ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                  Červen 2005

Komíny - Metody zkoušení systémových komínů -
Část 1: Všeobecné zkušební metody

ČSN
EN 13216-1

73 4210

 

Chimneys - Test methods for system chimneys - Part 1: General test methods

Conduits de fumée - Méthodes d'essai pour les systémes de conduits de fumée - Partie 1: Méthodes d'essai génerales

Abgasanlagen - Prüfverfahren für System-Abgasanlagen - Teil 1: Allgemeine Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13216-1:2004. Evropská norma EN 13216-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13216-1:2004. The European Standard EN 13216-1:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1443:2003 zavedena v ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky.

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0928) Korozivzdorné oceli - Část 1: Seznam korozivzdorných ocelí.

EN 13384-1 zavedena v ČSN EN 13384-1:2003 (73 4206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické metody - Část 1: Samostatné komíny.

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód).

BS 1042-2.1 (British Standard) nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Vypracování normy

Zpracovatel: TZÚS Praha, s.p., IČO 00015679, Ing. Jiří Šefc

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13216-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Září 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.40

Komíny - Metody zkoušení systémových komínů -
Část 1: Všeobecné zkušební metody

Chimneys - Test methods for system chimneys -
Part 1: General test methods

 

Conduits de fumée - Méthodes d'essai pour
les systémes de conduits de fumée -
Partie 1: Méthodes génerales d'essai

Abgasanlagen -
Prüfverfahren für System-Abgasanlagen -
Teil 1: Allgemeine Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13216-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Zkušební prostředí a měření parametrů....................................................................................................................... 10

4.1       Umístění zkušebních komínů (viz obrázek 1)............................................................................................................... 10

4.2       Zkušební prostředí............................................................................................................................................................ 10

4.3       Místo pro měření parametrů zkušebního prostředí (viz obrázek 1).......................................................................... 10

4.4       Přesnost měření................................................................................................................................................................ 10

5          Zkoušky vlastností systémových komínů nezávisle na druhu materiálu................................................................ 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Zkouška odolnosti proti obrusu...................................................................................................................................... 11

5.2.1    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 11

5.2.2    Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 11

5.2.3    Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 11

5.2.4    Zkušební postup................................................................................................................................................................ 11

5.2.5    Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 11

5.3       Relativní pohyb komínové vložky ve vícevrstvých komínových systémech.............................................................. 11

5.3.1    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 11

5.3.2    Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 11

5.3.3    Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 12

5.3.4    Zkušební postup................................................................................................................................................................ 12

5.3.5    Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 12

5.4       Zkouška plynotěsnosti..................................................................................................................................................... 12

5.4.1    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 12

5.4.2    Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 12

5.4.3    Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 12

5.4.4    Zkušební postup................................................................................................................................................................ 12

5.4.5    Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 12

5.5       Zkouška odolnosti proti průniku kondenzátu............................................................................................................... 13

5.5.1    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 13

5.5.2    Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 13

5.5.3    Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 13

5.5.4    Zkušební postup................................................................................................................................................................ 13

5.5.5    Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 13

5.6       Zkouška odolnosti proti účinkům páry a kondenzátu................................................................................................. 13

5.6.1    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 13

5.6.2    Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 14

5.6.3    Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 14


Strana 5

Strana

5.6.4    Zkušební postup................................................................................................................................................................ 15

5.6.5    Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 15

5.7       Zkouška teplotou............................................................................................................................................................... 15

5.7.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

5.7.2    Zkušební zařízení a konstrukce pro tepelné zkoušky a pro zkoušky tepelným rázem.......................................... 15

5.7.3    Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 16

5.7.4    Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 17

5.7.5    Zkušební postup................................................................................................................................................................ 18

5.7.5.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

5.7.6    Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 20

5.8       Zkouška tepelného odporu............................................................................................................................................. 20

5.8.1    Zkušební zařízení (viz obrázek 15 a 16)......................................................................................................................... 20

5.8.2    Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 20

5.8.3    Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 20

5.8.4    Zkušební postup................................................................................................................................................................ 21

5.8.5    Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 21

5.9       Tlaková ztráta komínového nástavce............................................................................................................................. 22

5.9.1    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 22

5.9.2    Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 22

5.9.3    Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 22

5.9.4    Zkušební postup................................................................................................................................................................ 22

5.9.5    Výsledky zkoušek............................................................................................................................................................... 22

5.10     Aerodynamické chování komínového nástavce za působení větru.......................................................................... 22

