ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.10; 93.080.01

Červen 1998

Navrhování a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací

ČSN 73 6133


 

 

 

Road earthwork - design and execution

Projet et mise en oeuvre de la corps de la route

Entwurf und Ausführung des Strabenkörpers

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 3051 Úprava spraší a sprašových zemin z 17.4.1975, ČSN 73 3052 Násypy, zásypy a obsypy z popela a popílku z 2.4.1976 a ČSN 73 3053 Násypy z kamenité sypaniny (Návrh) z 30.11.1977.

Tato norma dále nahrazuje články 120 až 128 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic z 5. 6.1985.

 

Ó Český normalizační institut, 1998
52174


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

1

Předmět normy

7

2

Normativní odkazy

7

2.1

Odkazy na normy

7

2.2

Odkazy na další předpisy

9

3

Termíny a definice

9

3.1

Druhy a vlastnosti zemin a kamenitých sypanin

10

3.2

Druhotné suroviny

11

3.3

Zemní těleso, jeho části a vlastnosti

11

3.4

Termíny a definice z oblasti geosyntetik

12

3.5

Termíny a definice z oblasti speciálních konstrukcí

4

4

Materiály zemního tělesa - vlastnosti

15

4.1

Zeminy nezlepšené

15

4.2

Zemina zlepšená

16

4.3

Kamenitá sypanina

17

4.4

Sypanina z druhotných surovin

18

4.4.1

Stabilizovaný a nestabilizovaný popílek a/nebo popel

18

4.4.2

Hlušinová sypanina

19

4.4.3

Recyklované materiály

21

4.5

Geotextilie a další geosyntetické materiály

21

4.6

Materiály pro speciální zemní konstrukce

23

5

Návrh zemního tělesa

23

5.1

Všeobecně

23

5.2

Geotechnické poměry staveniště, složitost stavby a geotechnické kategorie

23

5.3

Geotechnické vlastnosti zemin, skalních hornin a druhotných materiálů

24

5.4

Mezní stavy

26

5.5

Návrh zemního tělesa na základě výpočtu

26

5.5.1

Výpočetní modely

26

5.5.2

Ztráta celkové stability (únosnosti)

