ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.01; 91.040.30                                                                                                                  Prosinec 2000

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty


ČSN 73 0802

 

 

Fire protection of buildings - Non-industrial buildings

Sécurité des bâtimens contre l'incendie - Objects non-déterminés pour production

Brandsicherheit der Bauten - Die nicht für Produktion bestimmte Bauobjekte

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0802 z února 1995 a ČSN 73 0802 + Z1 z února 1998.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         60053
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1......... Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Značky.................................................................................................................................................................................. 10

5          Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.1...... Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 11

5.2...... Podlaží objektu................................................................................................................................................................... 12

5.3...... Požární úseky..................................................................................................................................................................... 14

5.4...... Požární odolnost................................................................................................................................................................ 17

5.5...... Hořlavost............................................................................................................................................................................. 18

5.6...... Výhřevnost........................................................................................................................................................................... 18

6          Požární riziko...................................................................................................................................................................... 18

6.1...... Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 19

6.2...... Výpočtové požární zatížení................................................................................................................................................ 19

6.3...... Požární zatížení.................................................................................................................................................................. 20

6.4...... Součinitel a......................................................................................................................................................................... 21

6.5...... Součinitel b......................................................................................................................................................................... 22

6.6...... Součinitel c......................................................................................................................................................................... 24

6.7...... Požární úseky a prostory bez požárního rizika............................................................................................................. 29

7          Požární bezpečnost a velikost požárních úseků.......................................................................................................... 29

7.1...... Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 29

7.2...... Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku............................................................................................................. 29

7.3...... Velikost požárních úseků................................................................................................................................................. 32

8          Stavební konstrukce.......................................................................................................................................................... 35

8.1...... Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 35

8.2...... Požární stěny...................................................................................................................................................................... 39

8.3...... Požární stropy..................................................................................................................................................................... 39

8.4...... Obvodové stěny.................................................................................................................................................................. 40

8.5...... Požární uzávěry otvorů...................................................................................................................................................... 44

8.6...... Prostupy.............................................................................................................................................................................. 45

8.7...... Nosné konstrukce............................................................................................................................................................. 45

8.8...... Nenosné konstrukce........................................................................................................................................................ 47

8.9...... Konstrukce schodišť........................................................................................................................................................ 48

8.10.... Výtahové šachty.................................................................................................................................................................. 48

8.11.... Strojovny výtahů.................................................................................................................................................................. 49

8.12.... Instalační šachty a kanály................................................................................................................................................ 49

8.13.... Shozy odpadků................................................................................................................................................................... 50

8.14.... Povrchové úpravy konstrukcí objektů............................................................................................................................. 51

8.15.... Střešní plášť....................................................................................................................................................................... 52

9......... Únikové cesty..................................................................................................................................................................... 54

9.1...... Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 54

9.2...... Nechráněná úniková cesta.............................................................................................................................................. 55

9.3...... Chráněná úniková cesta.................................................................................................................................................. 56


Strana 3

Strana

9.4       Typy chráněných únikových cest..................................................................................................................................... 57

9.5       Úniková cesta sousedním požárním úsekem............................................................................................................. 60

9.6       Rampy, eskalátory a výtahy.............................................................................................................................................. 60

9.7       Náhradní únikové možnosti............................................................................................................................................. 61

9.8       Použití únikových cest....................................................................................................................................................... 62

9.9       Počet únikových cest......................................................................................................................................................... 62

9.10     Mezní délky únikových cest.............................................................................................................................................. 64

9.11     Šířky únikových cest.......................................................................................................................................................... 66

9.12     Doba evakuace.................................................................................................................................................................. 71

9.13     Dveře na únikových cestách............................................................................................................................................ 71

9.14     Schodiště na únikových cestách.................................................................................................................................... 72

9.15     Osvětlení únikových cest.................................................................................................................................................. 72

9.16     Označení únikových cest.................................................................................................................................................. 73

9.17     Zařízení domácího rozhlasu............................................................................................................................................ 73

10        Odstupy............................................................................................................................................................................... 73

10.1     Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 73

10.2     Požárně nebezpečný prostor........................................................................................................................................... 73

10.3     Odstupová vzdálenost...................................................................................................................................................... 74

10.4     Určení odstupových vzdáleností od stavebních objektů............................................................................................. 74

10.5     Určení požárně nebezpečného prostoru stavebního objektu................................................................................... 77

11        Technická zařízení............................................................................................................................................................. 77

11.1     Prostupy rozvodů............................................................................................................................................................... 77

11.2     Vytápění............................................................................................................................................................................... 78

12        Zařízení pro protipožární zásah....................................................................................................................................... 78

12.1     Základní ustanovení.......................................................................................................................................................... 78

12.2     Přístupové komunikace.................................................................................................................................................... 78

12.3     Vjezdy a průjezdy................................................................................................................................................................ 79

12.4     Nástupní plochy................................................................................................................................................................. 79

12.5     Vnitřní zásahové cesty...................................................................................................................................................... 79

12.6     Vnější zásahové cesty...................................................................................................................................................... 81

12.7     Zásobování vodou pro hašení........................................................................................................................................ 81

