ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                  Květen 2004

Komíny - Tepelně technické
a hydraulické výpočtové metody -
Část 2: Společné komíny

ČSN
EN 13384-2

73 4206

 

Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance

Conduits de fumée - Méthodes de calcul thermo-aérauligue - Partie 2: Conduits de fumée desservant plus d’un appareil
de chauffage

Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren
Feuerstätten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13384-2:2003. Evropská norma EN 13384-2:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13384-2:2003. The European Standard EN 13384-2:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13384-2 (73 4206) ze září 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69467
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13384-2:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13384-2 (73 4206) ze září 2003 převzala EN 13384-2:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

Citované normy

EN 1443 zavedena v ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky

prEN 12391-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN 13384-1:2002 zavedena v ČSN EN 13384-1:2003 (73 4206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

Souvisící ČSN

ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Vypracování normy

Zpracovatel: JELÍNEK Praha, IČ: 15927458, Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 105  Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13384-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.40

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody -
Část 2: Společné komíny

Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods -
Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance

 

Conduits de fumée - Méthodes de calcul thermo-

aérauligue - Partie 2: Conduits de fumée

desservant plus d’un appareil de chauffage

Abgasanlagen - Wärme- und

strömungstechnische Berechnungsverfahren -
Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren  Feuerstätten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-03-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska,  Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN 13384-2:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 7

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 7

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 8

4             Značky, termíny, jednotky................................................................................................................................................ 9

5             Metody výpočtu................................................................................................................................................................ 10

5.1          Všeobecné zásady......................................................................................................................................................... 10

5.2          Podmínky tlakové rovnováhy......................................................................................................................................... 11

5.3          Požadovaný hmotnostní průtok.................................................................................................................................... 12

5.4          Požadavky na tlak........................................................................................................................................................... 13

5.5          Požadavky na teplotu..................................................................................................................................................... 13

5.6          Postup výpočtu................................................................................................................................................................ 13

6             Údaje o spalinách charakterizující spotřebič............................................................................................................ 15

7             Údaje pro komín a kouřovod........................................................................................................................................ 16

8             Základní údaje pro výpočet........................................................................................................................................... 16

8.1          Teplota vzduchu.............................................................................................................................................................. 16

8.1.1       Teplota venkovního vzduchu (TL)................................................................................................................................. 16

8.1.2       Teplota vzduchu v okolí komína (Tu)............................................................................................................................ 16

8.2          Tlak venkovního vzduchu (pL)....................................................................................................................................... 17

8.3          Plynová konstatna.......................................................................................................................................................... 17

8.3.1       Plynová konstanta vzduchu (RL)................................................................................................................................... 17

8.3.2       Plynová konstanta spalin (R)....................................................................................................................................... 17

8.4          Hustota vzduchu (rL)...................................................................................................................................................... 17

8.5          Měrná tepelná kapacita spalin (cp).............................................................................................................................. 17

8.6          Objemový obsah vodní páry (s(H2O),j) a teplota kondenzace (Tsp)........................................................................ 18

8.7          Součinitel teplotní nestability (SH)............................................................................................................................... 18

8.8          Součinitel bezpečnosti proudění spalin (SE)............................................................................................................. 18

8.9          Vnější součinitel přestupu tepla.................................................................................................................................. 18

9             Stanovení teplot.............................................................................................................................................................. 18

10           Výpočet směšování........................................................................................................................................................ 19

10.1        Hmotnostní průtok spalin (image004.gif).................................................................................................................................. 19

10.2        Teplota spalin na vstupu do úseku komína (Te,j)..................................................................................................... 19

10.3        Obsah CO2 ve spalinách v úseku komína (s(CO2),j)................................................................................................ 19

10.4        Obsah vodní páry ve spalinách (s(H2O),j)................................................................................................................... 19

10.5        Plynová konstanta spalin (R,j)...................................................................................................................................... 19

10.6        Údaje o spalinách.......................................................................................................................................................... 19

10.6.1    Měrná tepelná kapacita (cpV,j), (cp,j).............................................................................................................................. 19

10.6.2    Tepelná vodivost spalin (lAV,j), (lA,j)............................................................................................................................ 20

10.6.3    Dynamická  viskozita (hAV,j), (hA,j)................................................................................................................................. 20

11           Hustota a rychlost proudění spalin............................................................................................................................. 21


Strana 5

              Strana

12           Tah na výstupu z kouřovodu a tah na vstupu do komínového průduchu............................................................. 21

12.1        Tah na vstupu do úseku komína................................................................................................................................. 21

12.1.1    Statický tah v úseku komína (PH,j)................................................................................................................................ 21

12.1.2    Tlaková ztráta v úseku komína (PR,j)........................................................................................................................... 22

12.2        Požadovaný tah na výstupu z kouřovodu (PZe,j)......................................................................................................... 24

12.2.1    Výpočtová tlaková ztráta v kouřovodu (PV,j)................................................................................................................. 24

12.2.2    Tlaková ztráta z přívodu vzduchu (PB,j)......................................................................................................................... 25

13           Povrchová teplota komínového průduchu.................................................................................................................. 26

14           Kaskádové uspořádání................................................................................................................................................. 27

14.1        Princip výpočtové metody.............................................................................................................................................. 27

