ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.100.01                                                                                                                    Březen 2005

Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti

ČSN
EN 14135

73 0889

 

Coverings - Determination of fire protection ability

Revétementd - Détermination de la capacité de protectiopn contre l’incendie

Brandschutzbekleidungen - Bestimmung der Brandschutzwirkung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14135:2004. Evropská norma EN 14135:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14135:2004. The European Standard EN 14135:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14135 (73 0889) z října 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         71821
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14135:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z října 2004 převzala EN 14135:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma je přejímána překladem.

Citované normy

EN 1363-1:1999 zavedena v ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

EN ISO 13943:2000 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s. IČ 60193174, Ing. Roman Zoufal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovní českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 14135 EUROPEAN STANDARD                                                                                          Srpen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.50

Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti

Coverings - Determination of fire protection ability

 

Revétemnts - Détermination de la capacité
de protection contre l’incendie

Brandschutzbekleidungen - Bestimung
der Brandschutzwirkung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-12-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14135:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Princip zkoušky.......................................................................................................................................................................... 7

5    Zkušební zařízení....................................................................................................................................................................... 7

6    Příprava zkušebního vzorku..................................................................................................................................................... 7

7    Zkušební postup........................................................................................................................................................................ 8

8    Vyjádření výsledků zkoušky...................................................................................................................................................... 8

9    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................... 8

10  Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky.............................................................................................................................. 9


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14135:2004) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 127 Požární bezpečnost budov, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2005 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením; a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do února 2005.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice pro stavební výrobky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Všechny osoby, zabývající se řízením a prováděním této zkoušky požární odolnosti musí věnovat pozornost tomu, že zkoušení může být nebezpečné a že při zkoušce mohou vzniknout toxické a/nebo škodlivé dýmy a plyny. Mechanická a provozní nebezpečí mohou vzniknout i během montáže zkušebních prvků nebo konstrukcí, při jejich zkoušení a při odstraňování zbytků po zkoušce.

Mají se zhodnotit všechna možná nebezpečí a zdravotní rizika, určit a zajistit potřebná bezpečnostní opatření. Mají se vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci mají být patřičně vyškoleni. Má být zajištěno, aby pracovníci zkušebny trvale dodržovali písemné bezpečnostní pokyny.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení účinnosti obkladu chránit během specifikovaného působení požáru podkladní výrobky před poškozením.-- Vynechaný text --