ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50; 91.120.10                                                                                                                      Srpen 2001

Tepelné chování oken, dveří a okenic -Výpočet součinitele prostupu tepla -

Část 1: Zjednodušená metoda

ČSN
EN ISO 10077-1

73 0567

                                                                                               idt ISO 10077-1:2000

Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1:Simplified method (ISO 10077-1:2000)

Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1: Méthode simplifiée (ISO 10077-1:2000)

Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizenten - Teil 1: Vereinfachtes Verfahren (ISO 10077-1:2000)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10077-1:2000. Evropská norma EN ISO 10077-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10077-1:2000. The European Stan-dard EN ISO 10077-1:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62484
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 673 zavedena v ČSN EN 673:1999 (70 1024)  Sklo ve stavebnictví - Stanovení tepelné propustnosti (hodnota U) - Výpočetní metoda

EN 674 zavedena v ČSN EN 674:1998 (70 1025)  Sklo ve stavebnictví - Určení tepelné propustnosti (hodnota U) - Metoda vyhřívané ochranné desky

EN 675 zavedena v ČSN EN 675:1998 (70 1026)  Sklo ve stavebnictví - Určení tepelné propustnosti (U) - Metoda měření tepelného toku

prEN 1098 dosud nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 1279-1 dosud nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 1279-3 dosud nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 12412-2 dosud nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN 12524 zavedena v ČSN EN 12524 Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti Tabulkové návrhové hodnoty[1] )

EN ISO 6946 zavedena v ČSN EN ISO 6946:1998 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

EN ISO 7345 zavedena v ČSN EN ISO 7345:1998 (73 0553) Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice

prEN ISO 10077-2 dosud  nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN ISO 10211-2 dosud  nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

ISO 8302 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Funkční požadavky

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

Vypracování normy

Zpracovatel:Ing. Nizar Al-Hajjar - Technické poradenství a odborná činnost ve stavební tepelné technice, IČO 45688184

Technická normalizační komise: TNK 43  Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

 

_______________

[1] )   Připravuje se.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 10077-1
EUROPEAN STANDARD                                                                               Červenec 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50;91.120.10

Tepelné chování oken, dveří a okenic -
Výpočet součinitele prostupu tepla -
Část 1: Zjednodušená metoda
(ISO 10077-1:2000)

Thermal performance of windows, doors and shutters -
Calculation of thermal transmittance -
Part 1:Simplified method
(ISO 10077-1:2000)

 

Performance thermique des fenêtres,
portes et fermetures -
Calcul du coefficient de transmission thermique -
Partie 1: Méthode simplifiée

(ISO 10077-1:2000)

Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern,
Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizenten -
Teil 1: Vereinfachtes Verfahren
(ISO 10077-1:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-07-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                   Ref. č. EN ISO 10077-1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod.................................................................................................................................................................................................. 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice, značky a jednotky................................................................................................................................................ 7

4          Geometrické vlastnosti....................................................................................................................................................... 8

5          Výpočet součinitele prostupu tepla................................................................................................................................ 10

5.1       Okna..................................................................................................................................................................................... 10

5.2       Zasklení  ............................................................................................................................................................................. 12

5.3       Okna s uzavřenými okenicemi........................................................................................................................................ 12

5.4       Dveře................................................................................................................................................................................... 13

6          Vstupní data........................................................................................................................................................................ 14

7          Protokol................................................................................................................................................................................ 15

7.1       Výkresy řezů........................................................................................................................................................................ 15

7.2       Celkový nákres okna nebo dveří .................................................................................................................................... 15

7.3       Hodnoty pro výpočet.......................................................................................................................................................... 15

7.4       Zpracování výsledků.......................................................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní) Odpor při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně  ....................................................................... 16

Příloha B (informativní) Tepelná vodivost skla......................................................................................................................... 17

Příloha C (informativní) Tepelný odpor vzduchových vrstev mezi skly a součinitel prostupu tepla
zdvojeného a dvojitého zasklení .................................................................................................................................... 18

Příloha D (informativní) Součinitel prostupu tepla rámů........................................................................................................ 20

Příloha E (informativní) Lineární činitel prostupu tepla styku rámu/zasklení  .................................................................... 25

Příloha F (informativní) Součinitel prostupu tepla oken.......................................................................................................... 26

Příloha G (informativní) Přídavný tepelný odpor pro okna s uzavřenými okenicemi.......................................................... 28

Příloha H (informativní) Průvzdušnost okenic........................................................................................................................... 29

Příloha ZA (informativní) Odchylka typu A.................................................................................................................................. 31

 


Strana 5

Předmluva

Text evropské normy EN ISO 10077-1 byl vypracován technickou komisi CEN/TC 89 „Tepelné chování budov a stavebních konstrukcí“, jejíž sekretariát je řízen SIS, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 163 „Tepelné izolace“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2001.

Ve vztahu k směrnicím EU je potřeba nahlížet na informativní přílohu ZA, která je nedílnou částí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska,  Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato norma je jednou z řady norem, která se zabývá výpočtovými metodami k návrhu a hodnocení tepelně technických vlastností budov a konstrukcí.

Tato norma obsahuje dvě části. Část 1 se zabývá zjednodušeným výpočtem součinitele prostupu tepla oken, dveří s okenicemi a bez okenic. Část 2 obsahuje numerický výpočet (dvojrozměrný) součinitele prostupu tepla rámových profilů.


Strana 6

Úvod

Metoda, která je popsána  v této normě, se používá k hodnocení součinitele prostupu tepla oken a dveří, nebo jako část stanovení spotřeby energie na vytápění budovy.

Jako alternativa k této výpočtové metodě je zkoušení podle EN ISO 12567 „Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně“.

V některých zemích výpočet součinitele prostupu tepla oken tvoří část jejich národních předpisů. Informace o národních odchylkách od této normy vzhledem k těmto předpisům jsou uvedeny v příloze ZA.

1 Předmět normy

Tato norma určuje metody pro výpočet součinitele prostupu tepla oken a dveří s prosklenými nebo neprůsvitnými výplněmi osazenými v rámu, s okenicemi a bez okenic.

Norma zohledňuje:

      různé druhy zasklení (sklo nebo plasty; jednoduché nebo vícenásobné zasklení; s pokovením o nízké emisivitě a bez pokovení; s vrstvami  plněnými vzduchem nebo různými plyny);

      různé druhy rámů (dřevěné; plastové; kovové s přerušením tepelného mostu nebo bez tohoto přerušení; kovové s kovovými bodovými spoji nebo kombinací materiálů);

      případně přídavný tepelný odpor různých druhů okenic, který závisí na jejich průvzdušnosti.

Na lehké obvodové pláště a ostatní prosklené konstrukce, které nejsou osazeny do rámů, se tato norma nevztahuje. Na střešní okna se tato norma také nevztahuje z důvodu geometrické složitosti průřezů jejich rámů.

Obvyklé  hodnoty pro zasklení, rámů a okenic jsou uvedeny v informativních přílohách. Vlivy tepelného mostu v ostění nebo ve styku rámu okna nebo dveří a obvodového pláště jsou z tohoto výpočtu vyloučeny.

Výpočet neobsahuje:

      vlivy solárního záření;

      přenos tepla způsobený vzduchovou netěsností ;

      výpočet kondenzace;

      větrání vzduchových vrstev dvojitých a zdvojených oken.-- Vynechaný text --