ČESKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.010.30; 93.020.                                                                                                                       Březen 2000

Navrhování geotechnických konstrukcí -
Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek

ČSN P
ENV 1997-2

73 1000

 

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Design assisted by laboratory testing

Eurocode 7: Calcul géotechnique - Partie 2: Calcul sur la base d´essais de laboratoire

Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2: Laborversuche für die geotechnische Bemessung

Tato norma je českou verzí evropské předběžné normy ENV 1997-2:1999. Evropská předběžná norma ENV 1997-2:1999 má status české předběžné normy.

This standard is the Czech version of the European Prestandard ENV 1997-2:1999. The European Prestandard ENV 1997-2:1999 has the status of a Czech Prestandard.

 

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         58358
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1997-2:1999 (Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se spolu s ENV 1997-2:1999 použije pro navrhování stavebních geotechnických konstrukcí v České republice.

Účelem NAD je doplnění informací s ohledem na existující národní geotechnickou praxi a normativní základnu.

ENV1997-2 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) pro vytvoření obecných pravidel pro navrhování geotechnických konstrukcí při použití výsledků laboratorních zkoušek.

Tato evropská předběžná norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy se zasílají Českému normalizačnímu institutu, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.

Národní normy, týkající se předmětu této normy, jsou ponechány v platnosti.

Tato evropská předběžná norma nemá v soustavě ČSN alternativní předpis.

Citované normy

ENV 1991-1:1994 zavedena v ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování (73 0035)

ENV 1997-1:1994 zavedena v ČSN P ENV 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla (73 1000)

ENV 1997-3:1999 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

Viz Národní aplikační dokument

Souvisící směrnice

Technické podmínky TP 76:1996 Provádění geotechnického průzkumu pro pozemní komunikace Ministerstva dopravy a spojů ČR, Část A a B

Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin a hornin, část I a II, 1987, Český geologický úřad

Vypracování normy

Zpracovatel:Ing. Richard Barvínek, IČO 41797175, Praha

Technická normalizační komise: TNK 41 Geotechnika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová


Strana 3

 

EVROPSKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA                                                                   ENV 1997-2

EUROPEAN PRESTANDARD                                                                             Duben 1999

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM

ICS 91.060.00; 91.120.20                                                                                                                      

 

Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek

 

 

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Design assisted by laboratory testing

 

Eurocode 7:Calcul géotechnique - Partie 2: Calcul sur la base d´essais de laboratoire

Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Tail 2: Laborversuche für die geotechnische Bemessung

Tato evropská předběžná norma (ENV) byla schválena CEN 1997-08-30 jako výhledová norma pro dočasné použití.

Doba platnosti této ENV je z počátku omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky, týkající se zvláště toho, zda může být ENV převedena na evropskou normu (EN).

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této ENV stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Pokud jsou národní normy v rozporu s ENV, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

Ó 1999 Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                          Ref.č. ENV 1997-2:1999 E
                množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... 13

Účel Eurokódů................................................................................................................................................................................ 13

Vývoj Eurokódů............................................................................................................................................................................... 13

Program Eurokódů........................................................................................................................................................................ 13

Národní aplikační dokument (NAD)............................................................................................................................................ 14

Zvláštnosti této předběžné normy............................................................................................................................................... 14

1             Všeobecně....................................................................................................................................................................... 15

1.1          Rozsah platnosti............................................................................................................................................................. 15

1.1.1       Rozsah platnosti Eurokódu 7....................................................................................................................................... 15

1.1.2       Rozsah platnosti ENV 1997-2...................................................................................................................................... 15

1.2          Normativní odkazy.......................................................................................................................................................... 16

1.3          Rozdíl mezi zásadami a aplikačními pravidly........................................................................................................... 16

1.4          Definice............................................................................................................................................................................ 16

1.4.1       Termíny společné pro všechny Eurokódy.................................................................................................................. 16

1.4.2       Termíny společné pro Eurokód 7................................................................................................................................ 16

1.5          Značky a jednotky........................................................................................................................................................... 18

1.5.1       Značky společné pro všechny Eurokódy.................................................................................................................... 18

1.5.2       Značky užívané v Eurokódu 7....................................................................................................................................... 18

1.5.3       Jednotky........................................................................................................................................................................... 18

1.6          Vazba mezi ENV 1997-1 a ENV 1997-2..................................................................................................................... 18

2             Požadavky pro všechny laboratorní zkoušky.............................................................................................................. 19

2.1          Všeobecné požadavky................................................................................................................................................... 19

2.2          Zkušební program.......................................................................................................................................................... 19

2.3          Jakost vzorků zemin....................................................................................................................................................... 19

2.4          Zařízení, postupy a prezentace.................................................................................................................................... 20

2.5          Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 20

2.6          Zajištění jakosti a řízení jakosti.................................................................................................................................... 21

3             Kalibrace laboratorního zařízení.................................................................................................................................. 21

3.1          Účel................................................................................................................................................................................... 21

3.2          Požadavky........................................................................................................................................................................ 21

3.2.1       Nástroje pro měření....................................................................................................................................................... 21

3.2.2       Zkušební přístroje.......................................................................................................................................................... 21

3.2.3       Závady zařízení................................................................................................................................................................ 22

3.2.4       Podmínky prostředí........................................................................................................................................................ 22

4             Příprava zkušebních vzorků.......................................................................................................................................... 22

4.1          Účel................................................................................................................................................................................... 22

4.2          Požadavky........................................................................................................................................................................ 22

4.2.1       Množství zeminy.............................................................................................................................................................. 22

4.2.2       Zacházení se vzorky a jejich zpracování..................................................................................................................... 22

5             Zkoušky pro klasifikaci, pojmenování a popis zemin.............................................................................................. 22

