ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50                                                                                                                                  Březen 2006

Požární klasifikace stavebních výrobků
a konstrukcí staveb -
Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek
požární odolnosti výrobků a prvků běžných
provozních instalací: požárně odolná potrubí
a požární klapky

ČSN
EN 13501-3


73 0860

 

Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance
tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers

Classement au feu des produits et éléments de bâtiment - Partie 3: Classement utilisant des données d’essais
de résistance au feu de composants d’installations de services de ventilation: Conduits et clapets résistatnts au feu

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Feuerwiderstandsprüfungen an Bauteilen von haustechnischen Anlagen: feuerfeste Leitungen und Brandschutzklappen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13501-3:2005. Evropská norma EN 13501-3:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13501-3:2005. The European Standard EN 13501-3:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75391
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1366-1:1999 zavedena v ČSN EN 1366 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací -
Část 1: Vzduchotechnické potrubí

EN 1366-2:1999 zavedena v ČSN EN 1366-2 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací -
Část 2: Požární klapky

EN ISO 13943:2000 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČ 60193174, Ing. Roman Zoufal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13501-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.50

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3:
Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků
běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

Fire classification of construction products and building elements - Part 3:
Classification using data from fire resistance tests on products and elements
used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers

 

Classement au feu des produits et éléments de
b
âtiment - Partie 3: Classement utilisant des
données d’essais de résistance au feu de
composants d’installations de services de
ventilation: Conduits et clapets résistatnts au feu

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten
zu ihrem Brandverhalten - Teil 3: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen an Bauteilen von haustechnischen Anlagen: feuerfeste Leitungen und Brandschutzklappen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-09-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13501-3:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4        Požární scénáře.................................................................................................................................................................. 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Normová křivka teplota/čas (požár po celkovém vzplanutí)......................................................................................... 8

5        Charakteristiky vlastností požární odolnosti.................................................................................................................. 8

5.1       Charakteristiky vlastností................................................................................................................................................... 8

5.1.1    Úvod....................................................................................................................................................................................... 8

5.1.2    E - Celistvost........................................................................................................................................................................ 8

5.1.3    I - Izolace............................................................................................................................................................................... 9

5.1.4    S - Kouřotěsnost................................................................................................................................................................. 9

6        Vyjádření vlastnosti požární odolnosti............................................................................................................................. 9

6.1     Klasifikační doba................................................................................................................................................................. 9

6.2     Identifikační písmena......................................................................................................................................................... 9

6.3     Vyjádření vlastností............................................................................................................................................................. 9

6.4     Kombinace tříd................................................................................................................................................................... 10

6.5     Uvádění klasifikace........................................................................................................................................................... 10

6.6     Deklarace tříd požární odolnosti ve specifikaci výrobku............................................................................................. 10

7        Klasifikační postup pro požární odolnost..................................................................................................................... 10

7.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

7.1.1    Postup................................................................................................................................................................................. 10

7.1.2    Obecná pravidla pro odvození počtu zkoušek požární odolnosti............................................................................. 10

7.2     Klasifikace.......................................................................................................................................................................... 11

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

7.2.2    Vzduchotechnická potrubí................................................................................................................................................ 11

7.2.3    Požární klapky.................................................................................................................................................................... 13

Příloha A (normativní) Protokol o klasifikaci............................................................................................................................. 15

A.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

A.2       Obsah a forma................................................................................................................................................................... 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 13501-3:2005) byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 127 Požární bezpečnost budov, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou v rozporu, je nutno zrušit do června 2006.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Komise CEN, CENELEC a EOTA, připravující technické specifikace, které obsahují požadavky na vlastnosti ve vztahu k požární odolnosti, mají uvádět odkazy na klasifikaci požární odolnosti popsanou v této evropské normě, a ne odkazovat přímo na jakoukoliv určitou zkušební metodu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

EN 13501 sestává z následujících částí:

         Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

         Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

         Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky.

         Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek prvků systémů pro řízení kouře

         Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Cílem této evropské normy je stanovit harmonizované postupy klasifikace požární odolnosti stavebních výrobků a prvků. Tato klasifikace je založena na zkušebních metodách uvedených v kapitole 2.

Tato evropská norma byla vypracována k podpoře druhého základního požadavku Směrnice ES o stavebních výrobcích (89/106/EHS), jak je rozveden v Interpretačním dokumentu 2 (ID2): Požární bezpečnost (OJC62 sv. 37). Odráží rozhodnutí Komise z 3. května 2000 o zavedení Směrnice rady 89/106/EHS ve vztahu ke klasifikaci požárního chování stavebních výrobků, staveb a jejich částí.

Interpretační dokument a rozhodnutí Komise z 3. května 2000 stanovuje vlastnosti a třídy požární odolnosti. Tyto třídy jsou označovány stanovenými písmeny, z nichž každé odpovídá důležité vlastnosti požární odolnosti.

Tato evropská norma umožňuje obecné pochopení těchto požadavků, vysvětluje funkční požadavky pro různé skupiny stavebních prvků a vysvětluje metodu pro stanovení jejich klasifikace na základě výsledků zkoušek jednotlivých prvků.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postup pro klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků a prvků budov, používaných jako části provozních instalací v budovách, na základě výsledků zkoušek požární odolnosti v rozsahu přímé aplikace příslušné zkušební metody. Klasifikace na základě rozšířené aplikace není předmětem této normy. Pro rozšířenou aplikaci jsou přesto používány stejné třídy, tak jak jsou stanoveny touto normou.

Výrobky/prvky užívané ve vzduchotechnických zařízeních zahrnují (s výjimkou odvětrání kouře a tepla):

         požárně odolná potrubí;

         požární klapky.

Příslušné zkušební metody, vypracované pro tyto výrobky/prvky, jsou uvedeny v kapitole 2.-- Vynechaný text --