ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.080.10; 91.120.01                                                                                                                Červenec 2004

Údržba stálých úkrytů civilní ochrany

ČSN 73 9050

 

Maintenance of permanent shelters of civil protection

Maintenance des abris permanents de la Protection Civile

Instandhaltung der ständigen Schutzräume

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70650
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

           Strana

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 5

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 5

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 5

4       Požadavky na zajištění provozuschopnosti stálých úkrytů CO....................................................................................... 7

4.1    Kontrola stálých úkrytů CO.................................................................................................................................................... 7

4.2    Údržba stálých úkrytů CO...................................................................................................................................................... 7

4.3    Revize technických zařízení stálých úkrytů CO.................................................................................................................. 8

5       Dokumentace stálých úkrytů CO......................................................................................................................................... 8

Příloha A (normativní) Kontroly a údržba prováděné ve stálých úkrytech CO..................................................................... 10

Příloha B (normativní) Zkouška a hodnocení plynotěsnosti stalého úkrytu CO................................................................ 14

Příloha C (informativní) Dokumentace stálého úkrytu CO..................................................................................................... 16

Příloha D (informativní) Vzor seznamu ukrývaných osob........................................................................................................ 18

Příloha E (informativní) Vzor úkrytového řádu .......................................................................................................................... 19

Příloha F (informativní) Revize FVZ - základní úkony .............................................................................................................. 21


Strana 3

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 45020 (01 0101) Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

ČSN 33 2000-1 Elektrická instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 6: Revize - Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi

ČSN 33 2000-7-701 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 69 0010-9-1 Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Konzervace a nátěry - Část 9.1: Základní ustanovení

ČSN 75 6081 Žumpy

Citované právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení


Strana 4

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut ochrany obyvatelstva, IČ 00007064, Ing. Ján Pivovarník

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček

 


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje zásady pro údržbu stálých úkrytů civilní ochrany, provádění pravidelných revizí a obsah dokumentace stálých úkrytů civilní ochrany.-- Vynechaný text --