ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040                                                                                                                                        Říjen 2003

Konstrukční dřevo -
Rozměry, dovolené odchylky

ČSN
EN 336

73 2822

 

Structural timber - Sizes, permitted deviations

Bois de structure - Dimensions, écarts admissibles

Bauholz für tragende Zwecke - Masse, zulässige Abweichungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 336:2003. Evropská norma EN 336:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 336:2003. The European Standard EN 336:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 336 (49 1534) z března 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68518
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato norma je podpůrnou normou pro Eurokód 5.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání došlo k dílčím úpravám, popř. doplnění některých ustanovení, týkajících se:

      rozsahu platnosti normy, která se vztahuje na konstrukční dřevo jehličnatých i listnatých dřevin;

      měření rozměrů v souladu s ČSN EN 1309-1;

      měření vlhkosti dřeva v souladu s ČSN EN 13183-2;

      průměrné skutečné tloušťky nebo šířky pravoúhle omítaného řeziva ve vztahu k jmenovitým rozměrům.

Citované normy

EN 1309-1 zavedena v ČSN EN 1309-1 (49 0018) Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 1: Řezivo

EN 13183-2 zavedena v ČSN EN 13183-2 (49 1016) Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 336
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.040                                                                                                          Nahrazuje EN 336:1995

Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

Structural timber - Sizes, permitted deviations

 

Bois de structure -
Dimensions, écarts admissibles

Bauholz für tragende Zwecke -
Masse, zulässige Abweichungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-02-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 336:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Rozměry konstrukčního dřeva.............................................................................................................................................. 6

4.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 6

4.2    Změny rozměru účinkem změn vlhkosti............................................................................................................................. 7

4.3    Dovolené odchylky průřezu................................................................................................................................................... 7

4.4    Dovolené odchylky délky....................................................................................................................................................... 7

5       Měření vlhkosti........................................................................................................................................................................ 7


Strana 5

Předmluva

Tato norma EN 336:2003 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2003.

Tato norma nahrazuje EN 336:1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato norma se vztahuje na určené (jmenovité) rozměry.

Je stanovena metoda výpočtu rozměrů při jiných vlhkostech dřeva.

Norma rovněž stanovuje metodu pro měření vlhkosti dřeva.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje dvě třídy dovolených odchylek od určených rozměrů pro konstrukční dřevo z jehličnatých a listnatých dřevin.

Norma rovněž stanovuje vlhkost, která se používá jako referenční pro měření rozměrů a uvádí průměrné hodnoty pro změny rozměrů účinkem změn vlhkosti.

Norma platí pro neopracované a opracované rovnoběžně omítané řezivo s pravoúhlým průřezem a neopracovanými tloušťkami nebo šířkami v rozmezí 22 mm až 300 mm.-- Vynechaný text --