ČESKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.40                                                                                                                        Únor 2000

Navrhování betonových konstrukcí -
Část 3: Betonové základy

ČSN P
ENV 1992-3

73 1210

 

Design of concrete structures - Part 3: Concrete foundations

Calcul des structures en béton - Partie 3: Structures de fondations

Plannung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 3: Fundamente

Tato norma je českou verzí evropské předběžné normy ENV 1992-3:1998. Evropská předběžná norma ENV 1992-3:1998 má status české předběžné normy.

This standard is the Czech version of the European Prestandard ENV 1992-3:1998. The European Prestandard ENV 1992-3:1998 has the status of a Czech Prestandard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58081
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1992-3 (Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se spolu s ENV 1992-3 použije pro návrh stavebních konstrukcí v České republice.

Účelem NAD je doplnit chybějící informace vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty definované jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území České republiky nadřazeny odpovídajícím údajům ENV.

ENV 1992-3:1998 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) pro vytvoření obecných pravidel pro navrhování konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva, zdiva a hliníkových slitin, projektování v oboru geotechniky a konstrukcí v seizmických oblastech.

Tato předběžná evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy k oběma dokumentům se zasílají Českému normalizačnímu institutu, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.

Národní normy týkající se předmětu této normy zůstávají v platnosti.

Citované normy

ENV 206           zavedena v ČSN P ENV 206 Beton - Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení (73 2403)

ENV 1991-1      zavedena v ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování (73 0035)

ENV 1992-1-1    zavedena v ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1201)

ENV 1992-1-6    zavedena v ČSN P ENV 1992-1-6 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-6: Obecná pravidla - Konstrukce z prostého betonu (73 1201)

ENV 1997-1      zavedena v ČSN P ENV 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla (73 1000)

ENV 1998-1-1    zavedena v ČSN P ENV 1998-1-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1-1: Obecné zásady - Seizmická zatížení a obecné požadavky na konstrukce (73 0036)

EN 1536           zavedena v ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty (73 1031)

ENV 13670-1     dosud nezavedena - viz NAD článek 4.5

EN 12794          dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Fakulta stavební Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100 Prof. Ing. Jiří Bradáč, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

 

EVROPSKÁ Předběžná NORMA                                                                   ENV 1992-3

EUROPEAN preSTANDARD                                                                             Prosinec 1998

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM

ICS 91.010.30                                                                                                                                       

Deskriptory: civil engineering, concrete structures, foundations, design, building codes, computation

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 3: Betonové základy

Eurocode 2: Design of concrete structures -
Part 3: Concrete foundations

 

Eurocode 2: Calcul des structures en béton -
Partie 3: Structures de fondations

Eurocode 2: Plannung von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 3: Fundamente

Tato evropská předběžná norma (ENV) byla schválena CEN 1996-11-28 jako výhledová norma pro dočasné užívání.

Doba platnosti této normy je omezena zpočátku na 3 roky. Po 2 letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zvláště toho, zda ENV může být změněna na evropskou normu (EN).

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této ENV stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, pokud jsou s ENV v rozporu, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1998 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkolliv                                  Ref. č. ENV 1992-3:1998 E
                         množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

 

