ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50                                                                                                                                  Březen 2005

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací -
Část 3: Těsnění prostupů

ČSN
EN 1366-3

73 0857

 

Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals

Essais de résistance au feu les installations techniques - Partie 3: Calfeutrements

Feierwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 3: Abschottungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1366-3:2004. Evropská norma EN 1366-3:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1366-3:2004. The European Standard EN 1366-3:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1366-3 (73 0857) z prosince 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72601
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1366-3:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z prosince 2004 převzala EN 1366-3:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma je přejímána překladem.

Přechodná opatření

Po datu platnosti této normy platí souběžně výsledky zkoušek provedených po 30.6.2000 podle prEN 1366-3 ještě po dobu 4 let, pokud není jejich platnost jinak omezena.

Citované normy

prEN 520 nahrazena EN 520, dosud nezavedenou

EN 1363-1 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN 10025 nahrazena EN 10025+A1 zavedenou v ČSN EN 10025+A1 (42 0904) Výrobky z nelegovaných konstrukčních ocelí válcované za tepla - Technické dodací podmínky

EN ISO 13943 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník

HD 21.3 S3:1995 Kabely s polyvinylchloridovou izolací s jmenovitým napětím do 450/750 V včetně - Část 3: Neopláštěné kabely pro stálé vedení (IEC 60227-3:1993, modifikace), zavedena jako ČSN 34 7470-3

HD 22.4 S3:1995 Kabely s pryžovou izolací s jmenovitým napětím do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůrové a ohebné kabely (IEC 60245-4:1994 modifikace), zavedena jako ČSN 34 7470-4

HD 22.7 S2:1995 Kabely s pryžovou izolací s jmenovitým napětím do 450/750 V včetně - Část 7: Kabely se zvýšenou tepelnou odolností pro vnitřní vedení s teplotou vodiče 110 °C, zavedena jako ČSN 34 7470-7

HD 22.9 S2:1995 Kabely a pryžovou izolací s jmenovitým napětím do 450/750 V včetně - Část 9: Jednopramenné neopláštěné kabely pro stálé vedení mající nízký vývin kouře a korozivních plynů, zavedena jako ČSN 34 7470-9

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., IČ 60193174, Ing. Roman Zoufal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1366-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Září 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.50

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění
prostupů

Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals

 

Essais de résistance au feu les installations
techniques - Partie 3: Calfeutrements

Feuerwiderstandsprüfungen für installationen -
Teil 3: Abschottungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-03-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  Ref. č. EN 1366-3:2004E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

         Strana

Národní předmluva.......................................................................................................................................................................... 2

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 7

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 7

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 8

4     Zkušební zařízení.................................................................................................................................................................... 8

5     Zkušební podmínky................................................................................................................................................................ 8

6     Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 9

7     Instalace zkušebního vzorku............................................................................................................................................... 10

8     Kondicionování...................................................................................................................................................................... 12

9     Použití přístrojů...................................................................................................................................................................... 12

10    Zkušební postup................................................................................................................................................................... 13

11    Kritéria vlastností.................................................................................................................................................................. 14

12    Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................... 14

13    Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky.......................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Vysvětlivky.............................................................................................................................................. 19

A.1   Všeobecně............................................................................................................................................................................. 19

A.2   Poznámky k rozsahu platnosti a k aplikaci výsledků zkoušek...................................................................................... 19

A.3   Poznámky ke zkušebním podmínkám.............................................................................................................................. 19

A.4   Poznámky ke zkušební konstrukci..................................................................................................................................... 20

A.5   Navrhované uspořádání konců potrubí pro různá konečná použití............................................................................. 20

A.6   Poznámky ke zkušebnímu postupu.................................................................................................................................. 20

A.7   Poznámky ke zkušebním kritériím..................................................................................................................................... 21

A.8   Poznámky k platnosti výsledků zkoušky........................................................................................................................... 21

A.9   Poznámky k protokolu o zkoušce....................................................................................................................................... 21

A.10 Ovládací kabely s malým průměrem................................................................................................................................ 21

