ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.10                                                                                                                                  Červen 1998

Stavební prvky a stavební konstrukce -
Tepelný odpor a součinitel prostupu
tepla - Výpočtová metoda

ČSN
EN ISO 6946

73 0558

 

Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance  - Calculation  method

Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul

Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6946:1996. Evropská norma EN ISO 6946:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European standard EN ISO 6946:1996. This European standard EN ISO 6946:1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se částečně nahrazují a doplňují tabulky D.1 a E.1 ČSN 73 0540-3 z května 1994. Dále se nahrazuje vztah (3.6) v článku 3.2.1, částečně se nahrazuje a doplňuje článek 3.2.3 a článek 3.2.4 ČSN 73 0540-4 z května 1994.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          52034
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO/DIS 10456.2 dosud nezavedena, nahrazena ISO 10456:1997

ISO 7345:1987 identická s EN ISO 7345:1995, zavedena v ČSN EN ISO 7345 Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice (73 0553)

ISO/FDIS 13789 :1997 dosud nezavedena

ISO/DIS 13370:1994 dosud nezavedena

ISO 10211-1:1995 identická s EN ISO 10211-1:1995, zavedena v ČSN EN ISO 10211-1 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchová teplota - Část 1: Základní výpočtové metody (73 0553)

ISO/DIS 10211-2:1995 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 73 0540-1    Tepelná ochrana budov - Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování  a ověřování

ČSN 73 0540-2    Tepelná ochrana budov - Část 2: Funkční požadavky

ČSN 73 0540-3    Tepelná ochrana budov - Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4    Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 06 0210       Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje značky použité v normě a jejich porovnání se značkami užívanými v souvisících ČSN.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří ŠÁLA - MODI, Praha, IČO 11232994, Ing. Jiří Šála, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 43  Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN ISO 6946

EUROPEAN STANDARD                                                                                 Srpen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.120.10  

Deskriptory: thermal insulation, buildings, components, building elements, thermal properties, heat transfer, determination, thermal resistance, thermal transmittance, rules of calculation.

 

Stavební prvky a stavební konstrukce -
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla -
Výpočtová metoda (ISO 6946:1996)

 

 

Building Components and building elements -
Thermal resistance and thermal transmittance -
Calculation  method 

(ISO 6946:1996)

 

Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul (ISO 6946:1996)

Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangkoeffizient - Berechnungsverfahren (ISO 6946:1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-05-24. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný v technické komisi CEN/TC 89 „Tepelná ochrana budov a stavebních konstrukcí“, jehož sekretariát řídí  SIS, ve spolupráci s Technickou komisí ISO/TC 163 „Tepelné izolace“.

Této evropské normě bude nejpozději do února 1997 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do prosince 1997.

Poznámka: Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod............................................................................................................................................................................................... 6

1 Předmět normy......................................................................................................................................................................... 6

2 Normativní odkazy.................................................................................................................................................................... 6

3 Definice a značky...................................................................................................................................................................... 6

4 Podstata metody ...................................................................................................................................................................... 7

5 Tepelné odpory......................................................................................................................................................................... 8

6 Odpor konstrukce při prostupu tepla.................................................................................................................................. 10

7 Součinitel prostupu tepla...................................................................................................................................................... 13

Příloha A  (normativní)  Odpor při přestupu tepla............................................................................................................... 14

Příloha B  (normativní)  Tepelný odpor nevětraných vzduchových vrstev........................................................................ 16

Příloha C  (normativní)  Výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí se zkosenými vrstvami................................ 18

Příloha D  (normativní)  Korekce součinitele prostupu tepla............................................................................................ 20

Příloha E  (informativní)  Příklady korekcí pro vzduchové dutiny....................................................................................... 22

Příloha ZA   Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi.............. 24

Národní příloha NA (informativní) Porovnání písmenných značek.................................................................................. 25


Strana 6

Úvod

Součinitel prostupu tepla vypočtený podle této normy je vhodný ke stanovení tepelného toku stavebními prvky, které jsou v rámci působnosti této normy.

Ve většině případů může být tepelný tok vypočten z následujících teplot:

-      vnitřní:  výsledná suchá teplota;

-      vnější:   teplota vzduchu.

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stavebních prvků a stavebních konstrukcí, kromě dveří, oken a dalších prosklených prvků, konstrukcí přilehlých k zemině a konstrukcí s kontrolovaným prostupem vzduchu.

Výpočtová metoda je založena na vhodném zahrnutí výpočtových hodnot tepelné vodivosti nebo výpočtových hodnot tepelných odporů materiálů a výrobků.

Metoda platí pro prvky a konstrukce obsahující tepelně stejnorodé vrstvy (které mohou obsahovat vzduchové vrstvy).

Norma také poskytuje přibližnou metodu, která může být užita pro nestejnorodé vrstvy, s výjimkou případů, ve kterých tepelně izolační vrstvou proniká kovový tepelný most.-- Vynechaný text --