ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                   Duben 2005

Volně stojící komíny -
Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění

ČSN
EN 13084- 4

73 4220

 

Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution

Conduits de fumée individuels pour cheminées - Partie 4: Conduits intérieurs en brique - Conception et exécution cution

Freistehende Schornsteine - Teil 4: Innenrohre aus Mauerwerk - Entwurf, Bemessung und Ausführung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13084-4:2002. Evropská norma EN 13084-4:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13084-4:2002. The European Standard EN 13084-4:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13084-4 (73 4220) ze srpna 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         71176
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13084-4:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13084-4 (73 4220) ze srpna 2003 převzala EN 13084-4:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

Citované normy

EN 1052-1 zavedena v ČSN EN 1052-1 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 1052-2 zavedena v ČSN EN 1052-2 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

EN 13084-1:2000 zavedena v ČSN EN 13084-1 (73 4220) Volně stojící průmyslové komíny - Část 1: Všeobecné požadavky

prEN 13084-5:2004 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1457 (73 4202) Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13084-2 (73 4220) Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny

Vypracování normy

Zpracovatel: OMEGA Teplotechna Praha a.s., IČ: 41694767, Ing. Konečný Ivo

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13084-4
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.40

Volně stojící komíny -
Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění

Free-standing chimneys -
Part 4: Brick liners - Design and execution

 

Conduits de fumée individuels pour cheminées -
Partie 4: Conduits intérieurs en brique -
Conception et exécution cution

Freistehende Schornsteine -
Teil 4: Innenrohre aus Mauerwerk - Entwurf,
Bemessung und Ausführung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-08-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13084-4:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 6

3.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3.2       Značky................................................................................................................................................................................... 7

4          Materiál.................................................................................................................................................................................. 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Zděná vložka........................................................................................................................................................................ 8

4.3       Izolace................................................................................................................................................................................... 9

5          Všeobecné požadavky pro navrhování.......................................................................................................................... 10

6          Konstrukční návrh.............................................................................................................................................................. 11

6.1       Účinky.................................................................................................................................................................................. 11

6.2       Odolnosti............................................................................................................................................................................. 12

6.3       Ověření................................................................................................................................................................................ 13

7          Provádění............................................................................................................................................................................ 15

7.1       Odchylky.............................................................................................................................................................................. 15

7.2       Tolerance............................................................................................................................................................................ 15

8          Kontrola a údržba.............................................................................................................................................................. 16

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

8.2       Rozsah kontroly................................................................................................................................................................. 16

8.3       Frekvence............................................................................................................................................................................ 17

8.4       Provedení............................................................................................................................................................................ 17

Příloha A (informativní) Konstrukční návrh samonosných vložek......................................................................................... 18

Příloha B (normativní) Otvory....................................................................................................................................................... 23

Příloha C (informativní) Kompenzátory...................................................................................................................................... 24

Příloha D (informativní) Dynamické účinky................................................................................................................................ 25

Příloha E (normativní) Zkoušky k určení charakteristických vlastností vyzdívky.................................................................. 28

Příloha F (normativní) Zpevňování - vyztužená vyzdívka........................................................................................................... 30

Příloha G (informativní) Tepelné účinky..................................................................................................................................... 33

Příloha H (informativní) Vysoušení a uvádění do provozu...................................................................................................... 34

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 35


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13084-4:2002) vypracovala Technická komise CEN/TC 297 Volně stojící průmyslové komíny, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2003.

V této Evropské normě jsou přílohy A, B a D normativní, zatímco přílohy C, E, F, G a H jsou informativní.

Evropská norma Volně stojící komíny sestává z následujících částí:

      Část 1: Všeobecné požadavky;

      Část 2: Betonové komíny;

      Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění;

      Část 5: Materiály pro zděné vložky - Výrobkové specifikace;

      Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění;

      Část 7: Výrobkové specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky;

      Část 8: Navrhování a provádění stožárových konstrukcí se satelitními komponenty.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje zvláštní požadavky a funkční podmínky pro navrhování a provádění vložkových systémů, zhotovovaných vyzdíváním, pro volně stojící průmyslové komíny. Současná evropská praxe upřednostňuje dělené vložky a formulace norem jsou hlavně věnovány těmto řešením, ale jsou také do značné míry použitelné pro vložky svisle podepřené pouze základem, buď bez horizontálního podepření či kotvení a nebo s horizontálním kotvením. Rozdíly v návrhu a montáži těchto dvou posledních typů jsou uvedeny v příloze A. Tato evropská norma stanovuje požadavky na zajištění mechanické pevnosti a stability vložek, v souladu se všeobecnými požadavky stanovenými EN 13084-1.

Vložkové systémy zahrnují některé či všechny z následujících položek:

      komínová vložka včetně sopouchu pro připojení kouřovodu;

      izolace;

      nosná podpora vložky;

      prostor mezi vložkou a betonovým dříkem.

Výpočet proudění spalin ke stanovení velikostí vložek je uveden v EN 13084-1.-- Vynechaný text --