12.8     Přenosné hasicí přístroje................................................................................................................................................ 81

12.9     Dodávka elektrické energie............................................................................................................................................. 82

Příloha A (normativní) Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn a součinitele an pro některé druhy
provozů nebo objektů........................................................................................................................................................ 84

Příloha B (normativní) Hodnoty výpočtového požárního zatížení pv pro vybrané druhy provozů a objektů..................... 96

Příloha C (normativní) Hodnoty součinitele am......................................................................................................................... 97

Příloha D (normativní) Velikost pomocné hodnoty n..............................................................................................................   99

Příloha E (normativní) Hodnoty součinitele k......................................................................................................................... 100

Příloha F (normativní) Hodnoty odstupových vzdáleností d................................................................................................. 102

Příloha G (normativní) Hmotnost odhořelých hořlavých kapalin a tuhých hořlavých látek............................................. 104

Příloha H (informativní) Zásady pro navrhování požárního odvětrání stavebních objektů............................................. 106


Strana 4

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Předchozí norma z roku 1995 byla v průběhu své platnosti upravena rozsáhlou změnou Z1, která byla zapracována do uvedené normy a vydána v únoru 1998 jako další náklad (dotisk) pod označením ČSN 73 0802 + Z1. Nové poznatky v oblasti požární bezpečnosti staveb, ovlivněné též novými evropskými normami pro zkoušení požární odolnosti, vyvolaly nutnost vypracování změny Z2. Vzhledem ke značnému rozsahu této změny bylo rozhodnuto (pro její snazší používání v praxi) zapracovat text změny Z2 do ČSN a po formálních úpravách vydat ji jako novou normu, která nahradí předchozí znění normy.

V porovnání s předchozí normou dochází k těmto zásadním změnám:

-        specifikují se provozy, které musí tvořit samostatné požární úseky;

-        stanovuje se způsob řešení pasáží - mall, atrií a vestaveb;

-        místo kategorie požárních jednotek se stanovují časová pásma zásahu a omezuje se užití součinitele c2;

-        zpřesňují se požadavky na užití SHZ i SOZ;

-        mění se zatřídění konstrukcí (druh D1, D2, D3) a hodnocení konstrukčních systémů;

-        stanovuje se nové hodnocení požárně otevřených ploch;

-        zpřesňují se požadavky na konstrukce dodatečné tepelné izolace;

-        zpřesňuje se hodnocení povrchových úprav i požadavky na tyto úpravy;

-        zpřesňuje se hodnocení střešních konstrukcí z hlediska odstupů a jejich požárně nebezpečných prostorů;

-        zavádí se kontrolní hodnocení evakuace osob u vybraných provozů ve vztahu na ohrožení osob zplodinami hoření a kouřem jako funkce času;

-        zpřesňují se podmínky odvětrání chráněných únikových cest;

-        nově jsou stanovena kritéria pro hodnocení pavlačí;

-        zohledňují se další okolnosti působící na únikové kapacity;

-        je zpřesněna metodika určení odstupových vzdáleností a jsou stanoveny postupy při jejich početním určení;

-        zpřesňují se požadavky na elektrické rozvody;

-        upravují se některé položky přílohy A, tab. A1 (pn, an);

-        nově je zpracována příloha H, zásady navrhování požárního odvětrání stavebních objektů.

Souvisící ČSN

ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN EN 3-1 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doby činnosti, zkušební objekty pro třídu požáru A a B

ČSN 38 9160 Sněhové pojízdné hasicí přístroje

ČSN 38 9220 Pěnové hasicí zařízení nadzemních skladovacích nádrží - Technické předpisy

ČSN 38 9230 Plynová stabilní hasicí zařízení na kysličník uhličitý - Technické předpisy

ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny - Plnění a stáčení - Výdejní čerpací stanice

ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny - Výrobny a sklady

ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů

ČSN EN 1363-3 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí

ČSN EN 1364-1 (73 0856) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

ČSN EN 1364-2 (73 0856) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy


Strana 5

ČSN EN 1365-1 (73 0855) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny

ČSN EN 1365-2 (73 0855) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

ČSN EN 1365-3 (73 0855) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky

ČSN EN 1365-4 (73 0855) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy

ČSN EN 1366-2 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN 73 0861 Požární bezpečnost staveb - Zkoušení hořlavosti stavebních hmot - Nehořlavé hmoty

ČSN 73 0864 Požárně technické vlastnosti hmot - Stanovení požární výhřevnosti hořlavých látek pevného skupenství

ČSN 73 0866 Požární bezpečnost staveb - Stanovení rychlosti odhořívání látek v silech, zásobnících a nádržích

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární signalizace

Citované technické předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ve znění pozdějších zákonů (úplné znění zákona viz Sbírka zákonů č. 197/1998 - částka 64)

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vypracování normy

Zpracovatel: REPO, Expertizní středisko požární bezpečnosti staveb, 142 00 Praha 4-Krč, Sládkovičova 1268, IČO 16141687, Ing. Vladimír Reichel, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů1) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení2).

Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.

Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.-- Vynechaný text --