ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.30                                                                                                                                     Říjen 2001

Řízení dopravy na pozemních

komunikacích -
Zařízení a příslušenství -
Varovná bezpečnostní světla

ČSN
EN 12352

73 7043

 

Traffic control equipment - Warning and safety light devices

Equipement de régulation du traffic - Feux de balisage et d’alerte

Anlagen zur Verkehrssteuerung - Warn- und Sicherheitsleuchten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12352:2000. Evropská norma EN 12352:2000 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12352:2000. The European Standard EN 12352:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 5601-2 z února 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61489
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí ČSN 36 5601-2:1997 Světelná signalizační zařízení - Technické a funkční požadavky - Část 2: Světelná signalizační zařízení pro zvýraznění nebezpečných míst, jsou v této ČSN EN 12352 (73 7043) upřesněny některé parametry varovných bezpečnostních světel, požadavky
na ně a příslušné zkušební metody.

Citované normy

EN 60068-2-1:1993 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 (34 5791)  Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška A: Chlad (IEC 60068-2-1:1990)

EN 60068-2-2:1993 zavedena v ČSN EN 60068-2-2 (34 5791)  Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška B: Suché teplo (IEC 60068-2-2:1974 + IEC 68-2-2A:1976)

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330)  Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
(IEC 60529:1989)

EN 60598-1:1997 zavedena v ČSN EN 60598-1 (36 0600)  Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (IEC 60598-1:1996, modifikovaná)

prEN 50278:1997 dosud nezavedena

Publikace CIE č. 15.2 Kolorimetrie

Publikace CIE č. 17.4 Mezinárodní slovník světelné techniky dosud nezavedena (viz ČSN 01 1718
Měření barev)

Publikace CIE č. 39.2 Doporučení týkající se povrchových barev pro vizuální signalizaci

Publikace CIE č. 54 Retroreflexe - Definice a měření techniky dosud nezavedena (viz ČSN 01 1718 Měření barev)

Publikace CIE č. 69 Popis a měření hodnoty osvětlení a jasu - vlastnosti a posuzování kritérií

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 4.2.1.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PATRIOTâ, spol. s r.o. IČO 15546501, Ing. Ondřej Hájek, Jiří Zukal

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12352
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Únor 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.080.30

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Varovná bezpečnostní světla

Traffic control equipment - Warning and safety light devices

 

Equipement de régulation du traffic -
Feux de balisage et d’alerte

Anlagen zur Verkehrssteuerung -
Warn- und Sicherheitsleuchten

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-11-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 12352:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.1       Fotometrické a kolorimetrické funkční charakteristiky................................................................................................. 7

4.2       Elektrické a funkční požadavky....................................................................................................................................... 10

4.3       Konstrukce......................................................................................................................................................................... 11

5          Zkoušené vzorky................................................................................................................................................................ 12

6          Zkušební metody.............................................................................................................................................................. 12

6.1       Všeobecně......................................................................................................................................................................... 12

6.2       Svítivost............................................................................................................................................................................... 12

6.3       Rovnoměrnost jasu.......................................................................................................................................................... 13

6.4       Barva světla........................................................................................................................................................................ 13

6.5       Fotocitlivé spínače a proměnné fotocitlivé spínací prvky........................................................................................... 14

6.6       Mechanická pevnost......................................................................................................................................................... 15

6.7       Kmitočet přerušovaného světla a doba svitu.............................................................................................................. 17

6.8       Trvanlivost značek a štítků............................................................................................................................................... 18

7          Označování......................................................................................................................................................................... 18

8          Značky, štítky a informace o výrobku............................................................................................................................. 18

8.1       Značky a štítky.................................................................................................................................................................... 18

8.2       Informace o výrobku......................................................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 226 „Silniční zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na varovná bezpečnostní světla, vyzařující trvalé nebo řízené přerušované světlo jedné barvy, která jsou svou barvou a umístěním používána k varování, informování a navádění uživatelů pozemní komunikace. Norma stanovuje požadavky na vizuální, konstrukční a funkční provedení a používané zkušební metody.

Tato evropská norma se nevztahuje na světelná zařízení, která sdělují zprávy doplňujícím způsobem (např. proměnné dopravní značky), nebo sdělují závazné informace (např. dopravní signály), nebo jejich určení pokrývají ustanovení pro vozidlové světlomety.-- Vynechaný text --