27

5.5.3

Porušení erozí, vnitřní erozí a vztlakem

28

5.5.4

Deformace zemního tělesa

28

5.5.5

Mezní hodnoty deformace

29

5.5.6

Tvar zemního tělesa

29

5.6

Zatížení

30

5.7

Návrh zemního tělesa přijetím vzorových řešení

30

5.7.1

Všeobecně

30

5.7.2

Svahy zářezu

30


Strana 3

5.7.3

Svahy násypu

31

5.8

Observační metoda

31

6

Podloží násypu

32

6.1

Všeobecně

32

6.2

Konstrukční požadavky

33

6.2.2

Neúnosné podloží násypu

33

6.2.3

Podloží násypu z vátého písku

35

6.3

Úprava podloží násypu

35

6.3.1

Všeobecně

35

6.3.2

Zlepšení zemin v podloží násypu

35

7

Násyp

36

7.1

Obecné zásady návrhu a stavby násypu

36

7.1.1

Všeobecně

36

7.1.2

Konstrukční požadavky

36

7.1.3

Stavba násypu

36

7.2

Prostý násyp

38

7.2.1

Všeobecně

38

7.2.2

Konstrukční požadavky na prostý násyp

38

7.2.3

Stavba prostého násypu

38

7.3

Násyp ze zlepšené zeminy

38

7.3.1

Všeobecně

38

7.3.2

Konstrukční požadavky. Návrh zlepšení a stabilizace zemin

39

7.3.3

Stavební práce

39

7.4

Vrstevnatý násyp

41

7.4.1

Všeobecně

41

7.4.2

Konstrukční požadavky

42

7.4.3

Stavba vrstevnatého násypu

42

7.5

Vyztužený násyp

43

7.5.1

Všeobecně

43

7.5.2

Konstrukční požadavky

47

7.5.3

Stavba vyztuženého násypu

50

7.6

Násyp ze spraše a sprašové hlíny

51

7.6.1

Všeobecně

51

7.6.2

Konstrukční požadavky

51

7.6.3

Stavba násypu ze spraše

52

7.7

Násyp z vátého písku

52

7.7.1

Všeobecně

52

7.7.2

Konstrukční požadavky

52

7.7.3

Stavba násypu z vátého písku

53

7.8

Násyp z kamenité a balvanité sypaniny

53

7.8.1

Všeobecně

53

7.8.2

Konstrukční požadavky

54


Strana 4

7.8.3

Stavba násypu z kamenité sypaniny

55

7.9

Násyp z popílku a popela

57

7.9.1

Všeobecně

57

7.9.2

Konstrukční požadavky

58

7.9.3

Stavba násypů, zásypů a obsypů z popílku a popela

59

7.10

Přechodová oblast mostu a přesypaný objekt

59

8

Zářez a odřez

60

8.1

Všeobecně

60

8.2

Konstrukční požadavky

60

8.3

Stavba zářezu a odřezu

61

9

Aktivní zóna, zemní pláň

62

9.1

Všeobecně

62

9.2

Konstrukční požadavky

63

9.2.1

Podloží vozovky ze zemin

63

9.2.2

Skalní podloží vozovky

63

9.3

Stavba aktivní zóny

64

9.3.1

Zlepšení zeminy v aktivní zóně

64

9.3.2

Přípustné odchylky a nerovnosti pláně

65

9.3.3

Míra zhutnění a přetvárné charakteristiky pláně

65

9.3.4

Ochrana zemní pláně

65

10

Zkoušení

65

10.1

Průkazní zkoušky

65

10.2

Kontrolní zkoušky

67

10.2.1

Kontrolní zkoušky zemin a jiných sypanin

67

10.2.2

Kontrolní zkoušky zlepšených zemin

68

10.2.3

Kontrolní zkoušky vyztužených zemin

69

10.3

Přejímací zkoušky

70

10.3.1

Podloží násypu

70

10.3.2

Aktivní zóna a zemní pláň

70

10.3.3

Svahy

71

11

Převzetí prací

71

12

Geotechnické sledování

71

12.1

Všeobecně

71

12.2

Měření

71

Příloha A(normativní) Vlastnosti geotextilií - Tabulka A.1

73

Příloha B(normativní) Požadavky na základní funkce geosyntetických materiálů

74

Příloha C(informativní) Souvisící předpisy

76


Strana 5

Předmluva

Touto normou se řeší problematika návrhu a stavby zemního tělesa pozemních komunikací, tj. násypu, zářezu a odřezu, která byla zčásti obsažena jednak v ČSN 73 3051, ČSN 73 3052 a ČSN 73 3053, které tato norma nahrazuje, a dále problematika obsažená v bývalých oborových normách (ON 73 3054, ON 73 6183, ON 73 6184, ON 73 6185, ON 73 6196, ON 72 1516).

 

Změny proti předchozím normám

Oproti ČSN 73 3051 je úprava spraší a sprašových zemin řešena obecně spolu s ostatními druhy zemin, oproti ČSN 73 3052 jsou v normě podrobněji formulovány zásady a podmínky použití popílků a popelů do zemního tělesa s ohledem na nové právní předpisy. Ustanovení ČSN 73 3053 jsou včleněna do normy jako samostatná část s tím, že požadavky na uspořádání a vyhodnocení zhutňovací zkoušky jsou převedeny do ČSN 72 1006:1998.

 

Obdobné zahraniční normy

BS 1377   Soils for civil engineering purposses (Zeminy pro inženýrské stavby), 1990

DIN 18 196   Erd - und Grundbau. Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke (Zemní práce a zakládání. Klasifikace zemin pro stavební techniku), 1988

NF P 11-300   Exécution des terrassements. Clasification des matériaux utulisables dans la construction des remblais et des couches de forme d´infrastructures routicres. (Zemní práce. Klasifikace materiálů používaných na stavbu násypů a podloží vozovky silniční infrastruktury), 1992

STN 73 6133   Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií. (Stavba silnic. Těleso pozemních komunikací)

BS 6906:Part 5 (1991) Methods of test for geotextiles. Determination of creep. (Metody zkoušení geotextilií. Stanovení creepu)

BS 6906:Part 8 (1991) Methods of test for geotextiles. Determination of sand - geotextilie frictional behaviour by direct shear. (Metody zkoušení geotextilií. Stanovení smykových vlastností soustavy písek-geotextilie přímým smykem)

ISO 10319:1993   Geotextiles - Wide width tensile test (Tahová zkouška na širokém pruhu)

 

Souvisící ČSN

ČSN 72 1011   Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin

ČSN 72 1013   Laboratorní stanovení meze plasticity zemin

ČSN 72 1014   Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin

ČSN 72 1019   Laboratorní stanovení smršťování zemin

ČSN 72 1022   Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

ČSN 72 1025   Laboratorní stanovení pevnosti jemnozrnných zemin v prostém tlaku

ČSN 72 1026   Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou

ČSN 72 1027   Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin v edometru

ČSN 72 1070   Stanovení pH keramických surovin a hmot

ČSN 72 1170   Zkoušení kameniva pro stavební účely. Základní ustanovení

ČSN 72 1510   Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace

ČSN 73 0020   Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

ČSN 73 0039   Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení

ČSN 73 1214   Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi

ČSN 73 3040   Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia (Návrh)

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení


Strana 6

ČSN 73 6006   Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

ČSN 73 6177   Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

ČSN 73 6190   Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

ČSN 73 6192   Rázové zatěžovací zkoušky podloží a vozovek

ČSN 73 6200   Mostní názvosloví

ČSN 73 6823   Úpravy vodních toků s malým povodím

ČSN 75 7111   Jakost vod. Pitná voda

ČSN 80 0001   Textilie. Třídění a základní názvy

ČSN 80 0240   Vlna. Stanovení průměru vláken metodou mikroprojekce

ČSN 80 0843   Plošné textilie. Zjišťování délky a šířky

ČSN 80 0872   Tkaniny. Zjišťování pevnosti v tahu. Metoda Grab

ČSN 80 3009   Plošné textilie. Značení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, Vinohrady 10, 639 00  Brno, IČO 44994575, Ing.Vladimír Kuchta, CSc., ve spolupráci s: Ing.Vítězslav Herle (SG-Geotechnika a. s. Praha), doc. Ing. Vlastimil Bílek, CSc., Ing. Marie Birnbaumová (Ředitelství silnic a dálnic Praha) a další

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace, TNK 41 Geotechnika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová


Strana 7

1   Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Platí pro novostavby, přeložky a rekonstrukce zemního tělesa tvořeného z přírodních zemin a pevných hornin, z charakteristických druhů těchto sypanin, (z kamenitých sypanin, ze spraše, z vátého písku apod.), nebo z upravených sypanin (zlepšení soudržných zemin, zlepšení a stabilizace eluvií krystalických hornin), popř. z druhotných surovin (popílků a popelů, recyklovaných materiálů apod.) zabudovaných do zemního tělesa homogenního nebo vrstevnatého typu. Platí dále pro násypy vyztužené geotextiliemi nebo jinými výztužnými prvky.

 -- Vynechaný text --