ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.25                                                                                                                               Prosinec 2005

Obecná pravidla pro navrhování a provádění
keramických obkladů

ČSN 73 3451

                                                                                           idt CEN/TR 13548:2004

General rules for the design and installation of ceramic tiling

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2, jako technická zpráva (TR) s označením CEN/TR 13548:2004.

UPOZORNĚNÍ Převzetí TR do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TR nemusí být převzata na národní úrovni jako normativní dokument.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 73 3450 z 1978-09-04 a ČSN 74 4505 z června 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72278
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

V současnosti existují evropské normy dostupné pro:

      keramické obkladové prvky;

      malty a lepidla pro kladení a spárování keramických obkladových prvků.

Aby tyto výrobky spolehlivě sloužily, je nutné je vybírat a používat kvalifikovaně, vhodně je ošetřit, ochránit a udržovat.

Některé členské země CEN vydaly normy a nebo pokyny, které definují postupy pro navrhování a provádění keramických obkladů.

Tato Technická zpráva není zamýšlena jako náhrada těchto národních norem nebo pokynů ani nemá zabránit vývoji národních norem či pokynů v těch členských zemích, jež je v současné době nemají. Jejím účelem je podpořit správné normy pro navrhování a provádění keramických obkladů a dlažby v celé Evropě, zvláště v zemích, kde pro tento účel není žádná národní norma nebo pokyn.

Změny proti předchozí normě

Norma ČSN 73 3451 je vypracována v souladu s požadavky harmonizované normy ČSN EN 14411. Norma ČSN 73 3451 stanovuje některé odlišné požadavky v porovnání s normou ČSN 74 4505 a ČSN 73 3450 např. pro stanovení rovinnosti obložených ploch. Na základě této skutečnosti jsou normy ČSN 74 4505 a ČSN 73 3450 zaktualizovány příslušnými změnami.

Citované normy

ISO 7976-1 dosud nezavedena

ČSN EN 14411 zavedena v ČSN EN 14411 (72 5109) Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování

Související ČSN

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné

Vysvětlivka k textu

V textu byl termín „Technická zpráva“ nahrazen pojmem „norma“.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební, IČ 00015 679, pobočka Plzeň - Ing. Hana Kotorová Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

ZPRÁVA CEN                                                                                                      CEN/TR 13548
CEN REPORT                                                                                                     Únor 2004
RAPPORT CEN
CEN BERICHT

ICS 91.100.25

Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

General rules for the design and installation of ceramic tiling

Tato zpráva CEN byla vypracována technickou komisí CEN/TC 67 a byla schválena CEN 2003-10-12.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. CEN/TR 13548:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. . 6

3          Pojmy a definice.................................................................................................................................................................. 6

3.1       Všeobecné........................................................................................................................................................................... 6

3.2       Součásti keramických obkladů......................................................................................................................................... 7

3.3       Obkladové techniky a operace.......................................................................................................................................... 8

3.4       Charakteristiky/aspekty keramického obkladu a dlažby.............................................................................................. 8

4          Výměna informací............................................................................................................................................................... 9

5          Materiály................................................................................................................................................................................ 9

5.1       Úvod....................................................................................................................................................................................... 9

5.2       Materiály pro realizaci......................................................................................................................................................... 9

5.3       Základní informace........................................................................................................................................................... 10

5.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5.3.2    Klasifikace.......................................................................................................................................................................... 10

5.3.3    Bezpečnostní požadavky (značení CE atd.).................................................................................................................. 10

5.3.4    Specifikace pro přepravu, skladování, použití.............................................................................................................. 10

5.3.5    Technická specifikace...................................................................................................................................................... 10

6          Návrh.................................................................................................................................................................................... 11

6.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 11

6.2       Projektové údaje................................................................................................................................................................ 11

6.2.1    Prostředí místa určení a pracovní podmínky................................................................................................................ 11

6.2.2    Podklady.............................................................................................................................................................................. 12

6.3       Výběr a specifikace materiálů......................................................................................................................................... 13

6.3.1    Kritérium hodnocení......................................................................................................................................................... 13

6.3.2    Kritérium slučitelnosti....................................................................................................................................................... 13

6.3.3    Kritérium bezpečnosti....................................................................................................................................................... 13

6.4       Specifikace obkladu.......................................................................................................................................................... 13

6.4.1    Obkladový systém............................................................................................................................................................. 13

6.4.2    Spáry obkladových prvků.................................................................................................................................................. 14

6.4.3    Pružné spáry....................................................................................................................................................................... 14

7          Provádění............................................................................................................................................................................ 14

7.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 14

7.2       Analýza specifikace a plánování práce.......................................................................................................................... 15

7.3       Vliv podmínek prostředí.................................................................................................................................................... 15

7.4       Skladování a kontrola materiálů..................................................................................................................................... 15

7.5       Kontrola a příprava podkladu, příprava podkladu, příprava podloží a obkladových prvků................................... 15

7.6       Provedení pružných spár.................................................................................................................................................. 16

7.7       Čištění a ochrana.............................................................................................................................................................. 16

8          Jakost keramických obkladů: charakteristiky a požadavky........................................................................................ 16

8.1       Všeobecné požadavky na keramické obklady............................................................................................................. 16


Strana 5

Strana

8.2       Pokyny pro určení požadavků a jejich povolených tolerancí...................................................................................... 16

8.2.1    Všeobecné.......................................................................................................................................................................... 16

8.2.2    Rovnoměrnost................................................................................................................................................................... 16

8.2.3    Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 18

8.2.4    Bezpečnost......................................................................................................................................................................... 19

9          Úvodní čištění, ochrana a údržba................................................................................................................................... 20

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

9.2       Úvodní čištění..................................................................................................................................................................... 20

9.3       Ochrana............................................................................................................................................................................... 20

9.4       Ošetření............................................................................................................................................................................... 20

9.4.1    Povrchová vodotěsná úprava.......................................................................................................................................... 20

9.4.2    Dočasné nátěry obkladových prvků................................................................................................................................ 20

9.5       Údržba................................................................................................................................................................................. 20

Příloha A (informativní) Informativní odkazy.............................................................................................................................. 21

A.1       Klasifikace prostředí místa určení................................................................................................................................. 21

A.2       Podklady.............................................................................................................................................................................. 21

A.3       Výběrová kritéria pro materiály........................................................................................................................................ 22


Strana 6

Úvod

Tento dokument (CEN/TR 13548:2004) byl vypracován technickým výborem CEN/TC 67 „Keramické obkladové prvky“, jehož sekretariát zajišťuje UNI.

Příloha A je informativní.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro keramické obkladové prvky použitelné pro dlažby a obklady stěn uvnitř a vně budov kladené do cementových maltovin nebo lepené pomocí lepidel.

Cílem této normy je definovat kvalitu keramických obkladů a hlavní obecná pravidla spojená s výběrem, návrhem a prováděním keramických materiálů, pro zajištění toho, aby bylo dosaženo požadované úrovně kvality a provedení.

POZNÁMKA Kvalita keramických obkladů závisí na dodržení následujících obecných požadavků na:

      rovnoměrnost;

      trvanlivost;

      bezpečnost.

Dodržení těchto požadavků lze dosáhnout za současného nezbytného zajištění všech „funkcí“ spojených s prováděním obkladů. Tyto funkce jsou:

      výroba a distribuce materiálů (keramické obkladové prvky, lepidla, malty atd.);

      návrh obkladů;

      kladení a lepení obkladů (upevňovací operace).

Trvanlivost obkladů může také záviset na způsobu jejich používání a údržby.-- Vynechaný text --