ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.280; 91.120.99                                                                                                                            Únor 2006

Ochrana staveb proti radonu z podloží

ČSN 73 0601

 

Protection of buildings against radon from the soil

Protection des batimens contre le radon de sol sous-jacent

Schutz des Bauwerkes gegen radon aus dem Untergrund

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0601 z října 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74983
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 3

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 4

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 4

4       Značky....................................................................................................................................................................................... 7

5       Zásady navrhování protiradonových opatření.................................................................................................................... 9

5.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 9

5.2    Návrh protiradonových opatření......................................................................................................................................... 10

5.3    Ochrana nových staveb při nízkém radonovém indexu stavby..................................................................................... 10

5.4    Ochrana nových staveb při středním radonovém indexu stavby.................................................................................. 10

5.5    Ochrana nových staveb při vysokém radonovém indexu stavby.................................................................................. 11

5.6    Ochrana pobytových prostor stávajících staveb, v nichž je OAR menší než 600 Bq/m3........................................... 11

5.7    Ochrana pobytových prostor stávajících staveb, v nichž je OAR v intervalu 600 Bq/m3 - 1 200 Bq/m3.................. 12

5.8    Ochrana pobytových prostor stávajících staveb, v nichž je OAR vyšší než 1 200 Bq/m3.......................................... 12

6       Postupy navrhování a provádění protiradonových opatření.......................................................................................... 12

6.1    Kontaktní konstrukce............................................................................................................................................................ 12

6.2    Protiradonová izolace........................................................................................................................................................... 13

6.3    Větrací systém podloží......................................................................................................................................................... 15

6.4    Ventilační vrstva v kontaktní konstrukci............................................................................................................................. 18

6.5    Izolační podlaží...................................................................................................................................................................... 21

6.6    Objekty s kontaktními podlažími bez pobytového prostoru........................................................................................... 23

6.7    Kombinace těsné stavební konstrukce a nuceného větrání pobytového prostoru.................................................. 24

6.8    Připojení inženýrských sítí, prostupy kontaktními konstrukcemi.................................................................................. 24

7       Materiály pro protiradonové izolace................................................................................................................................... 25

8       Kontrola a účinnost protiradonových opatření................................................................................................................. 25

9       Trvanlivost.............................................................................................................................................................................. 26

Příloha A (informativní) Příklady diagnostických měření vhodných k přípravě podkladů pro návrh protiradonových
opatření ve stávajících stavbách........................................................................................................................................ 27

Příloha B (informativní) Údaje mající vliv na návrh protiradonových opatření..................................................................... 28

Příloha C (informativní) Radonový štítek budovy...................................................................................................................... 29


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V oblasti ochrany nových staveb je zavedena nová veličina - radonový index stavby. Nově je do normy zařazena kapitola o radonovém štítku budovy. Zcela přepracována byla kapitola o větracích systémech podloží. Ostatní kapitoly byly rozšířeny a zpřesněny, popř. nově formulovány. Informativní příloha s výčtem změřených hodnot součinitele difúze radonu v izolačních materiálech byla vypuštěna.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-9 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika

Citované předpisy

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v platném znění Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně Vyhláška MMR 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, ing. Jaroslav Slovák, IČ 48136069 ve spolupráci s doc.Ing. Martinem Jiránkem, CSc.

Technická normalizační komise: TNK č. 65 Izolace staveb

Pracovník českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje postupy pro navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží na základě směrných hodnot pro objemovou aktivitu radonu uvedených ve zvláštním předpisu1). Norma neplatí pro ochranu staveb proti radonu, který se uvolňuje ze stavebních materiálů a z vody dodávané do staveb.-- Vynechaný text --