14.2        Podmínka tlakové rovnováhy........................................................................................................................................ 27

14.3        Požadovaný hmotnostní průtok.................................................................................................................................... 28

14.4        Požadovaný tlak.............................................................................................................................................................. 29

14.5        Požadovaná teplota........................................................................................................................................................ 29

14.6        Postup výpočtu................................................................................................................................................................ 29

14.7        Tah na výstupu z kouřovodu a tah na vstupu do úseku společného kouřovodu................................................ 29

14.7.1    Tah na vstupu spalin do společného kouřovodu (PZC,j,l)........................................................................................ 29

14.7.2    Tah na výstupu z kouřovodu (PZeC,j,l)........................................................................................................................... 32

14.8        Povrchová teplota (TiobC,j,l)............................................................................................................................................. 33

15           Vyvážený komín............................................................................................................................................................... 33

15.1        Princip výpočtové metody.............................................................................................................................................. 33

15.2        Podmínka tlakové rovnováhy........................................................................................................................................ 33

15.3        Požadovaný hmotnostní průtok.................................................................................................................................... 34

15.4        Tlakové požadavky.......................................................................................................................................................... 34

15.5        Teplotní požadavky......................................................................................................................................................... 34

15.6        Postup výpočtu pro vyvážené komíny.......................................................................................................................... 34

15.7        Hmotnostní průtok přiváděného vzduchu.................................................................................................................. 36

15.8        Stanovení teploty ve vyvážených komínech................................................................................................................ 37

15.8.1    Oddělené průduchy........................................................................................................................................................ 37

15.8.2    Soustředně uspořádané průduchy............................................................................................................................. 37

15.8.3    Soustředné uspořádání vzduchovodu s kouřovodem............................................................................................. 42

15.9        Tlaková ztráta na přívodu vzduchu............................................................................................................................... 47

15.9.1    Statický tah na výstupu ze vzduchového průduchu................................................................................................... 47

15.9.2    Statický tah na výstupu ze vzduchovodu..................................................................................................................... 47

15.9.3    Tlaková ztráta vzduchového průduchu v úseku komína j (PRB,j)............................................................................. 49

15.9.4    Tlaková ztráta vzduchovodu v úseku j (PRBV,j)............................................................................................................ 49

15.10     Hustota a rychlost proudění přívodního vzduchu...................................................................................................... 51

15.10.1  Hustota a rychlost proudění přívodního vzduchu zprůměrované po délce úseku komína............................... 51

15.10.2  Hustota a rychlost proudění přívodního vzduchu zprůměrovaná po délce vzduchovodu.................................. 51

Příloha A (informativní)  Doporučení.......................................................................................................................................... 52

A.1          Doporučení pro komíny a spotřebiče:........................................................................................................................ 52

A.2          Doporučení pro kouřovody:........................................................................................................................................... 52

Příloha B (informativní)  Charakteristiky spotřebičů................................................................................................................ 53


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma EN 13384-2:2003 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2003.

Tato evropská norma je jednou z řady norem, vypracovaných CEN/TC 166, tvořenou normami výrobků a normami pro provádění komínů.

Přílohy A a B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarsko, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Výpočet popsaný v této normě je komplexní a je podkladem pro řešení pomocí počítačového programu. V této normě jsou použity základní principy výpočtové metody uvedené v EN 13384-1.

Tato norma tvoří podklad pro normu pro provádění společných komínů.

Norma pro provádění stanoví omezení a bezpečnostní požadavky související s návrhem, provedením, uvedením do provozu a údržbou společného komína (výpočtová metoda se těmito požadavky nezabývá).

1 Předmět normy

Tato část EN 13384 stanoví metody tepelně technického a hydraulického výpočtu, charakteristické pro společné komíny.

Tato část EN 13384 zahrnuje tyto dva případy, buď:

(1)   je-li na komín připojeno více než jeden kouřovod od jednoho nebo více spotřebičů, s uspořádáním do většího počtu sopouchů nebo

(2)   je-li na komín připojen jeden společný kouřovod od více spotřebičů v kaskádovém uspořádání.

Řešení s vícenásobným připojením, při kaskádovém uspořádání, je zahrnuto do případu (1).

Tato část EN 13384 se zabývá komíny provozovanými v podtlakových podmínkách (v kouřovodu může být i přetlak) a platí pro komíny s připojením spotřebičů na kapalná, plynná a pevná paliva.

Tuto část EN 13384 nelze použít u:

      komínů s různými tepelnými odpory nebo různými průřezovými plochami v jednotlivých úsecích komína. Přenos tepelných ztrát nebo zisků nelze v jednotlivých úsecích zaznamenat,

      komínů s otevřenými topeništi, např. s otevřenými krby nebo  u komínů s určením pro otevřený provoz,

      komínů s kombinací připojených spotřebičů, které jsou se spalinovým ventilátorem nebo přetlakovým hořákem nebo s přirozeným odvodem spalin,

      komínů s připojenými spotřebiči z více než 5 podlaží (to neplatí pro tlakově vyvážený komín),

      komínů, do kterých jsou připojeny spotřebiče, u nichž není nasávání, otvorem nebo průduchem, přivádějící vzduch ve tlakově stejném místě (např. na jedné stěně fasády budovy).-- Vynechaný text --