ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.10; 07.060                                                                                                                            Únor 2006

Tepelně vlhkostní chování budov -
Výpočet a uvádění klimatických dat -
Část 4: Hodinová data pro posuzování roční
energetické potřeby pro vytápění a chlazení

ČSN
EN ISO 15927- 4

73 0315

                                                                                               idt ISO 15927- 4:2005

Hygrotermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4: Hourly data for assesing
the annual energy use for heating and cooling (ISO 15927-4:2005)

Performance hygrotermique des doneés horaires pour l´évaluation du besoiin énergetique annuel de chauffage
et de refroidissement (ISO 15927-4:2005)

Wărme- und feuchtechniches Verhalten von Gebäuden - Berechnung und darstellung von Klimadaten - Teil 4: Stũndlihe
Daten zur Abschätzung des Jahrenseneriebedarfsbfür Heiz- und Kühlsysteme (ISO 15927-4:2005)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15927-4:2005. Evropská norma EN ISO 15927-4:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15927-4:2005. The European Standard EN ISO 15927-4:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75293
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 6243 nezavedena

World Meteorological Organisation: Guide to meteorological instruments and methods of observation. 6th Edtion
ISO WMO - No. 8 1996 lze vyhledat na adrese: http://www.WMO.ch - kde v odkazu „publications“ je položka
„8- Guide to meteorological instruments and methods of observation“.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 15927-1 (73 0315) Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat -
Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků (idt EN ISO 15927-1:2003)

Vypracování normy

Zpracovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, IČ 216305, Ing. Lubomír Zlámal

Technická normalizační komise: TN 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 15927- 4
EUROPEAN STANDARD                                                                               Červenec 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.120.10; 07.060

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat -
Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby
pro vytápění a chlazení
(ISO 15927- 4:2005)

Hygrotermal perormance of buildings - Calculation and presentation of climatic data -
Part 4: Hourly data for assesing the annual energy use for heating and cooling
(ISO 15927- 4:2005)

 

Performance hygrotermique des bâtiments -
Calcul et présentation des données climatiques -
Partie 4: Donées horaires pour l´évaluation
du besoin énegétique annuel de chauffage
et de refroidissement
(ISO 15927- 4:2005)

Wäme und feuchtetechnisches Verhalten
von Gebauden - berechnung und Darstellung
von Klimadaten -
Teil 4: Stündliche Daten zur Abschätzung
des Jahresenergiebedarts für Heiz - und Kühlsysteme
(ISO 15927- 4:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-06-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 15927- 4:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny, definice, značky a jednotky................................................................................................................................ 7

4          Zdroje meteorologických dat............................................................................................................................................. 7

5          Tvorba referenčního roku................................................................................................................................................... 8

6          Uvádění referenčního roku................................................................................................................................................ 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15927-4:2005) byl připraven technickou komisí ISO/TC 163 „Tepelné izolace“ ve spolupráci s CEN CEN/TC 89 „Tepelné chování budov a stavebních konstrukcí“, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato norma zahrnuje výběr určitých meteorologických dat pro posuzování dlouhodobých průměrných potřeb energie pro vytápění a chlazení budov. Průměry vybraných dat k posouzení maximálních tepelných ztrát jsou specifikovány v ISO 15927-5.

Správná simulace tepelného chování budov závisí nejen na určení průměrných hodnot meteorologických parametrů, ale také na rozdělení četností jednotlivých parametrů a křížových korelací mezi nimi. Tyto mohou být různé k uchování v typu uměle konstruovaného referenčního roku, rozebíraného v této části ISO 15927, užití dlouhodobých period (přitom posledních deset let je ale více vhodnějších) hodinových meteorologických dat, preferovaných podle možností. Toto je také zahrnuto v počtu dlouhodobých období neobvykle teplého nebo chladného počasí, trvajícího několik měsíců, které jsou vyloučeny v konstrukci referenčního roku. V praxi jsou zajisté dlouhodobé průběhy hodinových údajů, obsahující všechny potřebné parametry, velmi drahé a mohou být pro mnoho oblastí obtížně získatelné. Právě toto je ovšem potřebné pro roční sestavy všech dat, které mohou být použity k reprezentaci dlouhodobých průměrů tepelně technického chování budov. Tyto mohou být generovány jednou z dlouhých průběhů drahých dat a pak distribuovány mnohem levněji.

Tato část ISO 15927 určuje metodu tvorby referenčního roku z delšího meteorologického záznamu. Jiné metody tvorby referenčního roku jsou možné pro zvláštní účely, včetně těchto metod, které jsou založeny na analýzách obecných povětrnostních situací.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část ISO 15927 specifikuje metodu pro tvorbu referenčního roku z hodinových hodnot příslušných meteorologických dat vhodných pro posuzování průměrné roční energie pro vytápění a chlazení. Jiné referenční roky reprezentující průměrné podmínky mohou být tvořeny pro zvláštní účely. Postupy v této části ISO 15927 nejsou vhodné pro tvorbu extrémních nebo semiextrémních roků pro simulaci např. poškození vlhkostí nebo energetických ztrát v chladných rocích.

Meteorologické přístroje a metody nejsou zahrnuty, jsou specifikovány podle Světové meteorologické organizace.-- Vynechaný text --