5.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 22


Strana 5

5.2          Požadavky pro všechny klasifikační zkoušky............................................................................................................. 23

5.3          Vlhkost.............................................................................................................................................................................. 23

5.3.1       Účel................................................................................................................................................................................... 23

5.3.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 23

5.3.3       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 23

5.4          Objemová hmotnost...................................................................................................................................................... 23

5.4.1       Účel................................................................................................................................................................................... 23

5.4.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 23

5.4.3       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 24

5.5          Zdánlivá hustota pevných částic.................................................................................................................................. 24

5.5.1       Účel................................................................................................................................................................................... 24

5.5.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 24

5.5.3       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 24

5.6          Zrnitost.............................................................................................................................................................................. 24

5.6.1       Účel................................................................................................................................................................................... 24

5.6.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 24

5.6.3       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 24

5.7          Konzistenční meze......................................................................................................................................................... 25

5.7.1       Účel................................................................................................................................................................................... 25

5.7.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 25

5.8          Relativní ulehlost sypkých zemin................................................................................................................................. 25

5.8.1       Účel................................................................................................................................................................................... 25

5.8.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 25

5.8.3       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 25

5.9.1       Účel................................................................................................................................................................................... 25

5.9.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 26

5.10        Namrzavost...................................................................................................................................................................... 26

5.10.1    Účel................................................................................................................................................................................... 26

5.10.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 26

5.11        Vyhodnocení zkoušek.................................................................................................................................................... 26

6             Chemické zkoušky zemin a podzemní vody.............................................................................................................. 27

6.1          Požadavky pro všechny chemické zkoušky................................................................................................................ 27

6.1.1       Rozsah platnosti............................................................................................................................................................. 27

6.1.2       Účel................................................................................................................................................................................... 27

6.1.3       Požadavky........................................................................................................................................................................ 27

6.1.4       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 27

6.2          Obsah organických látek............................................................................................................................................... 27

6.2.1       Účel................................................................................................................................................................................... 27

6.2.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 28

6.3          Obsah uhličitanů............................................................................................................................................................ 28

6.3.1        Účel.................................................................................................................................................................................. 28

6.3.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 28

6.3.3       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 28


Strana 6

6.4          Obsah síranů.................................................................................................................................................................. 28

6.4.1       Účel................................................................................................................................................................................... 28

6.4.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 29

6.4.3       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 29

6.5          Hodnota pH (acidita nebo alkalita)............................................................................................................................. 29

6.5.1       Účel................................................................................................................................................................................... 29

6.5.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 29

6.5.3       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 29

6.6          Obsah chloridů............................................................................................................................................................... 29

6.6.1       Účel................................................................................................................................................................................... 29

6.6.2       Požadavky........................................................................................................................................................................ 29

6.6.3       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 29

7             Zkoušky stlačitelnosti zemin........................................................................................................................................ 30

7.1          Účel................................................................................................................................................................................... 30

7.2          Požadavky........................................................................................................................................................................ 30

7.3          Vyhodnocování zkoušek................................................................................................................................................ 31

8             Indexové zkoušky pevnosti zemin................................................................................................................................ 31

8.1          Účel................................................................................................................................................................................... 31

8.2          Požadavky........................................................................................................................................................................ 31

8.3          Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 31

9             Zkoušky pevnosti zemin................................................................................................................................................ 31

9.1          Účel a rozsah platnosti.................................................................................................................................................. 31

9.2          Požadavky........................................................................................................................................................................ 32

9.3          Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 33

9.4          Konsolidovaná triaxiální zkouška................................................................................................................................ 33

9.4.1       Požadavky........................................................................................................................................................................ 33

9.4.2       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 34

9.5          Konsolidovaná krabicová a kruhová smyková zkouška.......................................................................................... 34

10           Zkoušení zhutnitelnosti zemin..................................................................................................................................... 34

10.1        Rozsah platnosti............................................................................................................................................................. 34

10.2        Zkoušky zhutnitelnosti................................................................................................................................................... 34

10.2.1    Účel................................................................................................................................................................................... 34

10.2.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 34

10.2.3    Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 34

10.3        Kalifornský poměr únosnosti (CBR)........................................................................................................................... 35

10.3.1    Účel................................................................................................................................................................................... 35

10.3.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 35

10.3.3    Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 35

11           Zkoušení propustnosti zemin...................................................................................................................................... 35

11.1        Účel................................................................................................................................................................................... 35

11.2        Požadavky........................................................................................................................................................................ 35

11.3        Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 37

12           Příprava zkušebních vzorků pro zkoušky skalních hornin....................................................................................... 37


Strana 7

12.1        Účel................................................................................................................................................................................... 37

12.2        Požadavky........................................................................................................................................................................ 37

12.3        Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 37

13           Klasifikační zkoušky skalních hornin.......................................................................................................................... 38

13.1        Všeobecně....................................................................................................................................................................... 38

13.1.1    Účel................................................................................................................................................................................... 38

13.1.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 38

13.2        Pojmenování a popis skalní horniny.......................................................................................................................... 38

13.2.1    Účel................................................................................................................................................................................... 38

13.2.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 38

13.3        Vlhkost.............................................................................................................................................................................. 39

14           Zkoušky bobtnání skalních hornin.............................................................................................................................. 40

14.1        Všeobecně....................................................................................................................................................................... 40

14.1.1    Účel................................................................................................................................................................................... 40

14.1.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 40

14.1.3    Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 40

14.2        Index bobtnacího tlaku při nulové objemové změně................................................................................................ 41

14.2.1    Účel................................................................................................................................................................................... 41

14.2.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 41

14.3        Index bobtnacího přetvoření pro radiálně omezený zkušební vzorek s axiálním zatížením.............................. 41

14.4        Přetvoření neomezeného zkušebního vzorku skalní horniny bobtnáním............................................................ 41

