ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.070; 93.020                                                                                                                             Srpen 2003

Výstražné fólie k identifikaci
podzemních vedení technického
vybavení


ČSN 73 6006

 

Warning devices for identification of underground condustion

Dispositifs avertisseurs pour identification des conduites souterraines

Warneinrichtungen für die Identifizierung der erdverlegten Leitungen

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6006 z 1991-01-04.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66627
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

4          Materiál a doba životnosti.................................................................................................................................................. 4

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 4

5.1       Vzhled a zbarvení výstražné fólie...................................................................................................................................... 4

5.2       Rozměry výstražné fólie...................................................................................................................................................... 5

5.3       Hloubka uložení výstražné fólie........................................................................................................................................ 5

5.4       Výstražné fólie ochranných konstrukcí............................................................................................................................ 5

5.5       Mechanické vlastnosti a odolnost výstražné fólie......................................................................................................... 5

5.6       Zkoušky výstražných fólií.................................................................................................................................................... 5

 


Strana 3

Předmluva

Tato norma je revizí ČSN 73 6006 z ledna 1991, vyplývající z převzetí a zavedení evropské normy EN 12613 do soustavy ČSN a rozlišuje barevné označení výstražných fólií podle druhu podzemních vedení technického vybavení.

Změny oproti předchozí normě

Oproti předchozí normě dochází ke změně požadavků na rozměry a uložení výstražné fólie.

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000-5-52 Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení

ČSN 34 5123 Kabelárské názvoslovie

ČSN 38 3360 Tepelné sítě. Strojní a stavební část - projektování

ČSN EN 1594 (38 6410) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů - Funkční požadavky

ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky

ČSN EN 12007-2 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyetylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně)

ČSN EN ISO 1873-2 (64 3010) Plasty - Polypropylen (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

ČSN 64 3042 Plasty. Trubky a tvarovky z polyethylenu (PE) pro rozvod topných plynů uložené v zemi

ČSN 64 6010 Plasty. Folie z rozvětveného polyethylenu (PE-LD). Technické požadavky

ČSN 65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin

ČSN 65 0208 Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752-2 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Požadavky

ČSN EN 1671 (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 1691 (75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

Souvisící TPG

TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu

TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně

Technická pravidla pro plynárenství (TPG) jsou dostupná na adrese: GAS s.r.o., Komenského náměstí 619, 251 01 Říčany u Prahy

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ a.s., IČ 26475081, Ing. Vladimír Beneš

Technická normalizační komise: TNK 66 Podzemní inženýrské sítě

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

 


Strana 4

1 Předmět normy

Norma stanoví barevné rozlišení výstražných fólií podle druhu podzemních vedení technického vybavení a upřesňuje polohu, rozměry a podmínky použití výstražných fólií ve výkopové rýze.-- Vynechaný text --