ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.280; 91.120.99                                                                                                                            Únor 2006

Ochrana staveb proti radonu a záření gama
ze stavebních materiálů

ČSN 73 0602

 

Protection of buildings against radon and gamma radiation from building materials

Protection des batimens contre le radon et radiation gamma rayonnant de materiaux de construction

Schutz des Bauwerkes gegen radon und Gammastrahlung aus den Baumaterialien

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0602 z června 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74984
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 3

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 4

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 4

4       Značky....................................................................................................................................................................................... 5

5       Ochrana nových staveb......................................................................................................................................................... 5

5.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 5

5.2    Mezní a směrné hodnoty....................................................................................................................................................... 5

5.3    Odběr, úprava a měření vzorků............................................................................................................................................ 5

5.4    Evidence výsledků.................................................................................................................................................................. 6

6       Ochrana stávajících staveb................................................................................................................................................... 7

6.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 7

6.2    Podklady pro navrhování....................................................................................................................................................... 8

6.3    Opatření snižující OAR v interiéru........................................................................................................................................ 8

6.4    Opatření snižující příkon fotonového dávkového ekvivalentu......................................................................................... 8

7       Postupy navrhování a provádění.......................................................................................................................................... 9

7.1    Odstranění stavebních materiálů s vysokou rychlostí plošné emise radonu............................................................. 9

7.2    Snížení emise radonu úpravou vnitřního povrchu konstrukce....................................................................................... 9

7.3    Vytvoření odvětrávané ventilační vrstvy kolem konstrukcí s vysokou rychlostí plošné emise radonu.................... 9

7.4    Zvýšení intenzity výměny vzduchu....................................................................................................................................... 11

7.5    Odstranění materiálů o vyšším příkonu fotonového dávkového ekvivalentu............................................................. 12

7.6    Snížení příkonu fotonového dávkového ekvivalentu překrytím povrchu stavebních konstrukcí.............................. 12

7.7    Omezení pobytu osob v blízkosti stavebních materiálů o vyšším příkonu fotonového dávkového ekvivalentu... 12

7.8    Vyloučení pobytu osob v místnostech , v kterých dochází k významnému zvýšení příkonu fotonového
dávkového ekvivalentu......................................................................................................................................................... 12

8       Materiály pro protiradonové izolace a povrchové úpravy................................................................................................ 13

9       Kontrola.................................................................................................................................................................................. 13

10     Trvanlivost.............................................................................................................................................................................. 13

11     Radonový štítek budovy....................................................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Příklady diagnostických měření vhodných k přípravě podkladů pro návrh protiradonových
opatření ve stávajících stavbách........................................................................................................................................ 14


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Nově jsou do normy zařazeny kapitoly o trvanlivosti, podmínkách užívání ochranných opatření a o radonovém štítku budovy. Zcela přepracována byla kapitola o ochraně nových staveb. Ostatní kapitoly byly rozšířeny a zpřesněny, popř. nově formulovány. Příloha A s výčtem změřených hodnot součinitele difúze radonu byla vypuštěna.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-9 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika

Citované předpisy

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v platném znění Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ing. Jaroslav Slovák, IČ 48136069 ve spolupráci s doc. Ing. Martinem Jiránkem, CSc.

Technická normalizační komise: TNK č. 65 Izolace staveb

Pracovník českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

1 Předmět normy

Předmětem této normy je stanovení:

a) optimalizovaných principů používání stavebních materiálů v nových stavbách;

b) doporučených optimalizovaných postupů pro navrhování a provádění opatření ve stávajících stavbách, v jejichž pobytových prostorech byl zjištěn příkon fotonového dávkového ekvivalentu nebo objemová aktivita radonu vyšší než směrné hodnoty stanovené zvláštním předpisem1) a kde hlavním zdrojem ozáření je stavební materiál.-- Vynechaný text --