ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.10                                                                                                                                       Září 2001

Tepelné chování budov - Stanovení

průvzdušnosti budov - Tlaková metoda

ČSN
EN 13829

73 0577

 

Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified)

Performance thermique des bâtiments - Détermination de la permeabilité à l’air des bâtiments - Méthode de pressurisation par ventilateur (ISO 9972:1996, modifiée)

Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden - Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden - Differenzdruckverfahren (ISO 9972:1996, modifiziert)

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 13829:2000 Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda (ISO 9972:1996, modifikovaná) byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 13829 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 13829:2000 má status české evropské normy.

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 13829:2000 Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified) was approved by Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 13829 without any modification. The European Standard EN 13829:2000 has the status of a Czech Standard.

This European Standard is available at the a Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Norma stanovuje postupy určení průvzdušnosti (vzduchové propustnosti) budov nebo jejich částí měřením na budovách (in-situ). Použije se především pro:

a)    kontrolu splnění požadavků na vzduchotěsnost budov nebo jejich částí, zpravidla vyjádřených nejvyšší přípustnou intenzitou výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa;

b)    porovnání průvzdušnosti budov nebo jejich částí mezi sebou;

c)    lokalizaci netěsností v obvodovém plášti budov;

d)    určení poklesu průvzdušnosti při dotěsňování obvodového pláště. K tomu se provádí opakovaná měření.

Norma určuje postupy měření objemového vzduchového toku vyvolaného ventilátorem, zpravidla osazeným do okenního nebo dveřního otvoru, v závislosti na voleném rozdílu statického tlaku vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím budovy. Norma popisuje použití přetlakové a podtlakové metody.

Tlaková metoda se nepoužije k měření výměny vzduchu v budově za přirozených podmínek (infiltrace). K tomu se využijí zejména indikátorové metody podle ČSN EN ISO 12569. Výsledky získané tlakovou metodou podle ČSN EN 13829 je ale možné použít k výpočtovému odhadu přirozené výměny vzduchu. Norma nestanovuje postupy určení průvzdušnosti jednotlivých stavebních prvků.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62565
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Norma stanovuje požadavky na měřicí zařízení (ventilátor, měřidlo rozdílu tlaku vzduchu, měřidlo objemového toku vzduchu, teploměr). Norma popisuje podstatu postupu měření, způsob přípravy budovy nebo její části před měřením, způsoby vyhodnocení výsledků. Norma dále uvádí informace o výsledné přesnosti měření.-- Vynechaný text --