ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.220                                                                                                                                       Srpen 2004

Fasádní dílcová lešení -
Část 2: Zvláštní postupy
při navrhování konstrukce

ČSN
EN 12810-2

73 8111

 

Facade scaffolds made of prefabricated components - Part 2: Particular methods of structural

Echafaudages de façade à éléments préfabriques - Partie 2: Méthodes pour la conception particulière et l'évaluation

Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen - Teil 2: Besondere Bemessungsverfahren und Nachweise

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12810-2:2003. Evropská norma EN 12810-2:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12810-2:2003. The European Standard EN 12810-2:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN 12810-1 (73 8111) se nahrazuje ČSN 73 8111 ze září 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70853
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně především v podstatném rozšíření požadavků na dílcová lešení z hlediska třídění, navrhování i zkoušení. Norma se mnohem podrobněji věnuje především problematice návrhu konstrukce, přičemž navazuje na ČSN EN 12811. 

Citované normy

EN 12810-1:2003 zavedena v ČSN EN 12810-1 (73 8111) Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 1)

EN 12811-1:2003 zavedena v ČSN EN 12811-1 (73 8123) Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh 1)

prEN 12811-2 nezavedena, nahrazena EN 12811-2 zavedena v ČSN EN 12811-2 (73 8123) Dočasné konstrukce - Část 2:Informace o materiálech1)

EN 12811-3:2002 zavedena v ČSN EN 12811-3 (73 8123) Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky

Souvisící ČSN

ČSN  73 8101:1983 (73 8101) Lešení - Společná ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, IČ 00025950, Ing. Karel Škréta

Technická normalizační komise: TNK 92 Lešení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

 

_______________

1)    Připravuje se.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12810-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.220

Dočasné fasádní dílcová lešení -
Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce

Facade scaffolds made of prefabricated components -
Part 2: Particular methods of structural

 

Echafaudages de façade à éléments préfabriques -

Partie 2: Méthodes pour la conception particulière
et l'évaluation

Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen -

Teil 2: Besondere Bemessungsverfahren und

Nachweise

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12810-2:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Navrhování konstrukce....................................................................................................................................................... 6

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

4.2       Modely pro statický výpočet................................................................................................................................................ 7

4.3       Zkoušky sestav a spojovacích prostředků.................................................................................................................... 12

4.3.1    Zkoušky tuhosti a únosnosti........................................................................................................................................... 12

4.3.2    Vibrační zkoušky................................................................................................................................................................ 12

4.4       Zkoušky na reprezentativní části systémové sestavy................................................................................................. 13

4.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

4.4.2    Zkouška typu 1 pro ověření chování při významných posunech pod zatížením..................................................... 13

4.4.3    Zkouška typu 2 pro ověření součinitele pružného vzpěrného zatížení acr............................................................... 14

Příloha A (normativní) Typická zkouška spojovacích prostředků a sestavy....................................................................... 16

A.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

A.2       Zkoušky vodorovné roviny................................................................................................................................................ 16

A.3       Zkoušky uzlů modulových systémů................................................................................................................................ 18

A.4       Zkoušky úhlopříčných ztužidel a jejich spojovacích prostředků................................................................................ 20

Příloha B (normativní) Pádové zkoušky podlah a jejich podpor............................................................................................ 21

B.1       Předmět............................................................................................................................................................................... 21

B.2       Zkušební uspořádání a postup...................................................................................................................................... 21

B.3       Poklopy přístupových otvorů............................................................................................................................................ 22

B.4       Vyhodnocení zkoušky........................................................................................................................................................ 22

Příloha C (normativní) Zkoušky s opakovaným zatížením pro svařované hliníkové stupnice.......................................... 23

C.1       Počet zkoušek.................................................................................................................................................................... 23

C.2       Vyhodnocení....................................................................................................................................................................... 23

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12810-2:2003) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 53 „Dočasné stavební konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Přílohy A, B a C jsou normativní.

Tato evropská norma nahradí evropský harmonizační dokument HD 1000:1988 "Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky".

Tato evropská norma je jednou z řady dále uvedených norem:

      EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky

      EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce

      EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provádění a obecný návrh

      prEN 12811-2 Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech

      EN 12811-3:2002  Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro fasádní lešeňové systémy splňující EN 12810-1. Stanoví pravidla pro výpočet účinků zatížení a navrhování těchto systémů výpočtem a zkouškou, společně s pravidly stanovenými v EN 12811-1, prEN 12811-2, EN 12811-3 a EN 12810-1.

Základní požadavky jsou uvedeny v ENV 1993-1-1 a ENV 1999-1-1.-- Vynechaný text --