5.10.1 Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 22

5.10.2 Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 23

5.10.3 Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 23

5.10.4 Zkušební postup................................................................................................................................................................ 23

5.10.5 Výsledky zkoušek............................................................................................................................................................... 23

5.11     Tlaková ztráta zkušebního komínu, tvarovek, nebo komínových vložek................................................................... 23

5.11.1 Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 23

5.11.2 Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 23

5.11.3 Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 23

5.11.4 Zkušební postup................................................................................................................................................................ 24

5.11.5 Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 24

5.12     Odolnost úseků komínu proti dešťové vodě................................................................................................................ 25

5.12.1 Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 25

5.12.2 Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 25

5.12.3 Zkušební postup................................................................................................................................................................ 25

5.12.4 Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 25

5.12.5 Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 25

5.13     Odolnost komínových nástavců proti dešťové vodě................................................................................................... 26

5.13.1 Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 26


Strana 6

Strana

5.13.2 Zkušební těleso................................................................................................................................................................. 26

5.13.3 Zkušební postup................................................................................................................................................................ 26

5.13.4 Měření parametrů.............................................................................................................................................................. 26

5.13.5 Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 26

5.14     Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 26

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 45

Příloha B (normativní)................................................................................................................................................................... 46

B.1       Rozměry typové konstrukce komínu.............................................................................................................................. 46

B.2       Výpočet teplot spalinových plynů a vnitřní stěny........................................................................................................... 46

B.2.1   Výpočet bez zřetele na kondenzační teplo.................................................................................................................... 46

B.2.2   Výpočet se zřetelem na kondenzační teplo.................................................................................................................. 46

B.3       Výpočet teploty vrstev........................................................................................................................................................ 46

B.4       Tepelný odpor, zkušební komín...................................................................................................................................... 46

B.5.1   Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 47

B.5.2   Tok odstraněné vlhkosti................................................................................................................................................... 47

B.5.3   Tok prostupující vlhkosti................................................................................................................................................... 47

B.5.4   Maximální tok vlhkosti....................................................................................................................................................... 47

B.5.5   Teplota vrstev..................................................................................................................................................................... 47

B.5.6   Výpočet třecího a tvarového odporu ventilačních kanálů ze zkušebního komínu.................................................. 47

B.5.7   Tok vlhkosti u zkušebního komínu................................................................................................................................. 47

B.5.8   Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 47

B.6       Vícevrstvé komíny bez zpětné ventilace, označené W................................................................................................. 47

B.6.1   Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 47

B.6.2   Parciální tlak....................................................................................................................................................................... 48

B.6.3   Změny parciálního tlaku v kritických rovinách............................................................................................................... 48

B.6.4   Tok prostupující vlhkosti................................................................................................................................................... 48

B.6.5   Pronikání kondenzační vody............................................................................................................................................ 48

B.6.6   Teplota vrstev..................................................................................................................................................................... 48

B.6.7   Výpočet změn parciálního tlaku v konstrukci komínu v závislosti na výšce............................................................ 48

B.6.8   Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 48

Příloha C (informativní)................................................................................................................................................................. 49

Příloha D (informativní)................................................................................................................................................................. 50

Příloha E (informativní).................................................................................................................................................................. 51

Příloha F (informativní).................................................................................................................................................................. 54

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 55


Strana 7

Předmluva

Tento dokument (EN 13216-1:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny“ jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

Úvod

CEN/TC 166 zamýšlí publikovat tyto zkušební metody pro systémové komíny jako samostatnou část řady norem.

První část této řady EN 13216 obsahuje materiálově nezávislé zkušební metody pro systémové komíny.

Pro účely tohoto dokumentu se systémové komíny pokládají za sestavy ve smyslu Pokynu C (viz Bibliografie).

Další části vícedílné normy obsahují zkušební metody podle druhu materiálu, přičemž rozhodující je druh materiálu používaný pro vnitřní stěnu. Zkušební metody podle druhu materiálu vycházejí z obecných zkušebních metod nezávislých na druhu materiálu. Vzhledem k různým vlastnostem mohou být materiálové zkoušky uskutečňovány na rozdílných tělesech, nebo mohou obsahovat jiné zkušební postupy, které ale jsou ve vzájemném vztahu s postupy uvedenými v této normě.

Jestliže budou vydány další normy podle druhu materiálu, budou zpracovány i další části zkušebních metod.


Strana 9

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje materiálově nezávislé všeobecné zkušební metody pro systémové komíny, nezávislé na druhu materiálu.-- Vynechaný text --