ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                               Listopad 2002

Komíny a kouřovody -
Navrhování, provádění a připojování
spotřebičů paliv


ČSN 73 4201

 

Chimneys and conenecting flue pipes - Design, construkcion and instalation of heatings appliance

Conduits de fumée - Conception, mise en oeuvre et raccordement des appareils de chauffage

Schornsteine, Abgasanlagen und Verbindungsstucke - Planung, Bemessung, Ausfuhrung und Einmundung der Feuerstatte

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4201 z 1988-03-14 a ČSN 73 4210  z 1988-03-14.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64970
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

            Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Třídění................................................................................................................................................................................... 9

5          Požadavky na spalinovou cestu...................................................................................................................................... 11

6          Navrhování a provádění komínů.................................................................................................................................... 12

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

6.2       Konstrukční uspořádání komínů.................................................................................................................................... 13

6.2.1    Jednovrstvé komíny........................................................................................................................................................... 13

6.2.2    Komíny s ochranným pouzdrem..................................................................................................................................... 14

6.2.3    Vícevrstvé komíny.............................................................................................................................................................. 14

6.3       Materiály komínů................................................................................................................................................................ 14

6.4       Průduchy komína a vzduchové průduchy...................................................................................................................... 15

6.5       Komínový plášť.................................................................................................................................................................. 16

6.6       Otvory v komíně.................................................................................................................................................................. 16

6.6.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

6.6.2    Sopouchy............................................................................................................................................................................ 17

6.6.3    Kontrolní otvory................................................................................................................................................................... 17

6.6.4    Vymetací otvory................................................................................................................................................................... 17

6.6.5    Vybírací otvory..................................................................................................................................................................... 18

6.6.6    Čisticí otvory........................................................................................................................................................................ 18

6.6.7    Otvory pro měření.............................................................................................................................................................. 19

6.7       Příslušenství komína........................................................................................................................................................ 19

6.7.1    Kondenzátní jímky............................................................................................................................................................. 19

6.7.2    Komínová dvířka................................................................................................................................................................ 20

6.8       Komíny nad střechou........................................................................................................................................................ 20

6.8.1    Vyústění komínů a vzdálenost od sousedních objektů.............................................................................................. 20

6.8.2    Krycí deska......................................................................................................................................................................... 22

6.8.3    Komínový nástavec........................................................................................................................................................... 23

6.8.4    Komínová lávka.................................................................................................................................................................. 23

7          Navrhování a provádění kouřovodů................................................................................................................................ 24

7.1       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 24

7.2       Samostatné kouřovody..................................................................................................................................................... 24

7.3       Společné kouřovody.......................................................................................................................................................... 25

7.4       Svislé kouřovody................................................................................................................................................................ 25

8          Připojování spotřebičů...................................................................................................................................................... 26

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 26

8.2       Spotřebiče na tuhá paliva................................................................................................................................................ 27

8.2.1    Lokální spotřebiče............................................................................................................................................................. 27

8.2.2    Ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče....................................................................................................... 27

8.3       Spotřebiče na kapalná paliva.......................................................................................................................................... 27


Strana 3

           Strana

8.3.1    Lokální spotřebiče............................................................................................................................................................. 27

8.3.2    Ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče....................................................................................................... 28

8.4       Spotřebiče na plynná paliva............................................................................................................................................ 28

8.4.1    Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 28

8.4.2    Lokální spotřebiče............................................................................................................................................................. 28

8.4.3    Ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče....................................................................................................... 29

9          Kontrola a zkoušení.......................................................................................................................................................... 30

9.1       Označování komínů a komínových průduchů............................................................................................................... 30

9.2       Kontrola a zkoušení spalinové cesty............................................................................................................................. 31

Příloha A (normativní)................................................................................................................................................................... 33

             Tabulka A.1 - Tabulka minimálních tlouštěk materiálů komínových vložek........................................................... 33

Příloha B (informativní) Vzor revizní zprávy spalinové cesty................................................................................................... 34

Příloha C (informativní) Vzor obsahu technické zprávy........................................................................................................... 35


Strana 4

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma slučuje předchozí ČSN 73 4201:1989 a ČSN 73 4210:1989 do jedné normy s jednoznačným určením pro komíny a kouřovody, jako normu pro jejich navrhování a provádění a současně pro připojování spotřebičů. Přesněji definuje a podrobněji stanovuje kontrolu a zkoušení komínů. Norma je přepracována s ohledem na evropské technické normy již zavedené  do soustavy ČSN (a další připravované EN) v oblasti odvodu spalin kouřovodem a komínem do volného ovzduší. Sjednocuje názvosloví a třídění s ČSN EN 1443 a doplňuje ČSN o základní požadavky na přetlakové a společné komíny.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3427 Výkresy pozemních staveb - Kreslení komínových a ventilačních průduchů

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva - Základní ustanovení

ČSN EN 13229 (06 1205) Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

ČSN 06 1310 Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku - Všeobecné technické podmínky

ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče pro plynná paliva - Základní ustanovení

ČSN 07 0703 Plynové kotelny

ČSN 38 6405 Plynová zařízení - Zásady provozu

ČSN 38 6462 Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití

ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

ČSN EN 10088-2 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení

ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky - Společná ustanovení

ČSN 72 2610 Cihlářské prvky pro svislé konstrukce - Cihly plné - CP

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot - Stupeň hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot - Šíření plamene po povrchu stavebních konstrukcí

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky - Základní ustanovení

ČSN 73 3150 Tesařské práce stavební

ČSN 73 3610 Klempiarske práce stavebné

ČSN EN 1457 (73 4202) Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody


Strana 5

ČSN EN 1806 (73 4203) Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1859 (73 4204) Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

Obdobné evropské normy

prEN 1856-1 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1 : Stavební díly pro komínové systémy

prEN 1856-2 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2 : Komínová vložka a kouřovod z kovu

DIN 18 160 Topeniště, zkušební zásady pro domovní komíny, list 6

(Feuerungsanlagen, Prufgrundsatze fur Hausschoornsteine, Blatt 6)

prEN 13384-1 Komíny - Tepelné a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny od jed-noho spotřebiče

prEN 13384-2 Komíny - Tepelné a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Samostatné komíny od více než jednoho spotřebiče

Citované technické předpisy

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Souvisící TPG a další pravidla

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě)

TPG 811 01 Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz

TPG 941 01 Přetlakové komíny a kouřovody a připojování plynových spotřebičů, ve znění Změny 1

Uvedená technická pravidla TPG jsou dostupná v GAS, s.r.o., Sokolská 8, Praha 2.

TP 011  Společné komíny pro odvod spalin od uzavřených plynových spotřebičů v provedení C

TP 012  Výpočet podtlakového komína

Uvedená technická pravidla TP jsou dostupná na Společenstvu kominíků ČR, Pelléova 7, Praha 7.

Vypracování normy

Zpracovatel: Komínservis, IČO 12259675 Ing. František Jiřík

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy, nebo po její vnější stěně, ale i pro komíny volně stojící, pro které je možné použít odpovídající ustanovení ČSN EN 13084-1. Platí pro komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná a tuhá paliva. Norma blíže specifikuje způsob kontroly a zkoušení komínů a kouřovodů. 

Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v podtlaku ale i v přetlaku, při suchém i mokrém provozu komínů.

POZNÁMKA Modernizací stávajících komínů je uvažováno např. vložkování průduchů jednovrstvých zděných komínů komínovými vložkami. 

Tato norma neplatí pro volně stojící průmyslové komíny navrhované a prováděné podle ČSN EN 13084-1, ČSN EN 13084-2 a ČSN 73 4110.-- Vynechaný text --