ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                  Březen 2006

Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu
z pórovitého kameniva

ČSN
EN 1354

73 1316

 

Determination of compressive strength of lightweight aggregate concrete with open structure

Détermination de la résistance à la compression du béton de granulats légers à structure ouverte

Bestimmung der Druckfestigkeit von haufwerksporigem Leichtbeton

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1354:2005. Evropská norma EN 1354:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1354:2005. The European Standard EN 1354:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1354 (73 1317) z července 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74992
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě jsou upraveny odkazy na zkušební postupy podle EN a nikoliv podle norem ISO, zkušební postupy obou soustav norem jsou však prakticky shodné. K článku 5.2 je doplněna poznámka 1 o shodnosti výsledků zkoušek pevnosti na válcích a krychlích o průměru (délce hrany) 100 mm. V kapitole 7 je doplněna poznámka 1 požadující v případě zkušebních těles různých velikostí v sadě přepočet na zkušební tělesa stejné velikosti.

Citované normy

EN 992 zavedena v ČSN EN 992 (73 13625) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

EN 1520 zavedena v ČSN EN 1520 (73 1203) Prefabrikované vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

EN 12350-1 zavedena v ČSN EN 12350-1 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků

EN 12390-1 zavedena v ČSN EN 12390-1 (73 1302) Zkoušení ztrdlého betonu - Část 1:Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy

EN 12390-2 zavedena v ČSN EN 12390-2 (73 1302) Zkoušení ztrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

EN 12390- 4 zavedena v ČSN EN 12390- 4 (73 1302) Zkoušení ztrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy

EN 12504-1 zavedena v ČSN EN 12504-1 (73 1303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

Vypracování normy

Zpracovatel: VUSTAH, a.s., Brno, IČ 49453874, Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc., Ing. Jaroslava Ledererová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce, SK 4 Pórobeton a lehký beton

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 1354
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Srpen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.30                                                                                                    Nahrazuje EN 1354:1996

Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z lehkého kameniva

Determination of compressive strength of lightweight aggregate concrete with
open structure

 

Détermination de la résistance à la compression
du béton de granulats légers à structure ouverte

Bestimmung der Druckfestigkeit von haufporigem
Leichtbeton

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-06-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1354:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

4          Zkušební stroje a pomůcky............................................................................................................................................... 6

5          Zkušební tělesa................................................................................................................................................................... 7

6          Zatěžovací zkouška............................................................................................................................................................. 8

7          Výsledky zkoušek................................................................................................................................................................ 9

8          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 10

Příloha A (normativní)................................................................................................................................................................... 11

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 1354:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 177 „Prefabrikované vyztužené dílce z pórobetonu nebo mezerovitého betonu z lehkého kameniva“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno nejpozději do ledna 2006 zrušit.

Dokument nahrazuje EN 1354:1996

Aby se vyhovělo prováděcím požadavkům daným výrobkovou normou pro prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva, jsou potřebné normované zkušební metody.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postup zjišťování pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva LAC podle EN 1520.

Zkušební metoda používá zkušební tělesa (vývrty nebo krychle) odebrané z prefabrikovaných dílců.

Mohou se také použít zkušební tělesa vyrobená samostatně ve formách. Tato alternativní metoda je popsána v Příloze A.-- Vynechaný text --