ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.080.01                                                                                                                        Únor 2000

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací -
Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN
EN 1366-1

73 0857

Platí od 2000-07-01

Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts

Essais de resistance au feu des installations techniques - Partie 1: Conduits

Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 1: Leitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1366-1:1999. Evropská norma EN 1366-1:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1366-1:1999. The European Standard EN 1366-1:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozí normy

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 73 0857 z 22. 2. 1991.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58086
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma v porovnání s předchozí normou vychází ze stejné koncepce (vzduchotechnické potrubí namáhané ohněm zevnitř nebo z venku, vodorovné nebo svislé), avšak přesněji definuje způsob zkoušení, provedení zkušebních vzorků a zkušebního zařízení a je i přesnější v hodnocení vlastností zkoušeného potrubí.

Citované normy

prEN 520 dosud nezavedena

EN 1363-1 zavedena v ČSN EN 1363-1 (72 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2 (72 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN 1366-2 zavedena v ČSN EN 1366-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

prEN 1366-5 dosud nezavedena

prEN 1366-8 dosud nezavedena

prEN 1507 dosud nezavedena

prEN ISO 13943 dosud nezavedena

EN 20898-1 zavedena v ČSN EN 20898-1 (02 1005) Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 1: Šrouby (idt ISO 898-1: 1988)

EN ISO 5167-1 zavedena v ČSN ISO 5167-1 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku - Část 1: Clony, dýzy a Venturiho trubice vložené do zcela vyplněného potrubí kruhového průřezu (idt ISO 5167-1:1991 a idt EN ISO 5167-1/A1:1998)

ISO 5221 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Vypracování normy

Zpracovatel: Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a.s., IČO 60193174, Ing. Jiří Šefc

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnosti staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1366-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Srpen 1999
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.220.50

Deskriptory: buildings, ventilation, pipelines, fire tests, fire resistance, testing conditions, leaktightness, thermal insulation

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací -
Část 1: Vzduchotechnická potrubí

Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts

 

Essais de resistance au feu des installations
techniques - Partie 1: Conduits

Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen -
Teil 1: Leitungen

Tato Evropská norma byla schválena CEN 1999-02-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska,Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

 

© 1999 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                Ref. č. EN 1366-1:1999 E
                            množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva ................................................................................................................................................................................ 5

Úvod .......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy ........................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy ...................................................................................................................................................... 7

3          Definice ........................................................................................................................................................................ 7

4          Zkušební zařízení ....................................................................................................................................................... 8

5          Zkušební podmínky ................................................................................................................................................... 9

6          Zkušební vzorek .......................................................................................................................................................... 9

7          Instalace zkušebního vzorku................................................................................................................................... 11

8          Kondicionování.......................................................................................................................................................... 12

9          Použité přístroje........................................................................................................................................................ 13

10        Postup při zkoušce................................................................................................................................................... 13

11        Kritéria chování.......................................................................................................................................................... 15

12        Protokol o zkoušce................................................................................................................................................... 15

13        Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky ............................................................................................................. 16

příloha a - (informativní) Všeobecný návod .................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tato evropské norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost budov“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU pro stavební výrobky.

EN 1366 „Zkoušení požární odolnosti provozních instalací“ sestává z následujících částí:

Část 1: Vzduchotechnická potrubí

Část 2: Požární klapky

Část 3: Těsnění prostupů (připravuje se)

Část 4: Těsnění spár (připravuje se)

Část 5: Provozní potrubí a šachty (připravuje se)

Část 6: Zdvojené podlahy (připravuje se)

Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů (připravuje se)

Část 8: Potrubí pro odvod kouře (připravuje se)

Část 9: Potrubí pro odvod kouře ze samostatného úseku (připravuje se)

Část 10: Kouřové klapky (připravuje se)


Strana 6

Úvod

Účelem této zkoušky je stanovit schopnost reprezentačního potrubí nebo potrubní soustavy, které jsou součástí systému vzduchotechnického rozvodu, odolávat šíření požáru z jednoho požárního úseku do druhého při působení ohně zevnitř nebo zvnějšku potrubí. Lze ji aplikovat na svislá i vodorovná potrubí rozvětvená i nerozvětvená, přičemž se berou v úvahu spoje a vyústky, stejně tak jako závěsná zařízení a místa prostupů.

Při zkoušce se měří doba, po kterou potrubí, specifikovaných rozměrů a zavěšené jako v praxi, vyhoví definovaným kritériím, je-li vystaveno ohni (samostatně) jak zevnitř, tak i zvnějšku potrubí.

Všechna potrubí jsou v peci ve všech směrech zcela zakotvena. Vně pece jsou potrubí vystavená ohni zvnějšku zkoušena bez zakotvení, zatímco potrubí vystavená ohni zevnitř (pouze vodorovná) se zkouší zakotvená.

Při zkoušce se uvažuje vliv namáhání ohněm zvnějšku, při konstantním podtlaku 300 Pa v potrubí, nebo vliv namáhání ohněm zevnitř, a to buď bez proudění vzduchu nebo s nuceným pohybem vzduchu rychlostí 3 m . s-1.

Do potrubí vystavenému ohni zevnitř je dodáván vzduch způsobem, který představuje stav „vypnutý ventilátor“ a „zapnutý ventilátor“ tak, jak je to možné ve skutečnosti.

Upozornění

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky požární odolnosti musí věnovat pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí uvolňování toxických a/nebo škodlivých kouřů a plynů. Mechanické a manipulační nebezpečí může vzniknout i během montáže zkušebních vzorků nebo konstrukcí, jejich zkoušení a odstraňování zbytků po zkoušce.

Je nutno posoudit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní opatření. Je nutno vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci musí být patřičně vyškoleni. Pracovníci laboratoře musí prokázat, že trvale dodržují písemné bezpečnostní pokyny.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část EN 1366 specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti svislých a vodorovných vzduchotechnických potrubí za normových podmínek požáru. Zkouška hodnotí chování potrubí vystaveného požáru z vnějšku (potrubí A) a požáru zevnitř potrubí (potrubí B). Tato norma se užívá ve spojení s EN 1363-1.

Všeobecný návod a základní informace jsou uvedeny v příloze A.

Tato evropská norma neplatí pro:

a)       potrubí, jejichž požární odolnost závisí na požární odolnosti podhledu;

b)       potrubí, obsahující požární klapky v místech, kde procházejí požárně dělicími konstrukcemi;

c)       dveře nebo kontrolní otvory, pokud nejsou včleněny do zkoušeného potrubí;

d)       dvou- nebo třístranná potrubí;

e)       upevnění závěsných zařízení ke stropům a stěnám.

Hodnocení požárních klapek viz EN 1366-2.

Hodnocení potrubí pro odvod kouře viz prEN 1366-8.

Hodnocení provozních potrubí a šachet viz prEN 1366-5.-- Vynechaný text --