15           Zkoušení pevnosti skalních hornin............................................................................................................................. 41

15.1        Všeobecně....................................................................................................................................................................... 41

15.1.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 41

15.1.3    Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 42

15.2        Jednoosá tlaková a deformační zkouška.................................................................................................................. 42

15.2.1    Účel................................................................................................................................................................................... 42

15.2.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 42

15.2.3    Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 42

15.3        Zkouška bodovým zatížením........................................................................................................................................ 42

15.3.1    Účel................................................................................................................................................................................... 42

15.3.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 42

15.4        Krabicová smyková zkouška........................................................................................................................................ 42

15.4.1    Účel................................................................................................................................................................................... 42

15.4.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 43

15.4.3    Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 43

15.5        Brazilská zkouška........................................................................................................................................................... 43

15.5.1    Účel................................................................................................................................................................................... 43

15.5.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 43

15.3.3    Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 43

15.6        Triaxiální zkouška........................................................................................................................................................... 43

15.6.1    Účel................................................................................................................................................................................... 43

15.6.2    Požadavky........................................................................................................................................................................ 43


Strana 8

15.6.3        Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................ 43

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................ 44

Podrobné informace o metodách a zkoušení.......................................................................................................................... 44

A.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 44

A.1.2      Zkratky a symboly........................................................................................................................................................... 45

A.2          Požadavky pro všechny laboratorní zkoušky.............................................................................................................. 45

A.2.1      Všeobecné požadavky................................................................................................................................................... 46

A.2.2      Program zkoušek........................................................................................................................................................... 48

A.2.3      Jakost vzorků zemin....................................................................................................................................................... 48

A.2.3.1   Klasifikační zkoušky....................................................................................................................................................... 48

A.2.3.2   Předepisování zkoušek................................................................................................................................................. 48

A.2.3.3   Počet zkoušek................................................................................................................................................................. 48

A.2.4      Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 49

A.3          Kalibrace zkušebního zařízení..................................................................................................................................... 49

A.3.1      Všeobecně....................................................................................................................................................................... 49

A.3.2      Kalibrace měřidel........................................................................................................................................................... 49

A.3.3      Kalibrace a kontrola zkušebního zařízení.................................................................................................................. 51

A.3.4      Kalibrace vlastním personálem.................................................................................................................................. 51

A.4          Příprava zkušebních vzorků.......................................................................................................................................... 53

A.4.1      Postup.............................................................................................................................................................................. 53

A.4.2      Příprava porušených vzorků pro zkoušky................................................................................................................... 53

A.4.2.1   Sušení zeminy................................................................................................................................................................. 53

A.4.2.2   Separování zrn................................................................................................................................................................ 53

A.4.2.3   Kvartování zeminy........................................................................................................................................................... 53

A.4.2.3   Hmotnost porušeného vzorku pro zkoušení............................................................................................................. 54

A.4.2.5   Příprava zeminy pro zkoušku zhutnitelnosti............................................................................................................... 55

A.4.3      Příprava neporušených vzorků..................................................................................................................................... 55

A.4.4      Příprava zhutněných vzorků........................................................................................................................................... 57

A.4.4.1   Všeobecné požadavky................................................................................................................................................... 57

A.4.4.2   Zhutněný vzorek větší než zkušební vzorek................................................................................................................ 57

A.4.4.3   Zhutnění zkušebního vzorku......................................................................................................................................... 57

A.4.4.4   Resaturace...................................................................................................................................................................... 57

A.4.4.5   Prohnětené vzorky.......................................................................................................................................................... 58

A.4.5      Příprava rekonstituovaných zkušebních vzorků......................................................................................................... 58

A.4.5.1   Příprava pasty.................................................................................................................................................................. 58

A.4.5.2   Konsolidace.................................................................................................................................................................... 58

A.4.5.3   Příprava zkušebního vzorku.......................................................................................................................................... 58

A.5          Zkoušky pro klasifikaci, pojmenování a popis zemin.............................................................................................. 58

A.5.1      Všeobecně....................................................................................................................................................................... 58

A.5.2      Ověřovací seznam pro klasifikační zkoušky.............................................................................................................. 58

A.5.3      Vlhkost.............................................................................................................................................................................. 61

A.5.3.1   Zkušební postup............................................................................................................................................................. 61

A.5.3.2   Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................... 61


Strana 9

A.5.4          Objemová hmotnost................................................................................................................................................... 61

A.5.4.1      Zkušební postup......................................................................................................................................................... 61

A.5.4.2      Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................ 61

A.5.5          Zdánlivá hustota pevných zrn.................................................................................................................................... 61

A.5.6          Zrnitostní rozbor........................................................................................................................................................... 62

A.5.7          Konzistenční meze...................................................................................................................................................... 62

A.5.8          Relativní ulehlost sypkých zemin............................................................................................................................. 62

A.5.9          Disperzibilita zemin.................................................................................................................................................... 62

A.5.9.1      Všeobecně................................................................................................................................................................... 62

A.5.9.2      Zkušební postupy pro všechny zkoušky.................................................................................................................. 62

A.5.9.3      Otvorová zkouška........................................................................................................................................................ 62

A.5.9.4      Dvojitá hustoměrná zkouška.................................................................................................................................... 63

A.5.9.5      Hrudková zkouška....................................................................................................................................................... 63

A.5.9.6      Určení solí rozpustných v pórové vodě.................................................................................................................... 63

A.5.10       Namrzavost.................................................................................................................................................................. 63

A.5.10.1    Zkušební postup......................................................................................................................................................... 63

A.5.10.2    Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................ 64

A.6             Chemické zkoušky zemin a podzemní vody........................................................................................................... 64

A.6.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 64

A.6.1.1      Zkušební postupy........................................................................................................................................................ 64

