ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10                                                                                                                                   Leden 2006

Navrhování, příprava a provádění vnějších
a vnitřních omítek -
Část 2: Příprava návrhu a základní postupy
pro vnitřní omítky

ČSN
EN 13914-2

73 3710

 

Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 2 :Design considerations and
essential principles for internal plastering

Conception, préparation et mise en oeuvre des enduits intérieurs et extérieurs - Partie 2: Enduits intérieurs

Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen-und Aussenputzen - Teil 2: Planung und wesentliche Grundsätze für Innenputz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13914-2:2005. Evropská norma EN 13914-2:2005 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13914-2:2005. The European Standard
EN 13914-2:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74831
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru evropských norem pro navrhování, přípravu a provádění vnějších a vnitřních omítek.

Upozornění na národní poznámku

Ke kapitole 1 a článku 2.10 byly doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČ: 49618377, normalizační sekce Brno, Ing. Vladivoj Tomek

Technická normalizační komise: TNK 37 Zdivo a TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13914-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.10

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek -
Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

Design, preparation and application of external rendering
and internal plastering -
Part 2: Design considerations and essential principles for internal plastering

 

Conception, préparation et mise en oeuvre
des enduits intérieurs et extérieurs -
Partie 2: Enduits intérieurs

Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen-
und Aussenputzen -
Teil 2: Planung und wesentliche Grundsätze
für Innenputz

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-03-03.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13914-2:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Pojmy a definice.................................................................................................................................................................. 6

3          Základní postupy a harmonogram stavebních prací.................................................................................................... 8

4          Návrh..................................................................................................................................................................................... 9

5          Příprava a provádění omítek............................................................................................................................................ 14

6          Sanace omítek na starých a historických budovách................................................................................................... 15

Příloha A (normativní) Návrh způsobu posouzení prací a podmínek pro přejímku konečné úpravy omítkou
s hladkým povrchem......................................................................................................................................................... 16

Příloha B (informativní) Metody pro snižování výskytu trhlin................................................................................................... 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18

Tabulka 1 - Třídy rovinnosti konečné úpravy omítky................................................................................................................ 12

Tabulka 2 - Doporučené meze pro úhly..................................................................................................................................... 13

Obrázek 1 - Příklad měření úhlu omítnutého ostění délky l , pro l menší než 0,25 m....................................................... 13


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13914-2:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 125 „Zdivo“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2005.

První návrh tohoto dokumentu byl zpracován evropskou sekcí Mezinárodního svazu podnikatelů v oboru omítání, suchého obkládání, štukatérství a obdobných činností International Union of Contractors of Plastering, Dry Lining, Stucco and Related Activities (UIEP) na požadavek sektorové technické skupiny CEN Technical Sector Board (Usnesení číslo BTS1/56/1991). Byl upraven pracovní skupinou CEN/TC125/JWG5 v souvislosti s činností CEN/TC241. Příslušné údaje jsou shrnuty v řadě tabulek. Tato část EN 13914 se vztahuje k navrhování vnitřních omítek z malt, obsahujících anorganická a organická pojiva a přírodní kameniva, 1) používaných pro vnitřní povrchy svislých konstrukcí a podhledů.

Části této normy, jejichž základní doporučení mohou vyžadovat doplnění dalšími doporučeními, jsou uvedeny v poznámce pod čarou, odkazující na předmluvu.

Protože tento dokument má oproti obvyklým evropským normám výrobku charakter pravidel (pro praxi), je třeba uvést, že obdobně jako u norem výrobku označuje výraz „musí“ (shall) požadavek, pro nějž je třeba prokázat ověření shody. Doporučení jsou označována výrazem „měl by, mělo by“ (should) a měla by být dodržována, pokud není oprávněný důvod tak nečinit.

Není úkolem této normy stanovit odpovědnost za navrhování a provádění prací nebo činností týkajících se kterékoliv zúčastněné strany. Taková odpovědnost je předmětem jiné dokumentace související s prací, například smlouvy.

Při návrhu této normy se předpokládalo, že provádění jejích ustanovení bude svěřeno kvalifikovaným a zkušeným pracovníkům, pro které budou připraveny potřebné pokyny.

K dispozici jsou samostatné Technické zprávy CEN obsahující pokyny pro Navrhování, přípravu a provádění vnitřních omítek a omítkových systémů s použitím sádry, cementu a/nebo vápna (CEN/TR 15125) a s použitím polymerů (CEN/TC 15123).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

1)    U malt pro sádrové vnitřní omítky a anhydritová pojiva nemusí být kamenivo použito.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma se týká přípravy návrhu a základních postupů pro vnitřní omítkové systémy a jejich používání.

Norma určuje v různých částech požadavky a doporučení pro stavební detaily, přípravu návrhu a materiály, pro výběr maltových směsí a pro používání sádrových omítek; sádrovápenných omítek; předem umísených lehkých omítek; omítek z anhydritu; omítek vápenosádrových; omítek cementových a vápenocementových; omítek vápenných, silikátových, polymerových a polymery modifikovaných. NP 1)

Tato norma se netýká:

      vnějších konečných úprav;

      nátěrů a/nebo jejich přípravy;

      impregnací;

      sanací betonových konstrukcí;

      vnitřních omítek s vlákny.

Protože v Evropě je mnoho různých materiálů a postupů, nelze v některých částech normy zacházet do dostatečných podrobností, které by byly plně použitelné pro praxi v každé zemi. Některá požadovaná doporučení k doplnění, nikoliv však k nahrazení základních evropských doporučení, se uvádí v dokumentaci zpracované každou zemí. Některé části této normy, které by mohly vyžadovat doplnění, se uvádějí pro příslušné články v poznámce pod čarou. Další informace jsou uvedeny v následujících technických zprávách:

CEN/TR 15124 „Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů“

CEN/TR 15125 „Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů“

CEN/TR 15123 „Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů“-- Vynechaný text --