ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.040.01                                                                                                                Červenec 2000

Požární bezpečnost staveb -
Změny staveb


ČSN 73 0834

 

Fire protection of buildings - Changes of buildings

Sécurité des bâtiments contre l’incendie - Reconstruction des bâtiments

Brandsicherheit der Bauten - Rekonstruktionen der Bauten

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0834 z června 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58348
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 3

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 4

2       Normativní odkazy ................................................................................................................................................................. 4

3       Všeobecně .............................................................................................................................................................................. 5

3.1    Třídění ...................................................................................................................................................................................... 5

3.2    Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu ............................................................................................................... 5

3.3    Změny staveb skupiny I ........................................................................................................................................................ 6

3.4    Změny staveb skupiny II ....................................................................................................................................................... 7

3.5    Změny staveb skupiny III ...................................................................................................................................................... 7

4       Technické požadavky na změny staveb skupiny I ............................................................................................................ 7

5       Technické požadavky na změny staveb skupiny II ........................................................................................................... 8

5.1    Zásady řešení ........................................................................................................................................................................ 8

5.2    Požární zatížení ...................................................................................................................................................................... 9

5.3    Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků ................................................................................................................. 9

5.4    Velikost požárních úseků ................................................................................................................................................... 10

5.5    Stavební konstrukce a prvky ............................................................................................................................................... 10

5.6    Únikové cesty ........................................................................................................................................................................ 15

5.7    Požárně bezpečnostní zařízení .......................................................................................................................................... 19

5.8    Vzduchotechnická zařízení ................................................................................................................................................. 19

5.9    Odstupy .................................................................................................................................................................................. 19

5.10 Zařízení pro protipožární zásah ......................................................................................................................................... 20

Příloha A (normativní)    Technické požadavky na změny staveb bytových domů řešených
podle typových podkladů .................................................................................................................. 21

A.1   Zásady řešení ....................................................................................................................................................................... 21

A.2   Stavební konstrukce ............................................................................................................................................................ 21

A.3   Únikové cesty ........................................................................................................................................................................ 22

A.4   Odstupy .................................................................................................................................................................................. 24

A.5   Zařízení pro protipožární zásah ......................................................................................................................................... 24

Příloha B (normativní)    Technické požadavky na změny staveb památkově chráněných.............................................. 25


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou jde o úplné její přepracování s těmito zásadními změnami:

-      změny staveb skupiny I lze obecně aplikovat, a to i v objektech, ve kterých je požární bezpečnost řešena podle platného kodexu norem požární bezpečnosti staveb;

-      normu lze pro změny staveb (při definovaných podmínkách) použít opakovaně;

-      změny staveb skupiny II lze podle přílohy A uplatnit i pro domy pro bydlení projektované podle typových podkladů (celostátních či krajských variant);

-      změny staveb památkově chráněných se přesněji definují v příloze B;

-      v návaznosti na kodex požárních norem, kde dochází v rámci revizí k výrazným změnám, a to zejména u kmenové ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833, nová norma především:

-      podrobně rozpracovává podmínky hodnocení stávajících stavebních konstrukcí ve vazbě na jejich požadovanou požární odolnost;

-      umožňuje přesnější  posouzení konstrukčních systémů, především ve vazbě na kvalitu konstrukcí používaných v nástavbách staveb;

-      zavádí důsledné použití částečně chráněných únikových cest včetně vstupních podmínek pro jejich dimenzování či posouzení (mezní doby evakuace, mezní počty evakuovaných osob);

-      zpřesňuje hodnocení odstupových vzdáleností stávajících staveb a vymezování požárně nebezpečného prostoru;

-      zpřesňuje požadavky na požárně bezpečnostní zařízení a na zařízení pro protipožární zásah, zvláště pak ve vztahu k vnitřním odběrním místům pro zajištění zásobování požární vodou.

Souvisící ČSN

ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot - Stupeň hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých látek

ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1634-1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů

ČSN EN 1366-1 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-2 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

Citované technické předpisy

Zákon ČNR č.20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších zákonů a související vyhlášky)

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ve znění pozdějších zákonů (úplné znění zákona viz Sbírka zákonů č. 197/1998 - částka 64)

Vyhláška Ministerstva  pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vypracování normy

Zpracovatel: Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a. s., IČO 60193174, Ing. Ivana Karlovská

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení.1)

Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružené normy.

Požární bezpečnost staveb měněných objektů nebo jejich částí se dovoluje vždy řešit i s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem.

Normu lze pro změny staveb použít opakovaně, pokud jsou splněny požadavky 3.2.

Pro změny staveb památkově chráněných platí tato norma v rozsahu přílohy B.

Norma neplatí pro změny těch staveb, které byly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem, kromě:

-      změn staveb skupiny I (viz 3.1 a 3.3);

-      domů pro bydlení projektovaných podle typových podkladů (celostátních či krajských variant) schválených do konce roku 1994 i když byly projektovány podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833; pro změny těchto staveb platí příloha A této normy.

Norma dále neplatí pro konstrukce dodatečné tepelné izolace obvodových stěn, které jsou prováděny bez dalších stavebních úprav (řeší se podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených norem).

Změny staveb skupiny II (viz 3.4) lze pro:

-      shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831),

-      sklady (podle ČSN 73 0845),

-      objekty spojů (podle ČSN 73 0843),

-      sklady a provozovny s hořlavými kapalinami, plyny apod. (např. podle ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 73 5530),

aplikovat pouze v rozsahu, v jakém se na ni příslušné technické normy nebo předpisy odvolávají.-- Vynechaný text --