A.6.1.2      Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 64

A.6.2          Obsah organických látek........................................................................................................................................... 64

A.6.2.1      Zkušební postup......................................................................................................................................................... 64

A.6.2.2      Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................ 65

A.6.3          Obsah uhličitanů......................................................................................................................................................... 65

A.6.3.1      Zkušební postup........................................................................................................................................................ 65

A.6.3.2      Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................ 65

A.6.4          Obsah síranů............................................................................................................................................................... 65

A.6.4.1      Zkušební postup......................................................................................................................................................... 65

A.6.4.2      Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................ 65

A.6.5          Hodnota pH (acidita a alkalita)................................................................................................................................. 66

A.6.5.1      Zkušební postup......................................................................................................................................................... 66

A.6.5.2      Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................ 66

A.6.6          Obsah chloridů............................................................................................................................................................ 66

A.6.6.1      Zkušební postup......................................................................................................................................................... 66

A.6.6.2      Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................ 66

A.7             Zkoušky stlačitelnosti zemin..................................................................................................................................... 66

A.7.1          Zkušební postupy........................................................................................................................................................ 67

A.7.2          Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 67

A.7.3          Vyhodnocení charakteristik stlačitelnosti............................................................................................................... 67

A.8             Indexové zkoušky pevnosti zemin............................................................................................................................ 67

A.9             Zkoušky pevnosti zemin............................................................................................................................................. 68

A.9.1          Konsolidovaná triaxiální zkouška............................................................................................................................. 68


Strana 10

A.9.1.1      Postup zkoušky............................................................................................................................................................ 68

A.9.1.2      Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 68

A.9.1.3      Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................ 69

A.9.2          Konsolidované krabicové a kruhové smykové zkoušky....................................................................................... 69

A.9.2.1      Zkušební postupy........................................................................................................................................................ 69

A.9.2.2      Příprava zkušebního programu................................................................................................................................ 69

A.9.2.3      Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 70

A.10           Zkoušky zhutnitelnosti zemin.................................................................................................................................... 70

A.10.1       Zkušební postupy použitelné pro oba druhy zkoušek.......................................................................................... 70

A.10.2       Specifické požadavky pro zkoušky zhutnitelnosti.................................................................................................. 70

A.10.3       Zvláštní požadavky pro zkoušku kalifornského poměru únosnosti (CBR)....................................................... 70

A.11           Zkoušky propustnosti zemin..................................................................................................................................... 71

A.11.1       Zkušební postupy........................................................................................................................................................ 71

A.11.2       Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 71

A.11.3       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................ 71

A.12           Příprava vzorků pro zkoušení skalních hornin....................................................................................................... 72

A.13           Klasifikační zkoušky skalních materiálů................................................................................................................. 72

A.13.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 72

A.13.2       Pojmenování a popis................................................................................................................................................. 73

A.13.3       Vlhkost........................................................................................................................................................................... 73

A.13.3.1    Zkušební postupy........................................................................................................................................................ 73

A.13.3.2    Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 73

A.13.4       Objemová hmotnost a pórovitost............................................................................................................................. 73

A.13.4.1    Zkušební postupy........................................................................................................................................................ 73

A.13.4.2    Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 76

A.14           Zkoušky bobtnání skalního materiálu..................................................................................................................... 73

A.14.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 73

A.14.2       Index bobtnacího tlaku při nulové objemové změně............................................................................................ 73

A.14.3       Index bobtnacího přetvoření radiálně omezeného zkušebního vzorku osově zatíženého............................. 74

A.14.4       Bobtnací přetvoření vzniklé v neomezeném zkušebním vzorku skalní horniny............................................... 74

A.15           Zkoušení pevnosti skalního materiálu.................................................................................................................... 74

A.15.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 74

A.15.2       Jednoosá pevnost v tlaku a přetvárnost................................................................................................................. 74

A.15.2.1    Zkušební postupy........................................................................................................................................................ 74

A.15.2.2    Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 75

A.15.3       Zkouška pevnosti při bodovém zatížení.................................................................................................................. 75

A.15.3.1    Postupy zkoušek......................................................................................................................................................... 76

A.15.3.2    Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 76

A.15.4       Smyková zkouška........................................................................................................................................................ 76

A.15.4.1    Zkušební postupy........................................................................................................................................................ 76

A.15.4.2    Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 77

A.15.5       Brazilská zkouška....................................................................................................................................................... 77

A.15.5.1    Zkušební postup......................................................................................................................................................... 77


Strana 11

A.15.5.2    Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 77

A.15.6       Triaxiální zkouška........................................................................................................................................................ 77

A.15.6.1    Zkušební postup......................................................................................................................................................... 77

A.15.6.2    Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 77

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 78

B.1             Rozsah.......................................................................................................................................................................... 78

B.2             Požadavky pro všechny laboratorní zkoušky.......................................................................................................... 78

B.3             Kalibrace laboratorního zařízení............................................................................................................................... 78

B.4             Příprava zkušebních vzorků zemin........................................................................................................................... 78

B.5             Klasifikační zkoušky, pojmenování a popis zemin............................................................................................... 78

B.5.1          Rozsah.......................................................................................................................................................................... 78

B.5.2          Ověřovací seznam pro klasifikační zkoušky........................................................................................................... 78

B.5.3          Vlhkost........................................................................................................................................................................... 78

B.5.4          Objemová hmotnost................................................................................................................................................... 78

B.5.5          Zdánlivá hustota pevných částic............................................................................................................................... 79

B.5.6          Zrnitost.......................................................................................................................................................................... 79

B.5.7          Konzistenční meze...................................................................................................................................................... 79

B.5.8          Relativní ulehlost sypkých zemin............................................................................................................................. 79

B.5.9          Disperzibilita................................................................................................................................................................ 80

