ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                               Prosinec 2003

Komíny - Pálené/Keramické
komínové nástavce - Požadavky
a zkušební metody

ČSN
EN 13502

73 4205

 

Chimneys - Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals

Conduits de fumée - Terminaux en terre cuite/céramique - Prescriptions et méthodes d’essai

Abgasanlagen - Anforderungen und Prüfverfahren für Keramik-Aufsätze

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13502:2002. Evropská norma EN 13502:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13502:2002. The European Standard EN 13502:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13502 (73 4205) z července 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68553
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13502:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13502 (73 4205) z července 2003 převzala EN 13502:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

Citované normy

EN 1443 zavedena v ČSN EN 1443 ( 73 4200) Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky

ISO 2859-1:1999 zavedena v ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

Souvisící ČSN

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Vypracování normy

Zpracovatel: TZÚS Praha, s.p., IČO 00015679, Ing. Jiří Šefc

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13502
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Říjen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.40

Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební
metody

Chimneys - Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals

 

Conduits de fumée - Terminaux en terre

cuite/céramique - Prescriptions et méthodes

d’essai

Abgasanlagen - Anforderungen und Prüfverfahren

für Keramik-Aufsätze

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-08-31.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13502:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Tvar výrobku.......................................................................................................................................................................... 9

5          Materiály................................................................................................................................................................................ 9

6          Tolerance rozměrů.............................................................................................................................................................. 9

6.1       Velikost.................................................................................................................................................................................. 9

6.2       Výška..................................................................................................................................................................................... 9

6.3       Pravoúhlost základny a rovnoběžnost stran nástavce................................................................................................. 9

7          Odolnost proti kyselinám................................................................................................................................................... 9

8          Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrazování..................................................................................................... 9

9          Odpor proti proudění.......................................................................................................................................................... 9

10        Aerodynamické chování..................................................................................................................................................... 9

10.1     Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

10.2     Hřebenové nástavce......................................................................................................................................................... 10

10.3     Zúžené komínové nástavce typu 0................................................................................................................................. 10

10.4     Zúžené komínové nástavce typu 1................................................................................................................................. 10

10.5     Zúžené komínové nástavce typu 2................................................................................................................................. 10

11        Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 10

11.1     Počáteční zkoušky typu..................................................................................................................................................... 10

11.2     Další zkoušky typu............................................................................................................................................................. 10

11.3     Řízení výroby....................................................................................................................................................................... 10

12        Zkušební metody............................................................................................................................................................... 11

12.1     Vnitřní příčné rozměry....................................................................................................................................................... 11

12.2     Výška.................................................................................................................................................................................... 11

12.3     Pravoúhlost základny nástavců s rovnoběžnými stranami........................................................................................ 11

12.4     Odolnost proti kyselinám................................................................................................................................................. 11

12.5      Zmrazování - rozmrazování............................................................................................................................................. 13

12.6     Odpor proti proudění......................................................................................................................................................... 14

12.7     Aerodynamické chování zúžených komínových nástavců typu 1............................................................................... 14

12.8     Aerodynamické chování zúžených nástavců a hřebenových nástavců typu 2........................................................ 15

13        Označování......................................................................................................................................................................... 17

14        Značení................................................................................................................................................................................ 18

Příloha A (normativní)................................................................................................................................................................... 19

A.1       Stanovení přijatelnosti...................................................................................................................................................... 19

A.2       Obvyklá kontrola................................................................................................................................................................. 19

A.3       Od obvyklé k redukované kontrole.................................................................................................................................. 20

A.4       Od redukované k obvyklé kontrole.................................................................................................................................. 21

A.5       Zpřísněná kontrola............................................................................................................................................................ 21


Strana 5

           Strana

A.6       Od zpřísněné k obvyklé kontrole..................................................................................................................................... 21

A.7       Přerušení kontroly............................................................................................................................................................. 21

Příloha ZA (informativní)............................................................................................................................................................... 22

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 22

ZA.2    Postup prokazování shody pálených/keramických komínových vložek................................................................... 22

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem.......................................................................................................................... 23


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma EN 13502:2002 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 „Komíny“, jejíž sekretariát byl zřízen při UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2004.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Příloha A je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro pálené/keramické komínové nástavce s plnými stěnami, které slouží k odvádění zplodin hoření do ovzduší přirozeným tahem. Zahrnuje nástavce domovních a průmyslových komínů, které nejsou konstrukčně nezávislé (volně stojící). Tato norma stanoví funkční požadavky na průmyslově vyráběné nástavce. Rovněž stanoví jejich označování a kontroly.-- Vynechaný text --