PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50                                                                                                                                     Únor 2006

Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci

ČSN P
CEN/TS 15117

73 0886

 

Guidance on direct and extended application

Quide pour l’etablissement des applications directes et des applications étendnes

Leitfaden zum direkten und erweiterten Anwendungsbereich zum Brandverhalten von Bauprodukten

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 15117:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené technické specifikace.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 15117:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74930
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 15117:2005 v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Citované normy

EN 13238 zavedena v ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

EN 13501 (všechny části) zavedena v ČSN EN 13501 (73 0860) (všechny části) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - stavební výrobky kromě podlahových krytin, vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 1182 zavedena v ČSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti (ISO 1182:2002)

EN ISO 1716 zavedena v ČSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (ISO 1716:2002)

EN ISO 9239-1 zavedena v ČSN EN ISO 9239-1 (73 0888) Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla (ISO 9239-1:2002)

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška s malým zdrojem plamene (ISO 11925-2:2002)

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČ 60193174, Ing. Roman Zoufal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE                                                                           CEN/TS 15117
TECHNICAL SPECIFICATION                                                                        Srpen 2005
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ICS 13.220.50

Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci

Guidance on direct and extended application

 

Guide pour l’établissement des applications
directes et des applications étendues

Leitfaden zum direkten und erweiterten
Anwendungsbereich zum Brandverhalten
von Bauprodukten

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN 2005-03-04 pro dočasné používání.

Doba platnosti této CEN/TS je z počátku omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádání o připomínky týkající se zvláště toho, zda CEN/TS může být převedena na evropskou normu (EN).

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této CEN/TS stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupni na národní úrovni. Národní normy, pokud jsou s CEN/TS v rozporu, mohou zůstat v platnosti současně s CEN/TS až do konečného rozhodnutí o převedení CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. CEN/TS 15117:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva........................................................................................................................................................................................ 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Parametry výrobku a konečného použití................................................................................................................................ 7

5    Přímá aplikace........................................................................................................................................................................... 8

6    Rozšířená aplikace................................................................................................................................................................... 8

Příloha A (normativní) Vliv parametrů výrobku a jeho konečného použití na chování při zkoušce reakce na oheň.... 10

Příloha B (informativní) Přímá aplikace..................................................................................................................................... 13

Příloha C (informativní) Příklad rozšířené aplikace doplňkovými zkouškami několika parametrů................................. 20

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 5

Předmluva

Tato technická specifikace (CEN/TS 15117:2005) byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 127 Požární bezpečnost v budovách, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato technická specifikace poskytuje návod pro přímou a rozšířenou aplikaci, aby se tak splnily pokyny Komise EU pro hodnocení reakce na oheň výrobků uváděných na trh a pro jejich konečném použití.-- Vynechaný text --