B.5.10       Namrzavost.................................................................................................................................................................. 80

B.6             Chemické zkoušky zemin a podzemní vody........................................................................................................... 80

B.6.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 80

B.6.2          Obsah organických látek........................................................................................................................................... 80

B.6.3          Obsah uhličitanů......................................................................................................................................................... 80

B.6.4          Obsah síranů............................................................................................................................................................... 80

B.6.5          Hodnota pH (acidita a alkalita)................................................................................................................................. 80

B.6.6          Obsah chloridů............................................................................................................................................................ 80

B.7             Zkoušky stlačitelnosti zemin..................................................................................................................................... 80

B.7.1          Zkušební postupy........................................................................................................................................................ 80

B.8             Indexové zkoušky pevnosti zemin............................................................................................................................ 81

B.9             Zkoušky pevnosti zemin............................................................................................................................................. 81

B.9.1          Konsolidovaná triaxiální zkouška............................................................................................................................. 81

B.9.2          Konsolidovaná krabicová a kruhová smyková zkouška....................................................................................... 81

B.10           Zkoušky zhutnitelnosti zemin.................................................................................................................................... 81

B.10.1       Zkušební postupy pro oba typy zkoušek................................................................................................................. 81

B.10.2       Zvláštní požadavky pro zhutňovací zkoušky............................................................................................................ 81

B.10.3       Zvláštní požadavky pro zkoušky Kalifornského poměru únosnosti (CBR)....................................................... 81

B.11           Zkoušky propustnosti zemin..................................................................................................................................... 81

B.11.1       Zkušební postupy........................................................................................................................................................ 81

B.11.2       Počet zkoušek.............................................................................................................................................................. 82

B.11.3       Vyhodnocení výsledků zkoušek................................................................................................................................ 82

B.12           Příprava zkušebních vzorků pro zkoušky skalních hornin.................................................................................... 82

B.13           Klasifikační zkoušky skalních hornin....................................................................................................................... 82


Strana 12

B.13.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 82

B.13.2       Pojmenování a popis skalních hornin.................................................................................................................... 82

B.13.3       Vlhkost........................................................................................................................................................................... 82

B.13.4       Objemová hmotnost a pórovitost............................................................................................................................. 82

B.14           Zkoušky bobtnání skalních hornin........................................................................................................................... 82

B.14.1       Vlhkost........................................................................................................................................................................... 82

B.14.2       Index bobtnacího tlaku při nulové objemové změně............................................................................................ 82

B.14.3       Index bobtnacího přetvoření radiálně omezeného zkušebního vzorku osově zatíženého............................. 82

B.14.4       Přetvoření neomezeného zkušebního vzorku skalní horniny bobtnáním......................................................... 83

B.15           Zkoušení pevnosti skalních hornin.......................................................................................................................... 83

B.15.1       Všeobecně................................................................................................................................................................... 83

B.15.2       Jednoosá tlaková a deformační zkouška............................................................................................................... 83

B.15.3       Zkouška pevnosti při bodovém zatížení.................................................................................................................. 83

B.15.4       Smyková zkouška........................................................................................................................................................ 83

B.15.5       Brazilská zkouška....................................................................................................................................................... 83

B.15.6       Triaxiální zkouška........................................................................................................................................................ 83

B.16           Články a jiné publikace.............................................................................................................................................. 83


Strana 13

Předmluva

Účel Eurokódů

(1) Eurokódy pro stavební konstrukce představují soubor norem pro konstrukční a geotechnické navrhování pozemních a inženýrských staveb.

(2) Eurokódy jsou určeny k tomu, aby sloužily jako doporučené dokumenty pro následující účely:

(a)   Jako prostředky k ověření, zda pozemní a inženýrské stavby vyhovují základním požadavkům
       Směrnice pro stavební výrobky (CPD).

(b    Jako rámec pro vypracování harmonizovaných technických specifikací pro stavební výrobky.

(3) Eurokódy se vztahují na provádění a kontrolu pouze v rozsahu nezbytném k prokázání jakosti stavebních výrobků a úrovně prací potřebných ke splnění předpokladů pravidel navrhování.

(4) Dokud nebude k disposici potřebný soubor harmonizovaných technických specifikací pro výrobky a metody jejich zkoušení, budou některé Eurokódy v informativních přílohách zohledňovat tato hlediska.

Vývoj Eurokódů

(5) Komise Evropského společenství (CEC) dala podnět k práci na souboru harmonizovaných technických pravidel pro navrhování pozemních a inženýrských staveb, které mají z počátku sloužit jako alternativa k odlišným pravidlům platným v jednotlivých členských státech a v konečném výsledku je nahradit. Tato technická pravidla jsou známa jako "Eurokódy pro stavební konstrukce".

(6) CEC předala v roce 1990 po předchozí konzultaci s členskými státy práci na dalším vývoji, vydávání a aktualizaci Eurokódů pro stavební konstrukce Evropské komisi pro normalizaci (CEN). Sekretariát Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) souhlasil s podporou činnosti CEN.

(7) Technická komise CEN/TC 250 odpovídá za všechny Eurokódy pro stavební konstrukce.

Program Eurokódů

(8) Zpracovávají se následující Eurokódy pro stavební konstrukce, z nichž zpravidla každý obsahuje několik částí:

EN 1990 Eurokód 0 Zásady navrhování*)

EN 1991 Eurokód 1 Zatížení konstrukcí

EN 1992 Eurokód 2 Navrhování betonových konstrukcí

EN 1993 Eurokód 3 Navrhování ocelových konstrukcí

EN 1994 Eurokód 4 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

EN 1995 Eurokód 5 Navrhování dřevěných konstrukcí

EN 1996 Eurokód 6 Navrhování zděných konstrukcí

EN 1997 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí

EN 1998 Eurokód 8 Navrhování konstrukcí odolných vůči zemětřesení

EN 1999 Eurokód 9 Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin

(9) Technická komise CEN/TC 250 ustanovila pro uvedené Eurokódy zvláštní subkomise.

