ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60                                                                                                                              Červenec 2002

Vnitřní vodovod pro rozvod vody
určené k lidské spotřebě -
Část 1: Všeobecně

ČSN
EN 806 -1

73 6660

 

Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 1: General

Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la consommation humaine à l’interieur
des bâtiments - Partie 1: Généralités

Technische Regeln fűr Trinkwasser-Installationen - Teil 1: Allgemaines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 806-1:2000 včetně změny EN 806-1:2000/A1:2001. Evropská norma EN 806-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 806-1:2000 including its Amendment EN 806-1:2000/A1:2001. The European Standard EN 806-1:2000 has the status of a Czech Standard

Nahrazení předchozí normy

S účinností od 2005-01-01 se touto normou částečně nahrazuje ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy zdravotních instalací z února 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64015
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Problematika této normy je též řešena, a v některých konkrétních případech do větších podrobností, v níže uvedených souvisících ČSN. Normou se mění značky pro kreslení potrubí a armatur ve výkresech vnitřních vodovodů uvedené v ČSN 01 3450 (tabulka 3 a 4). Vyvolaná změna je zpracována jako Změna Z1 ČSN 01 3450, kterou se omezuje platnost použití tabulek 3 a 4 ČSN 01 3450:1994 do prosince 2004 (viz předmluva EN 806-1). Do uvedeného data je možno použít pro kreslení značek vnitřních vodovodů souběžně obě normy.

Do normy je zapracována změna EN 806-1:2000/A1:2001 ze srpna 2001.

Změna oproti předchozí normě

Oproti předchozí normě se mění značky pro kreslení potrubí a armatur ve výkresech vnitřních vodovodů.

Citované normy

EN 805:2000 zavedena v ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

EN 1717:2000 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana před znečištěním pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečistění zpětným průtokem

EN 60617-2 zavedena v ČSN EN 60617-2 (01 3390) Grafické značky pro schémata - Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití

EN 60617-4 zavedena v ČSN 60617-4 (01 3390) Grafické značky pro schémata - Část 4: Základní pasivní součástky

EN 60617-6 zavedena v ČSN 60617-6 (01 3390) Grafické značky pro schémata - Část 6: Ochrana a přeměna elektrické energie

prEN 806-2:1996 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 806-3:1996 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

ISO 4063 zrušena

ISO 6412-1 zavedena jako ČSN EN ISO 6412-1 (01 3245) Technické výkresy - Zjednodušené znázorňování potrubních větví - Část 1: Všeobecná pravidla a pravoúhlé promítání

ISO 14617-3 dosud nezavedena

ISO 14617-4 dosud nezavedena

ISO 14617-5 dosud nezavedena

ISO 14617-21 dosud nezavedena

ISO 14617-22 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 3450 Výkresy zdravotních instalací

ČSN 01 3502 Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí

ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody. Navrhování a projektování

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti

ČSN 13 0070 Kreslení potrubí ve schématech a dispozičních výkresech

ČSN 13 0071 Značení potrubí na výkresech podle protékajících látek

ČSN 13 0073 Číselné značení látek protékajících potrubím

ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou

ČSN 73 6510 Názvosloví a značky ve vodním hospodářství. Všeobecné pojmy


Strana 3

ČSN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., která stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah četnosti její kontroly

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 2 a k článku 5.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Žabička TZB spol. s r.o., IČO 25558455, Ing. Zdeněk Žabička

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 806 -1
EUROPEAN STANDARD                                                                                         
Září 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 91.140.60

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě -
Část 1: Všeobecně

Specifications for installations inside buildings conveying water
for human consumption -
Part 1: General

 

Spécifications techniques relatives aux installations
pour l’eau destinée à la consommation humaine
à l’intérieur des bâtiments -
Partie 1: Généralités

Technische Regeln fűr Trinkwasser-Installationen -
Teil 1: Allgemaines

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-01-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této Evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Centrálním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglická, francouzská, německá). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Centrální sekretariát, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Centrální sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                   Ref. č. EN 806-1:2000
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Účel normy........................................................................................................................................................................... 9

4          Odborná způsobilost a povinnosti při navrhování, provádění a provozu vnitřního vodovodu................................ 9

5          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

6          Grafické značky a zkratky.................................................................................................................................................. 11


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Zásobování vodou“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 dát statut národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2004.

Příloha A této evropské normy je informativní.

POZNÁMKA Tato norma je první částí evropské normy EN 806, která sestává z těchto pěti částí:

Část 1: Všeobecně

Část 2: Navrhování

Část 3: Dimenzování

Část 4: Montáž

Část 5: Provoz a údržba

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato Evropská norma stanoví požadavky a uvádí doporučení pro návrh, instalaci, úpravu, zkoušení, údržbu a provoz vnitřních vodovodů pro rozvod pitné vody a pro určité účely potrubí mimo budovy, např. v areálu (viz obrázek 1).

Zahrnuje systém trubek, armatury a připojená zařízení, instalovaná pro zásobování pitnou vodou.

Pokud je v rámci vlastního areálu soukromé zásobování pitnou vodou, pokrývá rozsah této normy rovněž potrubní rozvod od místa vstupu z tohoto soukromého zdroje zásobování vodou.

Rozsah použití této normy končí u nejvzdálenějšího odběrného místa vnitřního vodovodu pitné vody; v tomto místě musí být vzduchová mezera (např. na výtokové armatuře) nebo ochranné zařízení (např. na výtokové armatuře s připojovací hadicí).-- Vynechaný text --