ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.220                                                                                                                                      Duben 2005

Trubková lešení

ČSN 73 8107

 

Tubular scaffoldings

Echafaudages tubulaire

Rohrgerüste

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 8107 z 1981-10-07.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72412
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Definice................................................................................................................................................................................. 4

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 5

4.1       Skladba konstrukce............................................................................................................................................................ 5

5          Technické požadavky.......................................................................................................................................................... 5

5.1       Prvky a součásti trubkových lešení.................................................................................................................................. 5

5.2       Zkoušení součástí lešení.................................................................................................................................................. 5

5.3       Rozměry................................................................................................................................................................................ 7

6          Navrhování............................................................................................................................................................................ 7

6.1       Základní ustanovení........................................................................................................................................................... 7

6.2       Statické hodnoty.................................................................................................................................................................. 7

6.3       Únosnost nosných sloupků.............................................................................................................................................. 8

6.4       Únosnost trubek namáhaných ohybem........................................................................................................................ 10

6.5       Namáhání spojek.............................................................................................................................................................. 11

7          Montáž a demontáž........................................................................................................................................................... 11

7.1       Nánožky............................................................................................................................................................................... 11

7.2       Nosné sloupky................................................................................................................................................................... 11

7.3       Podélníky............................................................................................................................................................................. 11

7.4       Příčníky................................................................................................................................................................................ 12

7.5       Úhlopříčné ztužení podélné............................................................................................................................................. 12

7.6       Úhlopříčné ztužení příčné................................................................................................................................................. 13

7.7       Úhlopříčné ztužení vodorovné......................................................................................................................................... 13

7.8       Kotvení a vzepření.............................................................................................................................................................. 13

7.9       Osazování spojek.............................................................................................................................................................. 13

8          Prohlídky a údržba............................................................................................................................................................. 15

8.1       Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 15


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě jsou doplněny údaje o nových trubkách pro lešení a jsou upraveny a doplněny tabulky, které usnadňují navrhování trubkových lešení. Je zrušena kapitola IV normalizovaná trubková lešení (technickou dokumentaci trubkových lešení, stejně jako jiných typů lešení, musí zajistit výrobce). Norma je uvedena do souladu s požadavky nově zavedených evropských norem pro dočasné stavební konstrukce.

Souvisící ČSN

ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, IČ 00025950, Ing. Svatopluk Vlasák, Ing. Karel Škréta

Technická normalizační komise: TNK 92 Lešení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje, společně se základní ČSN 73 8101 a ČSN EN 12811, požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení trubkového lešení sestaveného z ocelových trubek spojených upínacími spojkami hákovými a nastavovacími spojkami segmentovými.

Pro lešení z trubek spojovaných upínacími spojkami objímkovými se použije ČSN EN 74 a ČSN EN 39.-- Vynechaný text --