(10) Tato část Eurokódu pro navrhování geotechnických konstrukcí je vydávána CEN jako Evropská předběžná norma (ENV) s počáteční dobou platnosti tři roky.

(11) Tato předběžná norma je určena pro zkušební praktické použití pro návrh pozemních a inženýrských konstrukcí, které jsou definovány rozsahem platnosti podle 1.1.2 a pro předávání připomínek.

(12) Členové CEN budou přibližně za dva roky vyzváni k předložení konkretních připomínek, které budou podkladem k dalšímu postupu.

_______________

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA Při konverzi Eurokódu 1 budou vyčleněny zásady navrhování a zpracovány samostatně jako EN 1990.


Strana 14

(13) Do té doby je možné připomínky a komentáře k této předběžné normě zasílat sekretariátu subkomise CEN/TC 250/SC 7 na následující adresu: NNI

P.O.Box 5059

NL-2600 GB Delft

The Nederlands

nebo národní normalizační organizaci.*)

Národní aplikační dokument (NAD)

(14) Vzhledem k odpovědnosti úřadů členských zemí CEN za bezpečnost, zdraví a další oblasti uvedené v hlavních požadavcích Směrnic pro stavební výrobky (CPD), jsou některé bezpečnostní parametry v této ENV dány jako směrné hodnoty, které jsou označeny [ ]**) . Očekává se, že úřady členských zemí určí definitivní hodnoty těchto bezpečnostních parametrů.

(15) Mnoho souvisících norem včetně těch, které uvádějí uvažované hodnoty zatížení a které uvádějí opatření k zajištění požární bezpečnosti, nebude k dispozici v době vydání této předběžné normy. Proto se předpokládá, že každý členský stát, nebo jeho normalizační organizace vydá Národní aplikační dokument, který poskytne definitivní hodnoty bezpečnostních parametrů a odkazy na slučitelné souvisící normy a který bude návodem pro použití této předběžné normy na národní úrovni. Tato předběžná norma se má použít společně s Národním aplikačním dokumentem platným v zemi, kde pozemní nebo inženýrská stavba bude umístěna.

Zvláštnosti této předběžné normy

(16) Tato předběžná norma je určena k tomu, aby sloužila jako doporučený dokument při použití laboratorních zkoušek při navrhování geotechnických konstrukcí. Zahrnuje provádění a interpretaci nejobvyklejších laboratorních zkoušek. Předběžná norma má za cíl zajistit, aby byla dosažena odpovídající jakost při provádění laboratorních zkoušek a při jejich interpretaci.

(17) V rámci evropské normalizace byl vypracován Eurokód 7-Část 1 pro navrhování geotechnických konstrukcí. Vztah mezi požadavky na navrhování podle části 1 a výsledky laboratorních zkoušek provedených podle norem, pravidel a ostatních přijatých dokumentů je zahrnut v části 2 "Navrhování geotechnických konstrukcí na základě laboratorních zkoušek". Eurokód 7-Část 2 odpovídá zejména požadavkům kapitoly 3 "Geotechnické údaje" v části 1.

(18) ENV 1997-2 a ENV 1997-3 jsou normy doplňkové.

(19) Nebyla dosud vydána žádná jiná norma, zahrnující v celém rozsahu předložený dokument o použití laboratorních zkoušek pro navrhování geotechnických konstrukcí. Některé existující normy zahrnují část problematiky, popsané v předloženém dokumentu. Nicméně byly vydány různé národní normy o laboratorních zkouškách.

(20) CEN/TC 250/SC 7 definuje rozsah platnosti Eurokódu takto:

-    dokument má představovat předběžnou normu pro odborné použití v oboru navrhování na základě laboratorních zkoušek,

-    požadavky na interpretaci výsledků zkoušek mají obsahovat "odvozené" hodnoty parametrů zemin a nikoliv charakteristické hodnoty,

-    dokument má dát pouze takové požadavky, které jsou rozhodující pro získání věrohodných odvozených hodnot parametrů zemin; laboratorní postupy mají být popsány jinde; předložený dokument je krokem směrem ke světovému souboru norem, obsahující postupy zkoušek, interpretaci a výběr charakteristických hodnot.

(21) Laboratorní zkoušky jako takové nejsou zahrnuty do rozsahu platnosti této předběžné normy. Tato předběžná norma sestává z hlavní části (kapitola 1 až 15 ) a informativní přílohy (kapitoly A.1 až A.15). Hlavní část obsahuje požadavky a hlediska pro každou laboratorní zkušební metodu. Informativní příloha obsahuje informace, které jsou užitečné pro praktické použití, ale nemohou být v členských zemích obecně přijímány ve stejném významu jako hlavní část.

_______________

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA V České republice to je Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1

**) NÁRODNÍ POZNÁMKA Tzv. "rámečkové hodnoty″.


Strana 15

(22) Kapitola 2 obsahuje všeobecné požadavky, použitelné pro všechny laboratorní zkoušky, kterými se předběžná norma zabývá, kapitola 3 obsahuje požadavky na kalibraci. Kapitoly 4 až 11 obsahují požadavky na laboratorní zkoušky zemin, přičemž kapitola 4 se zabývá přípravou zkušebních vzorků zemin, kapitoly 5 až 11 pojednávají samostatně o každé laboratorní zkoušce. Kapitoly 12 až 15 obsahují požadavky na laboratorní zkoušky skalních hornin, přičemž kapitola 12 se zabývá přípravou zkušebních vzorků skalních hornin a kapitoly 13 až 15 pojednávají samostatně o každé laboratorní zkoušce.

