování, příprava a provádění vnitřních
cementových a/nebo vápenných
omítkových systémů

ČSN 73 3715

                                                                                           idt CEN/TR 15125:2005

 

Design, preparation and application of internal cement and /or lime plastering systems

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75509
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 jako technická zpráva (TR) s označením CEN/TR 15125.

Citované normy

EN 998-1 zavedena v ČSN EN 998-1 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

EN 13914-2 zavedena v ČSN EN 13914-2 (72 2410) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

Upozornění na národní poznámku

K předmluvě, k článku 3.13 a 11.1.1 byly doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČ 49618377, normalizační sekce Brno, Ing. Vladivoj Tomek

Technická normalizační komise: TNK 37 Zdivo a TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

ZPRÁVA CEN                                                                                                 CEN/TR 15125

CEN REPORT

RAPPORT CEN

CEN BERICHT                                                                                               Červen 2005

ICS 97.200.50

Navrhování, příprava a provádění vnitřních
cementových a/nebo vápenných
omítkových systémů

Design, preparation and application of internal
cement and /or lime
plastering systems

Tato zpráva CEN byla vypracována technickou komisí CEN/TC 125 a byla schválena CEN 2005-05-13.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. CEN/TR 15125:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Pojmy a definice.................................................................................................................................................................. 6

4          Materiály a další složky....................................................................................................................................................... 8

5          Návrh - vlivy na výběr cementových a/nebo vápenných omítkových systémů......................................................... 10

6          Vlastnosti cementových a/nebo vápenných omítkových systémů............................................................................ 11

7          Druhy a standardy konečných omítek............................................................................................................................ 16

8          Podklady včetně jejich úpravy…...................................................................................................................................... 17

9          Příprava a provádění cementových a/nebo vápenných omítek................................................................................. 20

10        Údržba a oprava (jiná než obnova starých a historických staveb)…........................................................................ 22

11        Zvláštní doporučení pro omítky obsahující jako hlavní pojivo cement a/nebo vápno…....................................... 23

Příloha A (informativní) Podklady s kovovou nosnou konstrukcí…...................................................................................... 24

Příloha B (informativní) Sanace omítek na starých a historických stavbách….................................................................. 26

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 29


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (CEN/TR 15125:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 125 Zdivo”, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

První návrh tohoto dokumentu byl zpracován evropskou sekcí Mezinárodního svazu podnikatelů v oboru omítání, suchého obkládání, štukatérství a obdobných činností International Union of Contractors of Plastering, Dry Lining, Stucco and Related Activities (UIEP) na požadavek sektorové technické skupiny CEN Technical Sector Board (Usnesení číslo BTS1/56/1991). Byl upraven pracovní skupinou CEN/TC125/JWG5 v souvislosti s činností CEN/TC241.

Úkolem tohoto dokumentu není stanovit odpovědnost za návrh a provádění prací nebo činností týkajících se zúčastněné strany. Taková odpovědnost je předmětem jiné dokumentace související s prací, například smlouvy.

Při návrhu tohoto dokumentu se předpokládalo, že provádění jeho ustanovení bude svěřeno kvalifikovaným a zkušeným pracovníkům, pro které budou připraveny potřebné pokyny.

Tato technická zpráva by měla být používána společně s EN 13914-2.

K dispozici jsou obdobné Technické zprávy CEN:

CEN/TR 15123:2005 Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů

CEN/TR 15124:2005 Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou zprávu povinny NP 1) zavést národní normalizační organizace následujících zemí : Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

NP 1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Převzetí TR do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato technická zpráva nemusí být převzata na národní úrovni jako normativní dokument.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument platí pro navrhování, přípravu a provádění vnitřních omítek a omítkových systémů s použitím cementu a/nebo vápna pro vnitřní omítání všech druhů podkladů za normálních podmínek. Zahrnuje provádění vnitřních omítek jak na nové a staré podklady, tak také údržbu a opravu stávajících staveb.

Týká se materiálů, podkladů, přípravy povrchu, který má být omítán, výběru vhodného cementového a/nebo vápenného omítkového systému, způsobů provádění, kontroly a zkoušení omítek. Zahrnuje rovněž směsi pro vnitřní omítky z cementu a/nebo vápna, které mají speciální vlastnosti týkající se tepelné a požární odolnosti, zvukové izolace a zvýšeného pohlcování radiace.

Protože v Evropě je mnoho různých materiálů a postupů nelze v některých částech normy zacházet do dostatečných podrobností, které by byly plně použitelné pro praxi v každé zemi.-- Vynechaný text --