ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40; 91.100.30                                                                                                              Prosinec 2004

Komíny - Konstrukční díly -
Betonové komínové vložky

ČSN
EN 1857

73 4208

 

Chimneys - Components - Concrete flue liners

Conduits de fumée - Composants - Conduits intérieurs en béton

Abgasanlagen - Bauteile - Betoninnenrohre

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1857:2003. Evropská norma EN 1857:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1857:2003. The European Standard EN 1857:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1857 (73 4208) z března 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71259
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1857:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1857 (73 4208) z března 2004 převzala EN 1857:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

Citované normy

EN 1443:2003 zavedena v ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky.

EN 1859:2000 zavedena v ČSN EN 1859 (73 4204) Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody.

EN 10088-2 zavedena v ČSN EN 10088-2 (42 0928) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití.

EN 10218-2 zavedena v ČSN EN 10218-2 (42 2018) Ocelový drát a výrobky z drátu - Všeobecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.

EN 13384-1 zavedena v ČSN EN 13384-1:2003 (73 4206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické metody - Část 1: Samostatné komíny.

ISO 2859-1 zavedena v ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé šarže v sérii.

EN ISO 7500-1 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1 (42 0322) Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Trhací stroje a lisy - Ověřování a kalibrace systému měření síly

Souvisící ČSN

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: JELÍNEK Praha, IČ 15927458, Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1857
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.40; 91.100.30

Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky

Chimneys - Components - Concrete flue liners

 

Conduits de fumée - Composants - Conduits

intérieurs en béton

Abgasanlagen - Bauteile - Betoninnenrohre

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-12-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1857:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva........................................................................................................................................................................................ 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

4    Materiály a označování komínových vložek........................................................................................................................... 7

5    Vyztužení.................................................................................................................................................................................... 10

6    Povrchová úprava..................................................................................................................................................................... 10

7    Tolerance.................................................................................................................................................................................. 10

8    Funkční požadavky .................................................................................................................................................................. 11

9    Označování................................................................................................................................................................................ 13

10  Označení.................................................................................................................................................................................... 13

11  Průvodní dokumentace výrobku............................................................................................................................................ 14

12  Hodnocení shody..................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (normativní) Zkušební metody................................................................................................................................... 15

Příloha B (informativní) Příklady typů spojovacích spár.......................................................................................................... 28

Příloha C (normativní) Metoda výpočtu tepelného odporu .................................................................................................... 29

Příloha D (normativní) Požadavky plánu pro odběr vzorků dle ISO 2859-1
v přípustné úrovni jakosti (AQL) a úrovni kontroly S2 pro řízení výroby u výrobce........................................................ 30

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této Evropské normy, které se týkají ustanovení
Směrnice EU o stavebních výrobcích................................................................................................................................... 33

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 37


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků těchto směrnic EU.

Vztah se směrnicemi EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato norma je jednou ze série harmonizovaných norem, zabývajících se technickými podmínkami, navrhováním, zkoušením a prováděním komínů s betonovými vložkami, jednovrstvých i vícevrstvých.

Harmonizované soubory norem se dále člení podle konstrukčního materiálu a tato Evropská norma je jednou normou z řady specifikací a prováděcích předpisů, které se zabývají navrhováním a montáží komínových výrobků a systémových komínů z betonu.

Řada norem o výrobcích a komínech z betonu obsahuje tyto normy:

EN 1857 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky

(Chimneys - Components - Concrete flue liners)

EN 1858 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

(Chimneys - Components - Concrete flue blocks)

EN 12446 Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu

(Chimneys - Components - Concrete outer wall elements)

Přílohy A, C a D jsou normativní a přílohy B a ZA jsou informativní.

Dokument obsahuje oddíl bibliografie.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje materiálové, rozměrové a funkční požadavky, včetně zkušebních metod, pro průmyslově vyráběné betonové komínové vložky a tvarovky pro stavbu vícevrstvých komínů.

Tato norma platí rovněž pro komínové vložky, jejichž délka deklarovaná výrobcem sahá od podlahy až ke stropu podlaží, a vložky s ocelovou výztuží.

POZNÁMKY

1      Třídy v této normě, pokud nejsou jinak specifikovány, např. teplota tlak, nevychází z podmínek podle článku 3.2 směrnice 89/106/EHS. Je třeba je posuzovat jako technické třídy ve smyslu ustanovení Pokynu E „Úrovně a třídy ve směrnici o stavebních výrobcích“.

2      Každý odkaz na pojem „komínová vložka“ zahrnuje jak komínové vložky, tak také tvarovky, kromě těch případů, kde je uvedeno jinak.-- Vynechaný text --