ČESKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.40                                                                                                                        Únor 2000

Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN P
ENV 1992-4

73 1212

 

Design of concrete structures - Part 4: Liquid retaining and containment structures

Calcul des structures en béton - Partie 4: Structures de soutènement et réservoirs

Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 4: Stütz- und Behälterbauwerke aus beton

Tato norma je českou verzí evropské předběžné normy ENV 1992-4:1998. Evropská předběžná norma ENV 1992-4:1998 má status české předběžné normy.

This standard is the Czech version of the European Prestandard ENV 1992-4:1998. The European Prestandard ENV 1992-4:1998 has the status of a Czech Prestandard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58098
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1992-4 (Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se spolu s ENV 1992-4 použije pro návrh stavebních konstrukcí v České republice.

Účelem NAD je upřesnit informace a doplnit chybějící informace. Údaje NAD jsou na území České republiky nadřazeny odpovídajícím údajům ENV.

ENV 1992-4:1998 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) pro vytvoření obecných pravidel pro navrhování konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva, zdiva a hliníkových slitin, projektování v oboru geotechniky a konstrukcí v seizmických oblastech.

Tato předběžná evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy k oběma dokumentům se zasílají Českému normalizačnímu institutu, Biskupský dvůr č. 5, 110 02 Praha 1.

Tuto normu lze použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1201, ČSN 73 1208 a ČSN 73 5570.

Národní normy týkající se předmětu této normy jsou ponechány v platnosti.

Citované normy

ENV 206

zavedena v ČSN P ENV 206 Beton - Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení (73 2403);

ENV 1991-1

zavedena v ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: Zásady navrhování (73 0035);

ENV 1991-4

zavedena v ČSN P ENV 1991-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží (73 5570);

ENV 1992-1-1

zavedena v ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1201);

ENV 1992-1-2

zavedena v ČSN P ENV 1992-1-2 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru (73 1201);

ENV 1997-1

zavedena v ČSN P ENV 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla (73 1000);

ENV 1998-1-1

zavedena v ČSN P ENV 1998-1-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1-1: Obecné zásady - Seizmická zatížení a obecné požadavky na konstrukce (73 0036);

Změny v označování Částí v ČSN P ENV 1992-4 oproti ČSN P ENV 1992-1-1:

Část 1-2: dříve Část 10;

Část 1-3: dříve Část 1B;

Část 1-4: dříve Část 1C;

Část 1-5: dříve Část 1D;

Část 1-6: dříve Část 1A;

Část 1-E nebyla zpracována. Posouzení na únavu obsahuje ČSN P ENV 1992-2.

Vypracování normy

Zpracovatel:

ČVUT v Praze Fakulta stavební, IČO 68407700, Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.,
Doc. Ing. Jiří Krátký, CSc. a Ing. Richard Schejbal

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

 

EVROPSKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA                                                                   ENV 1992-4

EUROPEAN PRESTANDARD                                                                             Prosinec 1998

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM

ICS 91.010.30; 91.080.40

Deskriptory: civil engineering, buildings, concrete structures, design, building codes, computation

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky

Eurocode 2: Design of concrete structures -
Part 4: Liquid retaining and contaiment structures

 

Eurocode 2: Calcul des structures en béton -
Partie 4: Structures de soutènement et réservoirs

Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 4: Stütz- und Behälterbauwerke aus Beton

Tato evropská předběžná norma (ENV) byla schválena CEN 1997-05-27 jako výhledová norma pro dočasné užívání.

Doba platnosti této normy je omezena zpočátku na 3 roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zvláště toho, zda ENV může být změněna na evropskou normu (EN).

