ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.40                                                                                                                                   Srpen 2001

Osvětlovací stožáry -
Část 3-2: Návrh a ověření -
Ověření zkouškami

ČSN
EN 40-3-2

73 2093

 

Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing

Candélabres d’éclairage public - Partie 3-2: Conception et vérification - Vérification par essais

Lichtmaste - Teil 3-2: Bemessung und Nachweis - Nachweis durch Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 40-3-2:2000. Evropská norma EN 40-3-2:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 40-3-2:2000. The European Standard
EN 40-3-2:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61879
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 40-1 zavedena v ČSN EN 40-1 (73 2090) Osvětlovací stožáry - Část 1: Termíny a definice

EN 40-3-1:2000 zavedena v ČSN EN 40-3-1 (73 2093) Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristická zatížení

prEN 40-3-3:1999 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 40-4:1999 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN 73 2030:1994 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.2 a 7.2.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT Praha, Kloknerův ústav, IČO 68407700, Ing. Marie Studničková, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 40-3-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Únor 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.160.20                                                                                                    Nahrazuje EN 40-8:1982

Osvětlovací stožáry -
Část 3-2: Návrh a posouzení - Ověření zkouškami

Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing

 

Candélabres d’éclairage public - Partie 3-2: Conception et vérification - Vérification par essais

Lichtmaste - Teil 3-2: Bemessung und Nachweis - Nachweis durch Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-12-11

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                 Ref. č. EN 40-3-2:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1... Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2... Normativní odkazy .................................................................................................................................................................... 6

3... Termíny a definice .................................................................................................................................................................... 6

4... Zkušební zatížení ...................................................................................................................................................................... 6

5... Přejímací kritéria ....................................................................................................................................................................... 6

6... Příprava zkoušky ....................................................................................................................................................................... 8

7... Zatěžování .................................................................................................................................................................................. 8

8... Protokol o zkoušce ................................................................................................................................................................... 9

9... Osvědčení o zkoušce typu....................................................................................................................................................... 9

10. Přípustné změny na typově zkoušených stožárech ............................................................................................................ 9

11. Požadavky na únavu ................................................................................................................................................................. 9

Příloha A (normativní) Osvětlovací stožáry: Protokol o zkoušce typu podle EN 40-3-2:2000 ......................................... 10

Příloha B (normativní) Osvětlovací stožáry: Osvědčení o zkoušce typu podle EN 40-3-2:2000...................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí „CEN/TC 50 Osvětlovací stožáry a vodicí nátrubky“, jejíž sekretariát je zřízen u BSI.

Tato evropská norma nahrazuje EN 40-8:1982

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato norma má následujících šest částí:

Část 1     Definice a termíny

Část 2     Obecné požadavky a rozměry

Část 3-1  Návrh a ověření - Charakteristická zatížení

Část 3-2  Návrh a ověření - Ověření zkouškami

Část 3-3  Návrh a ověření - Ověření výpočtem

Část 4     Specifikace pro železobetonové a předpjaté osvětlovací stožáry

Část 5     Specifikace pro ocelové osvětlovací stožáry

Část 6     Specifikace pro hliníkové osvětlovací stožáry


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky pro ověření návrhu ocelových, hliníkových a betonových osvětlovacích stožárů zkouškami. Uvádí druhy zkoušek, ale nezahrnuje zkoušky pro kontrolu jakosti. Platí pro dříkové stožáry nepřesahující výšku 20 m včetně dříkového svítidla a pro osvětlovací stožáry s výložníkem nepřesahující výšku 18 m přípojného bodu svítidla.

Požadavky na osvětlovací stožáry, které jsou vyrobeny z jiných materiálů než betonu, oceli nebo hliníku (např. ze dřeva, plastu nebo litiny), nejsou v této normě zahrnuty.

Tato norma zahrnuje požadavky na užitné vlastnosti stožáru při působení vodorovného zatížení větrem. Pasivní bezpečnost a chování osvětlovacího stožáru při nárazu vozidla na stožár nejsou v normě zahrnuty. Tato skupina osvětlovacích stožárů bude muset vyhovět dalším požadavkům (viz prEN 40-2:1999).-- Vynechaný text --