ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                   Leden 2006

Volně stojící průmyslové komíny -
Část 8: Navrhování a provádění sloupových
konstrukcí nesoucích komínové průduchy

ČSN
EN 13084-8

73 4220

 

Free-standing industrial chimneys - Part 8: Design and execution of mast construction with satellite components

Cheminées auto-portantes - Partie 8: Conception et mise en oeuvre des mâts intégrant des conduits systèmes métalliques

Freistehende Schornsteine - Teil 8: Planung und Ausführung von Tragmastkonstruktionen mit angehängten Abgasanlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13084-8:2005. Evropská norma EN 13084-8:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13084-8:2005. The European Standard EN 13084-8:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74814
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1443:2003 zavedena v ČSN EN 1443:2000 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky

EN 1856-1:2003 zavedena v ČSN EN 1856-1 (73 4240) Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1:
Výrobky pro systémové komíny

EN 1856-2 zavedena v ČSN EN 1856-2 (73 4240) Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2:
Kovové vložky a kouřovody

EN 1859:2000 zavedena v ČSN EN 1859:2000 (73 4204) Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Zásady navrhování konstrukcí

ENV 1991-2-4 zavedena v ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) Eurokód 1: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem

ENV 1993-3-1 zavedena v ČSN P ENV 1993-3-1 (73 1431) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí -
Část 3-1: Věže, stožáry a komíny - Věže a stožáry

ENV 1993-3-2:1997 zavedena v ČSN P ENV 1993-3-2:2000 (73 1432) Navrhování ocelových konstrukcí -
Část 3-2: Věže, stožáry a komíny - Komíny

EN 13084-1:2000 zavedena v ČSN EN 13084-1:2000 (73 4220) Volně stojící průmyslové komíny - Část 1:
Všeobecné požadavky

EN 13084-6:2004 zavedena v ČSN EN 13084-6:2005 (73 4220) Volně stojící komíny - Část 6:
Ocelové vložky - Navrhování a provádění

prEN 13084-7 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: OMEGA Teplotechna Praha a.s., IČ 41694767, Ing. Konečný Ivo

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13084-8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Květen 2005

ICS 91.060.40

Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění
sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy

Free-standing industrial chimneys - Part 8: Design and execution of mast
construction with satellite components

 

Cheminées auto-portantes - Partie 8: Conception
et mise en oeuvre des mâts intégrant des conduits
systèmes métalliques

Freistehende Schornsteine - Teil 8: Planung
und Ausführung von Tragmastkonstruktionen
mit angehängten Abgasanlagen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-03-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13084-8:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.............................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.............................................................................................................................................................. 6

4       Požadavky na konstrukční díly.......................................................................................................................................... 8

5       Všeobecný návrh a konstrukční návrh............................................................................................................................ 8

6       Montážní požadavky............................................................................................................................................................ 9

Příloha A (normativní)............................................................................................................................................................... 10

A.1   Příklady pro stanovení obálkového průměru.............................................................................................................. 10

A.2   Buzení větrnými víry.......................................................................................................................................................... 10

A.3   Klasické rozkmitání konstrukce..................................................................................................................................... 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................. 14


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 297 „Volně stojící průmyslové komíny“, jejíž sekretariát byl zřízen při DIN.

Této evropské normě se musí nejpozději do října 2005 dát status národní normy, a to buď publikací identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se musí zrušit nejpozději do října 2005.

Tato evropská norma je jednou částí z následujícího souboru norem:

EN 13084-1 Volně stojící průmyslové komíny - Část 1: Obecné požadavky

EN 13084-2 Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny

EN 13084-4 Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění

EN 13084-5 Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků

EN 13084-6 Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění

EN 13084-7 Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových výrobků pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky

EN 13084-8 Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduhcy

Navíc platí:

EN 1993-3-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Věže, stožáry a komíny - Komíny

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje metodu stanovení návrhových kritérií a montážní metodu pro volně stojící sloupy nesoucí komínové průduchy, na které jsou použity svařované roury podle prEN 13084-7 nebo prefabrikované kovové komínové prvky podle tabulky D.1 podle EN 1856-1:2003.-- Vynechaný text --