ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.20                                                                                                                                  Květen 2005

Dřevěné konstrukce - Požadavky
na prefabrikované nosné prvky s kovovými
styčníkovými deskami s prolisovanými trny

ČSN
EN 14250

73 2814

 

Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate
fasteners

Structures en bois - Exigences de produits relatives aux fermes préfabriquées utilisant des connecteurs à plaque
métallique emboutie

Holzbauwerke - Produktanforderungen an vorgefertigte Fachewerkträger mit Nagelplatten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14250:2004. Evropská norma EN 14250:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14250:2004. The European Standard EN 14250:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1059 (73 2814) z února 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                        72996
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti ČSN EN 1059 z února 2000 došlo k doplnění, popř. úpravám některých ustanovení, týkajících se odolnosti proti biologickým organizmům, klasifikace reakce na oheň, deklarace nosných charakteristik a hodnocení a prokazování shody v souladu se směrnicí EU pro stavební výrobky a označení.

Citované normy

EN 335-1 zavedena v ČSN EN 335-1 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi - Definice tříd ohrožení biologickým napadením - Část 1: Všeobecné zásady

EN 335-2 zavedena v ČSN EN 335-2 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi - Definice tříd ohrožení biologickým napadením - Část 2: Aplikace na rostlé dřevo

EN 336 zavedena v ČSN EN 336 (73 2822) Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

EN 350-2 zavedena v ČSN EN 350-2 (49 0081) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi - Přirozená trvanlivost rostlého dřeva - Část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě

EN 351-1 zavedena v ČSN EN 351-1 (49 0674) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

EN 385 zavedena v ČSN EN 385 (73 2826) Konstrukční dřevo nastavované zubovitým spojem - Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky

EN 460 zavedena v ČSN EN 460 (49 0082) Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi - Přirozená trvanlivost rostlého dřeva - Požadavky na trvanlivost dřeva pro jeho použití v třídách ohrožení

EN 844-3 zavedena v ČSN EN 844-3 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu

EN 844-9 zavedena v ČSN EN 844-9 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva

EN 1310 zavedena v ČSN EN 1310 (48 0206) Kulatina a řezivo - Metody měření vad

EN 13183-2 zavedena v ČSN EN 13183-2 (49 1016) Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

prEN 14081-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude zavedena příslušná EN

prEN 14545 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude zavedena příslušná EN

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Směrnice Rady 93/68/EHS z 1993-07-22. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČ 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 14250
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.080.20                                                                                                    Nahrazuje EN 1059:1999

Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky se
styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members
assembled with punched metal plate fasteners

 

Structures en bois - Exigences de produits relatives
aux fermes préfabriquées utilisant des connecteurs
à plaque métallique emboutie

Holzbauwerke - Produktanforderungen
an vorgefertigte Fachewerkträger mit Nagelplatten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-07-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 14250:2004: E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Požadavky na materiál....................................................................................................................................................... 9

4.1       Dřevo..................................................................................................................................................................................... 9

4.1.1    Třídění................................................................................................................................................................................... 9

4.1.2    Dřevo nastavované zubovitým spojem............................................................................................................................ 9

4.1.3    Odolnost proti biologickým organizmům........................................................................................................................ 9

4.2       Kovové styčníkové desky s prolisovanými trny............................................................................................................... 9

5          Požadavky na výrobek......................................................................................................................................................... 9

5.1       Pevnost a tuhost.................................................................................................................................................................. 9

5.2       Reakce na oheň.................................................................................................................................................................. 9

5.3       Nosné prvky........................................................................................................................................................................ 10

5.3.1    Rozměry dřeva................................................................................................................................................................... 10

5.3.2    Obliny................................................................................................................................................................................... 10

5.3.3    Spáry ve spojích................................................................................................................................................................. 10

5.3.4    Vlhkost................................................................................................................................................................................. 10

5.3.5    Rozměrová přesnost........................................................................................................................................................ 10

5.3.6    Nadvýšení........................................................................................................................................................................... 10

5.4       Spoje ................................................................................................................................................................................... 11

5.4.1    Srostlé suky........................................................................................................................................................................ 11

5.4.2    Nesrostlé suky nebo trhliny............................................................................................................................................. 11

5.4.3    Poloha styčníkové desky.................................................................................................................................................. 11

5.4.4    Zalisování styčníkové desky............................................................................................................................................ 11

5.4.5    Přesahující styčníkové desky.......................................................................................................................................... 11

6          Dokumentace výrobku...................................................................................................................................................... 11

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 11

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

7.2       Počáteční zkoušky typu a posuzování............................................................................................................................ 11

7.3       Řízení výroby (u výrobce).................................................................................................................................................. 12

7.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

7.3.2    Denní kontrola.................................................................................................................................................................... 12

7.3.3    Týdenní kontrola................................................................................................................................................................ 12

7.3.4    Pravidelná kontrola........................................................................................................................................................... 12

7.3.5    Záznamy.............................................................................................................................................................................. 12

8          Označení............................................................................................................................................................................. 13

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích.............................................................................................................................................................................. 14

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 14


Strana 5

          Strana

ZA.2    Postup prokazování shody prefabrikovaných nosných prvků s kovovými styčníkovými deskami
s prolisovanými trny.......................................................................................................................................................... 14

ZA.2.1 Systém prokazování shody.............................................................................................................................................. 14

ZA.2.2 Certifikát a prohlášení o shodě...................................................................................................................................... 15

ZA.3    Označení CE a značení štítkem...................................................................................................................................... 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma EN 14250:2004 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 Dřevěné konstrukce, jejíž sekretariát zajišťuje SFS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2005.

Tato norma nahrazuje EN 1059:1999.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici o stavebních výrobcích je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na prefabrikované nosné prvky (např. příhradové vazníky, nosníky a průvlaky) určené pro pozemní stavby a mosty, vyrobené z prvků konstrukčního řeziva (se zubovitými spoji nebo bez těchto spojů) a spojované kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny.

Norma rovněž stanovuje postupy pro hodnocení shody a pro označení.-- Vynechaný text --