ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.40                                                                                                                                   Srpen 2001

Osvětlovací stožáry -
Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristická zatížení

ČSN
EN 40-3-1

73 2093

 

Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for characteristic loads

Candélabres d’éclairage public - Partie 3-1: Conception et vérification - Spécification pour charges caractéristiques

Lichtmaste - Teil 3-1: Bemessung und Nachweis - Charakteristische Werte der Lasten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 40-3-1:2000. Evropská norma EN 40-3-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 40-3-1:2000. The European Standard
EN 40-3-1:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61878
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ENV 1991-2-4 zavedena v ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí -Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT Praha, Kloknerův ústav, IČO 68407700, Ing. Marie Studničková, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 40-3-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Únor 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.160.20                                                                                                    Nahrazuje EN 40-6:1982

Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření -
Charakteristická zatížení

Lighting columns - Part 3-1: Design and verification -
Specification for characteristic loads

 

Candélabres d’éclairage public - Partie 3-1: Conception et vérification - Spécification pour charges caractéristiques

Lichtmaste - Teil 3-1: Bemessung und Nachweis -
Charakteristische Werte der Lasten

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-12-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                 Ref. č. EN 40-3-1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

            Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1...... Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 6

2...... Normativní odkazy ................................................................................................................................................................. 6

3...... Zásady pro zatížení ................................................................................................................................................................ 6

3.1... Stálá zatížení ........................................................................................................................................................................... 6

3.2... Zatížení větrem ....................................................................................................................................................................... 6

3.3... Tvarový součinitel ................................................................................................................................................................. 10

4...... Síly a momenty ..................................................................................................................................................................... 12

4.1... Síly od tlaku větru a stálého zatížení ................................................................................................................................. 12

4.2... Momenty od tlaku větru a stálého zatížení ....................................................................................................................... 13

Příloha A (normativní) Národní mapy větrových oblastí a meteorologické informace...................................................... 14

Příloha B (normativní) Podmínky, kdy se musí uvažovat topografie .................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 50 „Osvětlovací stožáry a vodicí nátrubky“, jejíž sekretariát je zřízen u BSI.

Tato evropská norma nahrazuje EN 40-6:1982.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Norma EN 40 má následujících šest částí:

Část 1       Definice a termíny

Část 2       Obecné požadavky a rozměry

Část 3-1    Návrh a ověření - Charakteristická zatížení

Část 3-2    Návrh a ověření - Ověření zkouškami

Část 3-3    Návrh a ověření - Ověření výpočtem

Část 4       Specifikace pro železobetonové a předpjaté osvětlovací stožáry

Část 5       Specifikace pro ocelové osvětlovací stožáry

Část 6       Specifikace pro hliníkové osvětlovací stožáry


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví zatížení pro návrh osvětlovacích stožárů. Platí pro dříkové stožáry nepřesahující výšku 20 m včetně dříkového svítidla a pro stožáry s výložníkem nepřesahující výšku 18 m přípojného bodu svítidla. Navrhování speciálních konstrukcí umožňujících připojení návěstí, drátů vedení apod. není v této normě obsaženo.

Požadavky na osvětlovací stožáry, které jsou vyrobeny z jiných materiálů než betonu, oceli nebo hliníku (např. ze dřeva, plastu nebo litiny), nejsou v této normě zahrnuty.

Tato norma zahrnuje požadavky na užitné vlastnosti stožáru při vodorovném zatížení větrem. Pasivní bezpečnost a chování osvětlovacího stožáru při nárazu vozidla na stožár nejsou v normě zahrnuty. Tato skupina stožárů bude muset vyhovět dalším požadavkům (viz prEN 40-2:1999).-- Vynechaný text --