ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.040.10                                                                                                                                  Červen 2004

Stavby pro hospodářská zvířata -
Základní požadavky

ČSN 73 4501

 

Buildings for farming animals - Basic requirements

Bâtiments pour les animaux de la ferme - Fondamentale prescriptions

Landwirt schafliche Gebänße für die Tierzucht - Die Allgemeinauforderungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 75 6190 z listopadu 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69560
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Definice................................................................................................................................................................................. 5

4          Všeobecně .......................................................................................................................................................................... 7

5          Umísťování staveb (farem)............................................................................................................................................... 7

6          Výběr staveniště staveb (farem) ...................................................................................................................................... 8

7          Urbanistické řešení farem a pastevních areálů............................................................................................................ 8

8          Technické požadavky na stavby farem............................................................................................................................ 9

8.1       Stavby pro hospodářská zvířata........................................................................................................................................ 9

8.2       Doprovodné stavby............................................................................................................................................................ 11

8.3       Stavby veterinárně hygienické ochrany.......................................................................................................................... 11

8.4       Speciální stavby................................................................................................................................................................. 11

8.5       Inženýrské sítě a účelové komunikace farem.............................................................................................................. 12

8.6       Stavby a technická zařízení pastevních areálů............................................................................................................. 12

9          Bezpečnost staveb, bezpečnost a hygiena provozu................................................................................................... 12

9.1       Požární bezpečnost........................................................................................................................................................... 12

9.2       Bezpečnost z hlediska ochrany vod............................................................................................................................... 13

9.3       Souhrn opatření pro ochranu ovzduší .......................................................................................................................... 13

9.4       Bezpečnost stavebních konstrukcí a technických zařízení......................................................................................... 13

9.5       Bezpečnost práce, hygiena práce a hygiena chovů hospodářských zvířat............................................................. 14

Příloha A (normativní) Umísťování staveb (farem) pro hospodářská zvířata
v oblastech se zvýšenou ochranou vod......................................................................................................................... 15

Příloha B (normativní) Bezpečnost staveb a částí staveb z hlediska ochrany vod............................................................ 17

Příloha C (informativní) Veterinárně hygienická ochrana (VHO) farem pro hospodářská zvířata................................... 18

Příloha D (informativní) Veterinární ochrana staveb pro hospodářská zvířata................................................................... 22

Příloha E (normativní) Umísťování staveb pro hospodářská zvířata z hlediska jejich vlivů na životní prostředí.......... 23

Příloha F (informativní) Základní požadavky na účelové komunikace farem...................................................................... 25

Příloha G (informativní) Základní požadavky na speciální stavby......................................................................................... 26


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Do této normy jsou převzata ustanovení ČSN 75 6190, která se týkají zásad skladování statkových hnojiv a odpadních vod a zásad umísťování farem pro hospodářská zvířata a samostatných skladů statkových hnojiv v oblastech se zvýšenou ochranou vod a bezpečnost staveb z hlediska ochrany vod. Tato ustanovení byla aktualizována podle platných předpisů (vyhláška MZe č.191/2002 Sb.).

Souvisící ČSN

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5411 Vodárenství - Vodovodní přípojky

ČSN 75 6081 Žumpy

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 1671 (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí

GČSN EN 1091 (75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 7241 Kontrola odpadních a zvláštních vod

Citované předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZ ČR č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR ČR č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Vyhláška MMR ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu


Strana 4

Vyhláška MŽP č. 190/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška MZe ČR č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

Vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

Nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb., o chráněných  oblastech  přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy

Nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky

Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy

Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

Směrnice MZd ČSR č. 46/1978 Sb., o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

Citované TNV

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné v HYDROPROJEKTU, a.s.,
Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sdružení IDEÁL, IČ: 10191887, Ing. Jaroslav Kouďa, Ing. Zorka Hruboňová,
Ing. Aleš Matoušek, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na umísťování staveb pro hospodářská zvířata, především z hlediska jejich vlivů na životní prostředí, územně technické požadavky pro výběr staveniště, urbanistické požadavky na řešení farem a pastevních areálů a základní technické požadavky na tyto stavby, inženýrské sítě a účelové komunikace farem, bezpečnost těchto staveb, bezpečnost a hygienu provozu.-- Vynechaný text --