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této ENV stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, pokud jsou s ENV v rozporu, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1998 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                   Ref. č. ENV 1992-4:1998 E
                         množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                      Strana

Předmluva

6

1

Úvod

8

1.1

Rozsah platnosti

8

1.1.2

Rozsah platnosti Části 4 Eurokódu 2

8

1.7

Zvláštní značky používané v Části 1 Eurokódu 2

8

1.7.5

Zvláštní značky používané v Části 4 Eurokódu 2

8

2

Zásady navrhování

9

2.2

Definice a klasifikace

9

2.2.2

Zatížení

9

2.2.2.3

Reprezentativní hodnoty nahodilých zatížení

9

2.3

Návrhové požadavky

10

2.3.1

Všeobecně

10

2.3.2

Mezní stavy únosnosti

10

2.3.2.2

Kombinace zatížení

10

2.3.3

Dílčí součinitele spolehlivosti pro mezní stavy únosnosti

10

2.3.3.1

Dílčí součinitele spolehlivosti zatížení konstrukcí

10

2.3.4

Mezní stavy použitelnosti

11

2.5

Výpočet konstrukce

11

2.5.1

Všeobecná ustanovení

11

2.5.1.1

Všeobecně

11

2.5.6

Stanovení účinků teploty

11

2.5.6.1

Všeobecně

11

3

Vlastnosti materiálů

13

3.1

Beton

13

3.1.2

Obyčejný beton

13

3.1.2.5.4

Součinitel teplotní roztažnosti

13

3.1.2.5.5

Dotvarování a smršťování

13

3.1.2.5.6

Specifická tepelná kapacita betonu

13

3.1.2.6

Vývin tepla a průběh teploty vyvolané hydratací

14

4

Návrh průřezů a prvků

14

4.1

Požadavky na trvanlivost

14

4.1.6

Obrus

14

4.1.6.1

Všeobecně

14

4.1.7

Povrchy konstrukcí nádrží na pitnou vodu

14

4.2

Návrhové údaje

14

4.2.1

Beton

14

4.2.1.5

Teplotní účinky vyvolané hydratací cementu

14

4.3

Mezní stavy únosnosti

14

4.3.2

Smyk

14

4.3.2.1

Všeobecně

14

4.3.2.4

Prvky vyžadující návrh smykové výztuže

14


Strana 5

 

 

 

Strana

4.3.2.4.4

Metoda příhradové analogie s proměnným úhlem tlakových diagonál

14

4.3.6

Návrh na výbuch prachu

15

4.3.6.1

Všeobecně

15

4.3.6.2

Návrh prvků konstrukce

15

4.4

Mezní stavy použitelnosti

15

4.4.2

Mezní stavy trhlin

15

4.4.2.1

Všeobecné předpoklady

15

4.4.2.3

Omezení rozvoje trhlin bez přímého výpočtu

16

4.4.2.4

Výpočet šířky trhliny

17

4.4.2.5

Minimalizace vzniku trhlin v důsledku omezení poškozujících přetvoření

19

5

Konstrukční ustanovení

20

5.3

Předpínací součásti

20

5.3.3

Vzdálenosti ve vodorovném a svislém směru

20

5.3.3.2

Dodatečné napínání

20

5.3.4

Kotvy a spojky předpínací výztuže

20

5.4

Prvky konstrukce

20

5.4.7

Železobetonové stěny

20

5.4.7.5

Spojení stěn v rohu

20

5.4.7.6

Opatření pro dilatační spáry

20

5.4.9

Předpjaté stěny

21

5.4.9.1

Minimální průřezové plochy betonářské výztuže

21

Informativní dodatek 105: Účinek teploty na vlastnosti betonu

22

Informativní dodatek 106: Výpočet poměrného přetvoření a napětí v průřezech neporušených trhlinami
namáhaných omezením vynucených přetvoření


24

Informativní dodatek 107: Výpočet průsaku trhlinami v prvcích zadržujících kapaliny

26


Strana 6

Předmluva

Účel Eurokódů

(1)      Eurokódy pro stavební konstrukce představují soubor norem pro konstrukční a geotechnické navrhování pozemních a inženýrských staveb.

(2)      Vztahují se na provádění a kontrolu pouze v rozsahu nezbytném k určení jakosti staveb a úrovně stavebních prací potřebných pro splnění požadavků pravidel navrhování.

(3)      Dokud nebude k dispozici soubor vzájemně sladěných technických předpisů pro výrobky a pro metody jejich zkoušení, budou některé Eurokódy pro stavební konstrukce zahrnovat některá tato hlediska v informativních dodatcích.-- Vynechaný text --