ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160                                                                                                                                      Únor 2002

Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 12975 -1


73 0301

 

Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1: General requirements

Installations solaires thermiques et leurs composants - Captures solaires - Partie 1: Exigences générales

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kollektoren - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12975-1:2000. Evropská norma EN 12975-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12975-1:2000. The European Standard EN 12975-1:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63819
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 9488 zavedena v ČSN EN ISO 9488: 2001 (73 0301)  Solární energie - Slovník

prEN 12975-2 nezavedena, vydána jako EN 12975-2: 2001, zavedena v ČSN EN 12975-2 (73 0301) Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody (připravuje se)

Vypracování normy

Zpracovatel: IČO 14964040,  Doc. Ing. Karel Brož, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12975 -1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 27.160

Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory -
Část 1: Všeobecné požadavky

Thermal solar systems and components - Solar collectors -
Part 1: General requirements

 

Installations solaires thermiques et leurs composants - Capteur solaires -
Partie 1: Exigences générales

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kollektoren -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-10-04. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12975-1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod ….............................................................................................................................................................................................. 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Značky a jednotky................................................................................................................................................................ 6

5          Odolnost a spolehlivost..................................................................................................................................................... 6

6          Bezpečnost........................................................................................................................................................................... 8

7          Identifikace kolektoru.......................................................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní) Informace k prohlášení o shodě...................................................................................................... 10

Příloha B (informativní) Popis materiálů a konstrukce solárního kolektoru....................................................................... 13

Příloha C (informativní) Ochrana prostředí............................................................................................................................... 15

Příloha D (informativní) Opakované zkoušky při úpravách návrhu kolektorů...................................................................... 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 17

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 312 „Tepelné solární systémy a součásti“, jejíž sekretariát zajišťuje ELOT.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s touto evropskou normou v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2001.

Přílohy A, B, C a D jsou informativní.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

S ohledem na možné následné účinky na kvalitu vody, připadající v úvahu pro lidské potřeby, které mohou být způsobeny výrobky, jichž se týká tato norma, je nutno zdůraznit, že:

a)  tato norma neposkytuje žádné informace o tom, jaký výrobek smí být použit bez omezení v kterémkoliv členském státě EU nebo EFTA ;

b)  během očekávaného přijetí evropských ověřovacích kriterií zůstanou v platnosti dosavadní národní předpisy, týkající se užití nebo vlastností těchto výrobků.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky na odolnost (včetně mechanické pevnosti), spolehlivost a bezpečnost kapalinových tepelných solárních kolektorů. Rovněž obsahuje návody k hodnocení shody s těmito požadavky.

Norma se nevztahuje na kolektory s vestavěným zásobníkem tepla v tom smyslu, že proces jímání nelze oddělit od procesu akumulace pro účely měření těchto dvou procesů. Norma není použitelná pro natáčivé soustřeďující kolektory.

Kolektory zhotovené na zakázku (vestavěné, zabudované do střechy, neobsahující průmyslově vyráběné moduly a kolektory montované ze součástí přímo na místě instalace) nemohou být zkoušeny v jejich skutečném provedení na odolnost a tepelný výkon podle této normy. Místo toho je zkoušen modul stejné konstrukce, jakou má hotový vestavěný kolektor. Hrubá (obrysová) plocha zkušebního modulu zakázkových kolektorů musí být nejméně 2 m2.-- Vynechaný text --