ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.200; 93.020                                                                                                                            Červen 2005

Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany

ČSN P 73 9010

 

Designing and construction of civil protection structures

Présentation de propositions et construction de bâtiments de la Protection Civile

Vorschlagung und Ausbau der Zivilschutzbauten

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 73 9001 z ledna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73325
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

           Strana

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 4

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 4

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 4

4    Stálé tlakově odolné úkryty CO................................................................................................................................................ 6

5    Stálé tlakově neodolné úkryty CO......................................................................................................................................... 12

6    Chráněná pracoviště............................................................................................................................................................... 13

7    Malokapacitní úkryty CO.......................................................................................................................................................... 14

8    Speciální úkryty CO ................................................................................................................................................................. 15

9    Stavby pro dekontaminaci...................................................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní) Ochranné parametry STOÚ CO ......................................................................................................... 18

Příloha B (normativní) Dispoziční parametry ........................................................................................................................... 20

Příloha C (normativní) Místnosti a prostory .............................................................................................................................. 22

Příloha D (normativní) Vnitřní mikroklima.................................................................................................................................. 24

Příloha E (normativní) Filtroventilační zařízení SÚ CO............................................................................................................ 26

Příloha F (normativní) Elektrické zdrojové soustrojí a elektrorozvodná síť SÚ CO............................................................ 29

Příloha G (normativní) Zásobování vodou a kanalizace ve SÚ CO....................................................................................... 31

Příloha H (normativní) Tlakově plynotěsné a plynotěsné prvky SÚ CO............................................................................... 33

Příloha J (normativní) Spojovací prostředky a signalizační zařízení ve SÚ CO.................................................................. 34

Příloha K (informativní) Zpohotovení SÚ CO............................................................................................................................ 35


Strana 3

Předmluva

Tato předběžná norma je určena k ověření. Případné připomínky zašlete na adresu: Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.

Po ověření předběžné normy ČSN P 739010 se předpokládá vydání ČSN, která nahradí ČSN 73 9001
a ČSN P 73 9010.

Změny proti předchozí normě

Předmětem nahrazené části ČSN 73 9001 z ledna 1994 bylo navrhování pouze stálých tlakově odolných úkrytů civilní obrany využívaných dvouúčelově a to v souladu s požadavky, které byly platné v době vydání. Tato ČSN P 73 9010 platí pro navrhování a výstavbu všech staveb civilní ochrany v souladu s novými požadavky na uvedené stavby, přičemž využívá nerušená ustanovení ČSN 73 9001 (články 4.6, A.1 a přílohu D) pro navrhování konstrukcí STOÚ CO.

Souvisící ČSN

ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

ČSN 33 2000-1 Elektrická instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-7-701 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 5305 Administrativní budovy

ČSN 73 6058 Hromadné garáže

ČSN 75 6081 Žumpy

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, IČ 00007064, Ing. Ján Pivovarník

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a výstavbu stálých tlakově odolných úkrytů, stálých tlakově neodolných úkrytů, chráněných pracovišť, malokapacitních úkrytů, speciálních úkrytů a staveb pro dekontaminaci. Stanovuje technické parametry požadované pro stavební a technologickou část těchto staveb z hlediska ochrany obyvatelstva s výjimkou navrhování konstrukci STOÚ CO, pro které platí ČSN 73 9001.

Uvedené stavby se navrhují pro běžný provoz podle obecně platných předpisů pro navrhování.-- Vynechaný text --