ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                                   Duben 2005

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních
systémů (ETICS)

ČSN 73 2901

 

Performance of External thermal insulation composite systems (ETICS)

Les applications Systèmes composites d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS)

Verarbeitung der Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72361
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice a zkratky.............................................................................................................................................. 4

3.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

3.2       Zkratky................................................................................................................................................................................... 7

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5          Příprava podkladu pro ETICS........................................................................................................................................... 8

5.1       Požadavky na podklad........................................................................................................................................................ 8

5.2       Posouzení a ověření podkladu......................................................................................................................................... 8

5.3       Provedení přípravy podkladu............................................................................................................................................. 9

6          Lepení desek tepelné izolace......................................................................................................................................... 10

7          Kotvení hmoždinkami....................................................................................................................................................... 11

8          Provádění základní vrstvy................................................................................................................................................. 12

9          Provádění konečné povrchové úpravy........................................................................................................................... 13

10        Přeprava, skladování, odpady......................................................................................................................................... 13

11        Kontrola provádění............................................................................................................................................................ 14

11.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

11.2     Výkon kontrolní činnosti.................................................................................................................................................... 14

12        Užívání a údržba................................................................................................................................................................. 15

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 16

A.1       Dokumentace ETICS........................................................................................................................................................ 16

A.2       Projektová dokumentace................................................................................................................................................. 16

A.3       Stavební dokumentace..................................................................................................................................................... 17


Strana 3

Předmluva

Tato norma je zaměřená na provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou bez provětrávané mezery, které se v odborné literatuře také nazývají vnější tepelně izolační kontaktní systémy, popř. vnější kontaktní zateplovací systémy. Doplňuje řadu převzatých evropských norem pro ETICS.

Citované technické předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška MPO č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění

Souvisící ETAG

ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou

ETAG 014 Řídící pokyny pro evropské technické schválení plastových hmoždinek pro připevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Milan Machatka, CSc., IČ 12170402, spolupráce Ing. Jiří Šála, CSc., Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Pavel Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelně izolační materiály a výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma určuje technické požadavky na provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou nebo omítkou a nátěrem, spojovaných s podkladem pomocí lepicí hmoty nebo lepicí hmoty a hmoždinek, dodávaných výrobcem jako ucelený systém.

Tato norma platí přiměřeně pro ETICS s jinými, než uvedenými součástmi, dokud pro tyto ETICS nebudou platit samostatné normy.-- Vynechaný text --