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva

6

1

Úvod

8

1.1

Rozsah platnosti

8

1.1.4

Rozsah platnosti Části 3 Eurokódu 2

8

1.4

Definice

8

1.4.3

Speciální názvy užívané v části 3 Eurokódu 2

8

2

Zásady navrhování

8

2.1

Základní požadavky

8

2.3

Požadavky pro návrh

8

2.3.3

Dílčí součinitele spolehlivosti mezních stavů únosnosti

8

2.3.3.1

Dílčí součinitele spolehlivosti zatížení

8

2.3.3.2

Dílčí součinitele spolehlivosti materiálu

9

2.5

Výpočet konstrukce

9

2.5.3.8

Vysoké základy a pilotové prahy

9

2.5.6

Zvláštní požadavky na základy

9

2.5.6.1

Všeobecně

9

2.5.6.2

Návrhové modely nízkých základů

9

2.5.6.3

Pilotové základy

9

3

Vlastnosti materiálů

10

3.1

Beton

10

3.1.1

Všeobecně

10

3.1.2

Obyčejný beton

10

3.1.2.4

Pevnostní třídy betonu

10

3.1.3

Největší velikost zrn kameniva

10

3.5

Distanční tělíska

10

4

Návrh průřezů a prvků

10

4.1

Požadavky na trvanlivost

10

4.1.3

Navrhování

10

4.1.3.3

Krytí výztuže betonem

10

4.3

Mezní stavy únosnosti

11

4.3.1

Mezní stav únosnosti při namáhání ohybem a osovou silou

11

4.3.1.4

Základy

11

4.3.1.4.1

Prostý beton

11

4.3.4

Protlačení

11

4.3.4.1

Všeobecně

11

4.3.4.2

Rozsah platnosti a definice

12

4.3.4.2.2

Kritický obvod

12

4.3.5

Mezní stavy únosnosti vyvolané přetvořením konstrukce (vybočením)

12

4.3.5.1

Rozsah platnosti a definice

12

4.4

Mezní stavy použitelnosti

12

4.4.2

Mezní stavy trhlin

12


Strana 5

 

 

 

Strana

4.4.2.1

Všeobecně

12

5

Konstrukční ustanovení

12

5.1

Všeobecně

12

5.4.9

Zvláštní požadavky na základy

12

5.4.9.1

Kotvení výztuže

12

5.4.9.2

Konstrukční prvky

12

5.4.9.2.1

Pilotové prahy

12

5.4.9.2.2

Patky a vysoké základy

13

5.4.9.2.3

Ztužující trámy

13

5.4.9.2.4

Patky na skalním podloží

14

5.4.9.2.5

Vrtané piloty

14

6

Výstavba a úroveň prací

15

6.2

Tolerance

15

6.2.1

Tolerance - všeobecně

15

6.2.2

Tolerance z hlediska bezpečnosti konstrukce

15

6.2.2.1

Všeobecně

15

6.2.2.2

Piloty

15

6.3

Pravidla výstavby

15

6.3.5

Podrobná pravidla pro základy

15

6.3.5.1

Všeobecně

15

6.3.5.2

Plošné základy

15

6.3.5.2.1

Výkopy

15

6.3.5.2.2

Podkladový beton

16

6.3.5.2.3

Ukládání a hutnění betonu

16

6.3.5.3

Ošetřování

16

6.3.5.4

Piloty a pilotové prahy

16

7

Operativní řízení jakosti

16

7.5

Operativní řízení návrhu

16

7.6

Operativní řízení výroby a provádění

16

7.6.5

Kontrola během provádění

16

7.6.5.1

Všeobecné požadavky

16

Dodatek 1: Doplňující ustanovení pro určování účinků časově závislých přetvoření betonu

18

Dodatek 2: Nelineární výpočet

18

Dodatek 3: Doplňující ustanovení o mezních stavech únosnosti vyvolaných přetvořením konstrukce

18

Dodatek 4: Posouzení přetvoření výpočtem

18

Informativní dodatek 105: Interakce podloží - konstrukce

19

Informativní dodatek 106: Kotvení pomocí přivařených prutů

21

Informativní dodatek 107: Kotvení výztužných prutů v základových patkách a stěnách

23

Informativní dodatek 108: Základy strojů

24


Strana 6

Předmluva

Účel Eurokódů

(1)      Eurokódy pro stavební konstrukce představují soubor norem pro konstrukční a geotechnické navrhování pozemních a inženýrských staveb.

(2)      Vztahují se na provádění a kontrolu pouze v rozsahu nezbytném k určení jakosti staveb a úrovně stavebních prací potřebných pro splnění požadavků pravidel navrhování.

(3)      Dokud nebude k dispozici soubor vzájemně sladěných technických předpisů pro výrobky a pro metody jejich zkoušení, budou některé Eurokódy pro stavební konstrukce zahrnovat některá tato hlediska v informativních přílohách.-- Vynechaný text --