Příloha B (normativní) Normové uspořádání pro těsnění kabelových prostupů................................................................ 22

B.1   Skladba vzorků...................................................................................................................................................................... 22

B.2   Odchylky od normových vzorků........................................................................................................................................... 22

B.3   Oblast přímé aplikace.......................................................................................................................................................... 23

Příloha C (normativní) Normové uspořádání a oblast přímé aplikace pro těsnění prostupů potrubí........................... 32

C.1   Normové uspořádání pro těsnění prostupů kovových potrubí..................................................................................... 32

C.2   Nenormové uspořádání...................................................................................................................................................... 33

C.3   Oblast přímé aplikace.......................................................................................................................................................... 33


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1366-3:2004) byla vypracován Technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost staveb“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

EN 1366 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací se sestává z následujících částí:

Část 1:    Vzduchotechnická potrubí

Část 2:    Požární klapky

Část 3:    Těsnění prostupů

Část 4:    Těsnění spár (ve stadiu přípravy)

Část 5:    Instalační kanály a šachty

Část 6:    Zdvojené podlahy a duté mezistropy (ve stadiu přípravy)

Část 7:    Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

Část 8:    Potrubí pro odvod kouře

Část 9:    Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku (ve stadiu přípravy)

Část 10:  Kouřové klapky (ve stadiu přípravy)


Strana 6

Úvod

Cílem této části evropské normy je stanovit metodu zkoušení požární odolnosti pro hodnocení příspěvku systému těsnění prostupů k požární odolnosti dělicích konstrukcí, v nichž prochází provozní instalace.

Upozornění

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky požární odolnosti musí věnovat pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí uvolňování toxických a/nebo škodlivých kouřů a plynů. Mechanická a manipulační nebezpečí mohou vzniknout i během montáže zkoušených prvků nebo konstrukcí, jejich zkoušení a odstraňování zbytků po zkoušce.

Mají se zhodnotit všechna možná nebezpečí a zdravotní rizika, určit a zajistit potřebná bezpečnostní opatření. Mají se vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci mají být patřičně vyškoleni. Má být zajištěno, aby pracovníci zkušebny trvale dodržovali písemné bezpečnostní pokyny.


Strana 7

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu zkoušeni a kritéria hodnocení schopnosti systému těsnění prostupů zachovat požární odolnost dělicí konstrukce na té úrovni, na které byla před provedením prostupu instalace. Vyloučeny jsou komíny, vzduchotechnické systémy, požárně zatříděné vzduchotechnické potrubí, stanovené instalační potrubí, instalační kanály a šachty a potrubí pro odvod kouře.

Podpěrné konstrukce jsou v tomto dokumentu používány k tomu, aby reprezentovaly dělicí konstrukce jako jsou stěny nebo stropy. Tyto napodobují vzájemné působení mezi zkušebním vzorkem a dělicí konstrukcí, do které má být těsnicí systém instalován v praxi.

Tento dokument se používá ve spojení s EN 1363-1.

Účel této zkoušky, popsané v tomto dokumentu, je posoudit:

a)  účinek těsnění na celistvost a izolační vlastnosti dotčených dělicích konstrukcí,

b)  celistvost a izolační vlastnosti systémů těsnění prostupu,

c)  izolační vlastnost prostupující instalace nebo instalací, a kde je to nutné, porušení celistvosti instalace.

Nemohou být uváděny žádné informace ze zkoušek, týkajících se vlivu zabudování těchto prostupů a těsnicích systémů na nosnost dělicích konstrukcí.

Záměrem těchto zkoušek není podávat hodnotové informace o rychlosti pronikání kouře a/nebo horkých plynů nebo pohybu a tvorbě kouře. Tyto jevy mohou být pouze uváděny v popisu všeobecného chování zkušebních vzorků během zkoušky.

Tato zkouška nemůže nahrazovat jakoukoliv informaci o schopnosti systému těsnění prostupu přenášet napětí vyvolané pohybem nebo vyhořením prostupujících instalací.

Vysvětlivky k této zkušební metodě jsou stanoveny v příloze A.-- Vynechaný text --