(23) Informativní příloha A, která má stejný systém číslování jako hlavní část (kapitoly A.2 až A.15 odpovídají kapitolám 2 až 15 hlavní části), dává doplňkové informace o principech měření, zkušebních postupech, minimálním počtu zkoušek, způsobu předávání výsledků a způsobu interpretace.

(24) V současné době neexistují žádné evropské nebo ISO normy o postupech při laboratorních zkouškách. Až do doby, než budou připraveny normy o laboratorních zkušebních postupech, poskytuje informativní příloha seznam norem, předběžných norem a jiných dostupných dokumentů, které jsou slučitelné s požadavky této předběžné normy.

V příloze jsou k dispozici ověřovací seznamy a tabulky, umožňující tam, kde je to vhodné, plánování, ověřování a interpretaci laboratorních zkoušek. Příloha však nepředstavuje vyčerpávající výčet všech možných problémů, které mohou nastat, ale zdůrazňuje důležitá hlediska, která je třeba brát v úvahu.

1 Všeobecně

1.1 Rozsah platnosti

1.1.1 Rozsah platnosti Eurokódu 7

(1) P Eurokód 7 se používá při navrhování geotechnických konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Je rozdělen do několika samostatných částí (viz 1.1.2).

(2) P Eurokód 7 se týká požadavků na pevnost, stabilitu, použitelnost a životnost konstrukcí. Ostatní požadavky, týkající se např. tepelné nebo zvukové izolace se neuvažují.

(3) P Eurokód 7 se musí používat společně s ENV 1991-1 "Zásady navrhování" Eurokódu 1 "Zásady navrhování a zatížení konstrukcí", který stanoví zásady a požadavky na bezpečnost a použitelnost, popisuje zásady pro navrhování a ověřování a dává pokyny pro příslušná hlediska konstrukční spolehlivosti.

(4) P Eurokód 7 dává pravidla pro výpočet zatížení vzniklého od základové půdy, jako např. zemní tlaky. Číselné hodnoty zatížení na pozemní stavby a inženýrské konstrukce, které se uvažují při navrhování, jsou uvedeny v ENV 1991 Eurokódu 1 " Zásady navrhování a zatížení konstrukcí", který je použitelný pro různé druhy staveb.

(5) P Eurokód 7 se zabývá prováděním pouze v rozsahu, který je nutný k tomu, aby se prokázala jakost stavebních materiálů a výrobků, které mají být použity a míra zručnosti při provádění prací, potřebná na staveništi, aby se vyhovělo předpokladům návrhových pravidel. Pravidla, spojená s prováděním a zručností se musí zpravidla považovat za požadavky minimální, která se mohou dále rozvíjet pro jednotlivé druhy pozemních nebo inženýrských staveb a metod výstavby.

(6) P Eurokód 7 neobsahuje zvláštní požadavky pro návrh na seismické účinky. Doplňková pravidla pro navrhování na seismické účinky, která doplňují nebo upravují pravidla Eurokódu 7 poskytuje Eurokód 8 "Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení".

1.1.2 Rozsah platnosti ENV 1997-2

(1) P Tato předběžná norma předkládá požadavky pro provádění, interpretaci a použití geotechnických laboratorních zkoušek. Cílem normy je zajištění pomoci při navrhování geotechnických konstrukcí. Nenahrazuje národní normy pro zkušební postupy.

(2) Ustanovení tohoto dokumentu platí především pro projekty ve 2. geotechnické kategorii, jak je definováno v 2.1 ENV 1997-1.

(3) P ENV 1997-2 musí být používána ve vazbě na ENV 1997-1.

(4) Pro každou laboratorní zkoušku, zařazenou do tohoto dokumentu, udává předběžná norma cíl a požadavky na provedení zkoušky. Požadavky jsou vztaženy ke zkušebnímu programu, zkušebnímu zařízení, zkušebnímu postupu a k vyhodnocování a vyjádření výsledků zkoušek.


Strana 16

(5) Předmětem této předběžné normy jsou pouze všeobecně používané laboratorní zkoušky. Tyto zkoušky byly vybrány na základě jejich důležitosti v geotechnické praxi, dosažitelnosti v komerčních geotechnických laboratořích a existujícího zkušebního postupu, přijatého v Evropě. Zkoušky méně používané, zvláště náročnější zkoušky, které mohou být důležité pro návrh konstrukcí v rozsahu 3. geotechnické kategorie, jak je definováno v 2.1 ENV 1997-1, jsou zmíněny v souvislosti se zkouškami, které jsou předmětem této předběžné normy. Parametry, potřebné např. pro výpočty metodou konečných prvků (Poissonovo číslo, smykový modul a Youngův modul) nejsou zahrnuty. Očekává se, že aktualizace této předběžné normy budou postupně obsahovat náročnější laboratorní zkoušky, zkoušky nesaturovaných zemin a zkoušky deformačních parametrů.

(6) Tento dokument je určen pro osoby odpovědné za navrhování geotechnických konstrukcí.

1.2 Normativní odkazy

(1) P Do této evropské předběžné normy jsou začleněny formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto předběžnou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

ENV 1991-1:1994     Eurokód 1: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1 Zásady navrhování (Eurocode 1 Basis of design and actions on structures - Part 1 Basis of design)

ENV 1997-1:1994     Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1 Obecná pravidla (Eurocode 7 Geotechnical design - Part 1 General rules)

ENV 1997-3:1999     Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 3 Navrhování na základě polních zkoušek (Eurocode 7 Geotechnical design Part Design assisted by field testing)

1.3 Rozdíl mezi zásadami a aplikačními pravidly

(1) P V závislosti na charakteru jednotlivých odstavců se v této předběžné normě rozlišují zásady a aplikační pravidla.

(2) P Zásady obsahují:

-    obecná ustanovení a definice, pro něž není dovolena žádná alternativa stejně jako;

-    požadavky a výpočetní modely, pro něž není dovolena žádná alternativa, pokud to není výslovně uvedeno.

(3) P Zásady se označují písmenem P, které následuje za číslem odstavce.

(4) P Aplikační pravidla jsou všeobecně přijímaná pravidla, která vyplývají ze zásad a splňují jejich požadavky.

(5) P Připouští se použít alternativní pravidla, odlišná od aplikačních pravidel uvedených v tomto Eurokódu, pokud se prokáže, že alternativní pravidla jsou v souladu s odpovídajícími zásadami.

1.4 Definice

1.4.1 Termíny společné pro všechny Eurokódy

(1) P Termíny obecně používané ve všech Eurokódech jsou definovány v ENV 1991-1 Zásady navrhování.

1.4.2 Termíny společné pro Eurokód 7

(1) P Zvláštní termíny pro Eurokód 7 odpovídají 1.5.2 v ENV 1997-1.

(2) P V následujícím jsou uvedeny termíny použité v této části Eurokódu 7, které doplňují nebo nahrazují termíny definované v 1.5.2 ENV 1997-1:


Strana 17

1.4.2.1 srovnatelná zkušenost (comparable experience): Je definována v 1.5.2 ENV 1997-1. Dodatečně jsou definovány tři třídy srovnatelné zkušenosti:

-      žádná (none): jestliže žádné věrohodné výsledky nejsou k dispozici,

-      střední (medium): jestliže jsou k dispozici údaje pro podobné zeminy, nebo údaje odpovídající zna-lostem dokumentovaným v geotechnické literatuře,

-      velká (extensive): jestliže existuje statistické vyhodnocení a/nebo publikované korelační vztahy, nebo existují výsledky zkoušek na sousední lokalitě.

1.4.2.2 odvozená hodnota (derived value): Odvozená hodnota geotechnické veličiny je hodnota získaná pomocí teorie, korelace nebo empirie z výsledků zkoušek. Odvozené hodnoty tvoří základ pro výběr charakteristických hodnot vlastností základové půdy, které mají být použity pro navrhování geotechnických konstrukcí v souladu s 2.4.3 ENV 1997-1.

1.4.2.3 porušený vzorek (disturbed sample): Vzorek, u kterého byla při jeho odběru změněna struktura, vlhkost a složky zeminy.

1.4.2.4 zkouška vzorku (element test): Zkouška zkušebního vzorku za účelem určení vlastností, při čemž je zkušební vzorek vystaven deformacím, silám, nebo průsakům. Je při tom snaha simulovat podmínky horninového masivu in situ.

1.4.2.5 měřená hodnota (measured value): Je to hodnota měřená v průběhu zkoušky.

1.4.2.6 normálně konsolidovaná zemina (normally consolidated soil): Zemina, jejíž stav odpovídá křivce stlačitelnosti normálně konsolidované zeminy.

1.4.2.7 překonsolidovaná zemina (overconsolidated soil): Zemina, jejíž stav je pod křivkou stla-čitelnosti normálně konsolidované zeminy.

1.4.2.8 třída jakosti (quality class): Zatřídění, kterým se určuje jakost vzorku zeminy. Pro účely laboratorních zkoušek jsou vzorky zemin zatříděny do pěti tříd jakosti, kde 1. třída jakosti představuje neporušený vzorek a 5. třída jakosti vzorek nevhodný k průkaznému zkoušení.

1.4.2.9 prohnětený zkušební vzorek (remoulded specimen): Úplně porušený zkušební vzorek s přibližně přirozenou vlhkostí.

1.4.2.10 zhutněný zkušební vzorek (re-compacted specimen): Vzorek nahutněný do moždíře údery pěchu nebo statickým tlakem.

1.4.2.11 rekonstituovaný zkušební vzorek (re-constituted specimen): Vzorek připravený z pasty (při vlhkosti odpovídající mezi tekutosti jílu nebo vyšší) a potom rekonsolidovaný.

1.4.2.12 rekonsolidovaný zkušební vzorek (re-consolidated specimen): Vzorek stlačený v moždíři nebo v komoře statickým tlakem při možnosti odvodnění.

1.4.2.13 vzorek (sample): Část zeminy nebo skalní horniny odebraná ze základové půdy pomocí vzorkovacího zařízení.

1.4.2.14 zkušební vzorek (specimen): Část vzorku zeminy nebo skalní horniny použitá pro laboratorní zkoušku.

1.4.2.15 zkouška indexu pevnosti (strength index test): Základní zkouška, která poskytuje ukazatel smykové pevnosti bez nároků na poskytnutí representativních hodnot. Výsledky takové zkoušky jsou předmětem značné nejistoty.

1.4.2.16 bobtnání (swelling): Zvětšení objemu vlivem snížení efektivního napětí způsobené buď snížením totálního napětí nebo absorpcí vody při konstantním totálním napětí. Bobtnání je opakem stlačování nebo konsolidace.


Strana 18

1.4.2.17 neporušený vzorek (undisturbed sample): Vzorek, u kterého nedošlo k prakticky žádné významné změně charakteristiky zeminy.

1.5 Značky a jednotky

1.5.1 Značky společné pro všechny Eurokódy

(1) P Značky, užívané společně ve všech Eurokódech, jsou definovány v ENV 1991 "Zásady navrhování".

1.5.2 Značky užívané v Eurokódu 7

(1) P Značky běžně užívané v Eurokódu 7 jsou definovány v 1.8 ENV 1997-1. Značky, používané v této předběžné normě, jsou definovány v příslušném místě textu.-- Vynechaný text --